Hakyky eýesi

45

13.07.2020

Iýmitleri saýlap iýiň!

58

13.07.2020

Ilatymyza has elýeterli hyzmat 

362

08.07.2020

Sagdyn iýmitlenmek — sagdyn durmuş

136

07.07.2020

Ýiti respirator keselinden goranalyň!

472

07.07.2020

«turkmenmetbugat.gov.tm»:  gör, oka, tanyş!    

520

06.07.2020

Wekilbazar toý sazyny çalýar

232

06.07.2020

ADAM WE AHLAK

190

04.07.2020

SÄHRAÝY ADAMLAR BILEN GIŇ SÄHRAMYZYŇ KEREM-KERAM...

117

04.07.2020

Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Pre...

166

02.07.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

213

02.07.2020

Suwuň saglyga peýdasy

260

01.07.2020

Kadaly iýmitlenmegiň düzgünleri

168

01.07.2020

TÜRKMENISTAN BMG-niň BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 75-nji...

166

01.07.2020

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

476

01.07.2020

«TÜRKMENMETBUGAT» INTERNET NEŞIRI: TÄZE HYZMATLA...

633

30.06.2020

HAKYKATYŇ DIŇE BIR ÝOLY BAR

159

30.06.2020

HALKYMYZYŇ ARKADAGYNYŇ HORMATYNA BAÝRAMÇYLYK KON...

104

30.06.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gökdepe metjidinde akg...

124

30.06.2020

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymgu...

235

29.06.2020

HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY — HALKYŇ ÝOLY

109

29.06.2020

«TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ 25 ÝYLL...

299

27.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

158

27.06.2020

«Nejep oglan» dessanynyň saz dünýäsi

72

27.06.2020

MEDENIÝET HEPDELIGI — 2020: BÄŞINJI GÜN

78

27.06.2020

«Durnukly ösüş ulgamynda maksatlary durmuşa geçi...

83

27.06.2020

PARAHATÇYLYGYŇ WE ÖSÜŞIŇ BINÝADY

110

26.06.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ DÖWLET DURMUŞYNYŇ WAJYP M...

142

26.06.2020

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öň...

161

26.06.2020

Medeniýet hepdeligi — 2020: üçünji gün

97

25.06.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ MEDENIÝET WE KÖPÇÜLIKLEÝI...

101

25.06.2020

«Durnalar» aýdym barada ýatlama

358

24.06.2020

Medeniýet hepdeligi — 2020: çärelere badalga ber...

126

23.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

109

23.06.2020

HAS BAŞARJAŇLAR

136

20.06.2020

«DAÝHANDAN HEREKET — ÝERDEN BEREKET»

130

20.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

157

20.06.2020

Türkmen arheologlary ýazky möwsümleýin işleriň j...

148

20.06.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ PAÝTAGTYMYZDAKY TÄZE GURL...

116

19.06.2020

Geliň, dynç alyň!

162

19.06.2020

Abiwerdiň kerwensaraýy

125

19.06.2020

Ylym älemindäki ilkinji ýeňişleri

197

18.06.2020

«Altyn kölde» tejribelik

167

18.06.2020

Tejen derýasynda täze awtomobil köprüsi

119

18.06.2020

«Altyn köle» barmakçy bolsaňyz...

227

18.06.2020

Diňe ululara däl, eýsem çagalara hem niýetlenen

279

18.06.2020

3, 7, 11 we 82: ugur «Altyn köle»

313

18.06.2020

Täze dynç alyş zolagynyň mümkinçilikleri

105

18.06.2020

Altyn etrap dörediler

199

18.06.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna i...

95

18.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş s...

125

17.06.2020

Yssy howada nähili geýinmeli?

171

16.06.2020

Iň peýdaly iýmitler

166

16.06.2020

Hormatly ýolagçylar!

220

16.06.2020

HEM SAPALY, HEM ŞYPALY

182

16.06.2020

Türkmenistanyň Prezidenti “Altyn köl” dynç alyş...

147

16.06.2020

«RÖWŞENIŇ» YNAMLY GADAMLARY

166

15.06.2020

“TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY” ÝYLYNDA ÝAŞ...

92

15.06.2020

GOLY GABARÇAKLY DAÝHAN NESIL DOWAMATYNY DÖREDÝÄR

109

13.06.2020

Ýaş nesilleriň türkmen ylmyna goşýan goşandyna ý...

214

13.06.2020

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary hem...

87

13.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

92

13.06.2020

«Türkmenistan sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm...

201

12.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

106

12.06.2020

ŞA GADAMY — HEM ÖMRÜŇ, HEM TOPRAGYŇ SAHAWATY

106

11.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

112

11.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

129

10.06.2020

Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi

158

06.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

160

06.06.2020

Öňegidişligiň hem gözelligiň baýramy

137

04.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

184

04.06.2020

Çagalar sagaldyş merkezlerinde tomus möwsümi bad...

114

03.06.2020

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow UCI-ni...

122

03.06.2020

Köýtendagyň melhemleri

128

02.06.2020

Aşgabatdan bütindünýä ýaýran başlangyç

192

02.06.2020

Döwletiň baş aladasy

151

01.06.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

260

01.06.2020

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka...

122

01.06.2020

SAGDYN NESIL — EGSILMEZ GÜÝÇ 

126

30.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

157

30.05.2020

Ajy tüsse — jana gussa

224

30.05.2020

USSATLARYŇ MAŞGALASY 50-den GOWRAK HALYÇYNY ÖZÜN...

103

30.05.2020

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň etegindäki...

138

29.05.2020

Hereketde bolmak we dogry iýmitlenmek sagdynlygy...

172

28.05.2020

Hala ýazylan ýagşy at

127

28.05.2020

Parahatçylyk aýdymlary

122

28.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAÝTAGTYMYZYŇ DÜZÜMLER...

130

28.05.2020

ÝÜREGIMIZ KÄTE NÄME ISLEÝÄR?

259

26.05.2020

Türkmenistanyň mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaral...

183

26.05.2020

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara serg...

131

26.05.2020

Suwy näme üçin gaýnatmaly? 

247

24.05.2020

Ruhubelentligiň gözbaşy 

143

23.05.2020

Dili senaly, goly sazly söz ussady

259

23.05.2020

Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny gora...

233

23.05.2020

BEÝIK DÖWRÜŇ BUÝSANJY

143

23.05.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

250

23.05.2020

Ýurda aýlanan ýaly

142

22.05.2020

SUWY GAÝNADYP IÇMEGIŇ PEÝDASY 

228

22.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYGYNY ÖSDÜRME...

128

22.05.2020

Syýahat edeýin diýseňiz!

182

20.05.2020

Lukmançylykda özgeriş

164

20.05.2020

Watanperwerligiň mizemez çelgisi

133

20.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

142

20.05.2020

Mekdep durmuşyndan durmuş mekdebine

235

19.05.2020

Siz «TALYP JOŞGUNY – 2020»-ä taýýarmy?

196

19.05.2020

Gitjek şypahanaňyzy saýladyňyzmy?

241

19.05.2020

Saglygy goramakda nusgalyk görelde

140

19.05.2020

Süýjülik sowgatlary gowşuryldy

150

19.05.2020

BITARAP WATANYMYZ TÜRKMENISTANYŇ ŞANYNA BAÝRAMÇY...

131

19.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiý...

142

19.05.2020

Saglyk hakyndaky pähimlerden

151

18.05.2020

Togsan gat donly, ýokumly hem şypaly

164

18.05.2020

Berkararlygyň synmaz sütünleri

137

18.05.2020

DÖWLETLILIGIŇ SYNMAZ SÜTÜNI

225

16.05.2020

Bitaraplygyň mekanynyň dürli öwüşginli keşbi — d...

243

14.05.2020

TÄZE NEŞIRLER: Bitaraplyk derejesi durmuş-ykdysa...

227

14.05.2020

Milli Liderimiz Berdimuhamet Annaýew adyndaky ha...

187

14.05.2020

Uniwersitetleriň hyzmatdaşlygy

417

11.05.2020

BEÝIK GAHRYMANÇYLYGYŇ MEKDEBINI DÖRETDI

183

11.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75 ýyllyg...

185

11.05.2020

95 ÝAŞLY ESGER

270

09.05.2020

Halypa mugallym, ilhalar ynsan, watansöýüji esge...

182

09.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

202

09.05.2020

Gahrymançylyk unudylmaýar

215

08.05.2020

TELEKEÇILERE WELAÝATLARDA «TÜRKMEN ALABAÝ ITLERI...

282

08.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

311

08.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

202

07.05.2020

Merdana gerçeklere baky şöhrat!

185

07.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ GÖÇME...

232

06.05.2020

MERTLER WATANY, WATAN MERTLERI BEÝGELDÝÄR

193

06.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJL...

196

06.05.2020

Watan mertleri baky ýaşaýar

198

05.05.2020

GALTAŞYKSYZ TÖLEG TEHNOLOGIÝASY

378

05.05.2020

BAGTYÝAR GELJEK ÜÇIN GÖREŞENLER

225

04.05.2020

SAGDYN JEMGYÝETIŇ GORAGYNDA

205

04.05.2020

MILLI OPERANYŇ ÄGIRDI

198

02.05.2020

BELENT SARPA

181

02.05.2020

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy döredildi

222

02.05.2020

SAKASY — SAGLYK

230

30.04.2020

TÜRKMEN DIPLOMATIÝASYNYŇ ÝEŇIŞLI MENZILLERI

189

30.04.2020

BERK BEDENLI, BELENT RUHLY

198

27.04.2020

Ýokary hilli hyrydarly önümler

163

27.04.2020

Internet arkaly biometriki maglumatly pasportlar...

296

27.04.2020

Elektron kitaphana ulgamy

360

27.04.2020

Döwürleri duşuran gün 

167

24.04.2020

ATLY SPORTUŇ USSATLARY BÄSLEŞDILER

206

22.04.2020

Medeni gymmatlyklaryň baýramçylygy

224

22.04.2020

2500 tonna tohumlyk çigit

150

21.04.2020

Täsin bagyň bagbany

258

16.04.2020

Täze sahna oýny

243

16.04.2020

«Berkarar» öňdäki orunlarda

312

16.04.2020

Teneçir

194

16.04.2020

Harby tilsimlere uly orun berildi

231

16.04.2020

Harby wekilliklerde gyzgalaňly möwsüm 

235

16.04.2020

Ýokary hilli hyrydarly önümler

155

16.04.2020

Milli türkmen sportunyň şöhraty

269

14.04.2020

TÜKENMEZ HAZYNA

305

13.04.2020

Işewürlige sanly ulgamy ornaşdyrmak meselesine b...

309

13.04.2020

Dil öwrenmek üçin peýdaly maslahatlar

472

13.04.2020

Adam bedenini arassalaýan önümler

320

13.04.2020

Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

946

11.04.2020

Mekdeplerde robot tehnologiýasy

244

11.04.2020

Psiholog mugallymyň wezipesi giriziler

413

11.04.2020

Prezident okuwçy haky dörediler

449

11.04.2020

Çagalar guramasy dörediler

243

11.04.2020

«ATA WATAN ESERLERI» BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJISI

267

11.04.2020

Yklymlara, asyrlara syýahat

186

11.04.2020

DINOZAWRLARYŇ YZLARY

226

11.04.2020

Syýahatyň täsirinde...

186

11.04.2020

«Nurly meýdan» 100 düýbe golaý limon ýetişdirýär

192

11.04.2020

TÄZE HOWA MENZILI

354

10.04.2020

Kämil nesil — sagdyn jemgyýet

229

10.04.2020

Zehinli watançylar — ýurduň buýsanjy

237

09.04.2020

Diller dünýäsi

486

09.04.2020

AZAJYK DERDI AŞ BASAR...

304

08.04.2020

Arzuw gämisi

223

08.04.2020

Güller — ak şähere mukam

219

07.04.2020

Iki hepdelik okuw

287

07.04.2020

3 müň tonna golaý tohumlyk çigit taýýarlanyldy

184

07.04.2020

Muzeý gymmatlyklarynyň üsti ýetirildi

212

07.04.2020

Öňdebaryjy tejribe önümçilikde

231

07.04.2020

300 sany sowgat...

274

05.04.2020

Oguz hanyň tagmalary tapyldy

306

04.04.2020

«Täç hil» üzärlikli suwuk sabynyň önümçiligine g...

331

04.04.2020

Bedeniňizi berkidip, şähtiňizi açar

201

04.04.2020

“Türkmenfilm” birleşiginde täze filmler

395

04.04.2020

67 müňe derek 77 müň...

245

03.04.2020

«Elektron hökümet» – elýeterli hyzmat

407

03.04.2020

Oba hojalyk gurallarynyň 100-den gowrak görnüşi...

201

03.04.2020

Üç aýda iki esse ösüş gazanyldy

179

03.04.2020

Jana şypaly içgi   

262

02.04.2020

Habary seleň dagly Çandybilden alsaň...

179

02.04.2020

ASYLLY DÄBE EÝERIP

217

02.04.2020

Göçme okuw sapagy guraldy

254

02.04.2020

Sergi Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanýar

225

01.04.2020

Ispan dili hepdeligi dowam edýär

252

01.04.2020

XIX asyra degişli tapyndylar döwlet muzeýine tab...

231

31.03.2020

Taryhyň sungatdaky beýany

196

31.03.2020

    Saglygyň sakasy

307

31.03.2020

    TOÝ DÜWÜNÇEGI

330

31.03.2020

    Seni hiç zat bilen çalyşmaryn

236

31.03.2020

«Tebigy ekinli» meýdan 

230

31.03.2020

Görogludan badalga aldylar

223

30.03.2020

Iň eýjejikleriň bäsleşigi

207

30.03.2020

Mekdep okuwçylary «Biosözlük online» atly täze t...

461

30.03.2020

Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleş...

412

30.03.2020

Derde derman üzärlik

4639

16.03.2020

Unaş kesdik gulaçlap...

705

14.03.2020

Üzärlik

452

14.03.2020