Ilatymyza has elýeterli hyzmat 

194

08.07.2020

Sagdyn iýmitlenmek — sagdyn durmuş

78

07.07.2020

Ýiti respirator keselinden goranalyň!

310

07.07.2020

«turkmenmetbugat.gov.tm»:  gör, oka, tanyş!    

412

06.07.2020

Wekilbazar toý sazyny çalýar

204

06.07.2020

ADAM WE AHLAK

165

04.07.2020

SÄHRAÝY ADAMLAR BILEN GIŇ SÄHRAMYZYŇ KEREM-KERAM...

93

04.07.2020

Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Pre...

141

02.07.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

179

02.07.2020

Suwuň saglyga peýdasy

233

01.07.2020

Kadaly iýmitlenmegiň düzgünleri

141

01.07.2020

TÜRKMENISTAN BMG-niň BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 75-nji...

137

01.07.2020

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

436

01.07.2020

«TÜRKMENMETBUGAT» INTERNET NEŞIRI: TÄZE HYZMATLA...

566

30.06.2020

HAKYKATYŇ DIŇE BIR ÝOLY BAR

135

30.06.2020

HALKYMYZYŇ ARKADAGYNYŇ HORMATYNA BAÝRAMÇYLYK KON...

90

30.06.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gökdepe metjidinde akg...

105

30.06.2020

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymgu...

199

29.06.2020

HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY — HALKYŇ ÝOLY

94

29.06.2020

«TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ 25 ÝYLL...

278

27.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

140

27.06.2020

«Nejep oglan» dessanynyň saz dünýäsi

59

27.06.2020

MEDENIÝET HEPDELIGI — 2020: BÄŞINJI GÜN

63

27.06.2020

«Durnukly ösüş ulgamynda maksatlary durmuşa geçi...

68

27.06.2020

PARAHATÇYLYGYŇ WE ÖSÜŞIŇ BINÝADY

94

26.06.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ DÖWLET DURMUŞYNYŇ WAJYP M...

126

26.06.2020

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öň...

137

26.06.2020

Medeniýet hepdeligi — 2020: üçünji gün

82

25.06.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ MEDENIÝET WE KÖPÇÜLIKLEÝI...

88

25.06.2020

«Durnalar» aýdym barada ýatlama

335

24.06.2020

Medeniýet hepdeligi — 2020: çärelere badalga ber...

115

23.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

91

23.06.2020

HAS BAŞARJAŇLAR

123

20.06.2020

«DAÝHANDAN HEREKET — ÝERDEN BEREKET»

118

20.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

139

20.06.2020

Türkmen arheologlary ýazky möwsümleýin işleriň j...

126

20.06.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ PAÝTAGTYMYZDAKY TÄZE GURL...

102

19.06.2020

Geliň, dynç alyň!

148

19.06.2020

Abiwerdiň kerwensaraýy

111

19.06.2020

Ylym älemindäki ilkinji ýeňişleri

178

18.06.2020

«Altyn kölde» tejribelik

156

18.06.2020

Tejen derýasynda täze awtomobil köprüsi

101

18.06.2020

«Altyn köle» barmakçy bolsaňyz...

213

18.06.2020

Diňe ululara däl, eýsem çagalara hem niýetlenen

268

18.06.2020

3, 7, 11 we 82: ugur «Altyn köle»

296

18.06.2020

Täze dynç alyş zolagynyň mümkinçilikleri

92

18.06.2020

Altyn etrap dörediler

184

18.06.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna i...

81

18.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş s...

112

17.06.2020

Yssy howada nähili geýinmeli?

152

16.06.2020

Iň peýdaly iýmitler

146

16.06.2020

Hormatly ýolagçylar!

199

16.06.2020

HEM SAPALY, HEM ŞYPALY

166

16.06.2020

Türkmenistanyň Prezidenti “Altyn köl” dynç alyş...

133

16.06.2020

«RÖWŞENIŇ» YNAMLY GADAMLARY

156

15.06.2020

“TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY” ÝYLYNDA ÝAŞ...

81

15.06.2020

GOLY GABARÇAKLY DAÝHAN NESIL DOWAMATYNY DÖREDÝÄR

102

13.06.2020

Ýaş nesilleriň türkmen ylmyna goşýan goşandyna ý...

202

13.06.2020

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary hem...

76

13.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

83

13.06.2020

«Türkmenistan sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm...

186

12.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

93

12.06.2020

ŞA GADAMY — HEM ÖMRÜŇ, HEM TOPRAGYŇ SAHAWATY

94

11.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

99

11.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

110

10.06.2020

Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi

142

06.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

149

06.06.2020

Öňegidişligiň hem gözelligiň baýramy

125

04.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

168

04.06.2020

Çagalar sagaldyş merkezlerinde tomus möwsümi bad...

107

03.06.2020

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow UCI-ni...

107

03.06.2020

Köýtendagyň melhemleri

120

02.06.2020

Aşgabatdan bütindünýä ýaýran başlangyç

182

02.06.2020

Döwletiň baş aladasy

140

01.06.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

248

01.06.2020

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka...

112

01.06.2020

SAGDYN NESIL — EGSILMEZ GÜÝÇ 

116

30.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

148

30.05.2020

Ajy tüsse — jana gussa

206

30.05.2020

USSATLARYŇ MAŞGALASY 50-den GOWRAK HALYÇYNY ÖZÜN...

94

30.05.2020

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň etegindäki...

130

29.05.2020

Hereketde bolmak we dogry iýmitlenmek sagdynlygy...

153

28.05.2020

Hala ýazylan ýagşy at

121

28.05.2020

Parahatçylyk aýdymlary

111

28.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAÝTAGTYMYZYŇ DÜZÜMLER...

122

28.05.2020

ÝÜREGIMIZ KÄTE NÄME ISLEÝÄR?

244

26.05.2020

Türkmenistanyň mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaral...

169

26.05.2020

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara serg...

123

26.05.2020

Suwy näme üçin gaýnatmaly? 

229

24.05.2020

Ruhubelentligiň gözbaşy 

136

23.05.2020

Dili senaly, goly sazly söz ussady

250

23.05.2020

Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny gora...

212

23.05.2020

BEÝIK DÖWRÜŇ BUÝSANJY

137

23.05.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

240

23.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

141

23.05.2020

Ýurda aýlanan ýaly

135

22.05.2020

SUWY GAÝNADYP IÇMEGIŇ PEÝDASY 

205

22.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYGYNY ÖSDÜRME...

121

22.05.2020

Syýahat edeýin diýseňiz!

168

20.05.2020

Lukmançylykda özgeriş

154

20.05.2020

Watanperwerligiň mizemez çelgisi

125

20.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

132

20.05.2020

Mekdep durmuşyndan durmuş mekdebine

228

19.05.2020

Siz «TALYP JOŞGUNY – 2020»-ä taýýarmy?

186

19.05.2020

Gitjek şypahanaňyzy saýladyňyzmy?

233

19.05.2020

Saglygy goramakda nusgalyk görelde

130

19.05.2020

Süýjülik sowgatlary gowşuryldy

143

19.05.2020

BITARAP WATANYMYZ TÜRKMENISTANYŇ ŞANYNA BAÝRAMÇY...

125

19.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiý...

135

19.05.2020

Saglyk hakyndaky pähimlerden

142

18.05.2020

Togsan gat donly, ýokumly hem şypaly

154

18.05.2020

Berkararlygyň synmaz sütünleri

131

18.05.2020

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI — NESILLERI TERBIÝELEMEK...

166

18.05.2020

DÖWLETLILIGIŇ SYNMAZ SÜTÜNI

216

16.05.2020

Bitaraplygyň mekanynyň dürli öwüşginli keşbi — d...

233

14.05.2020

TÄZE NEŞIRLER: Bitaraplyk derejesi durmuş-ykdysa...

222

14.05.2020

Milli Liderimiz Berdimuhamet Annaýew adyndaky ha...

177

14.05.2020

Uniwersitetleriň hyzmatdaşlygy

402

11.05.2020

BEÝIK GAHRYMANÇYLYGYŇ MEKDEBINI DÖRETDI

174

11.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75 ýyllyg...

178

11.05.2020

95 ÝAŞLY ESGER

260

09.05.2020

Halypa mugallym, ilhalar ynsan, watansöýüji esge...

172

09.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

193

09.05.2020

Gahrymançylyk unudylmaýar

207

08.05.2020

TELEKEÇILERE WELAÝATLARDA «TÜRKMEN ALABAÝ ITLERI...

272

08.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

278

08.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

192

07.05.2020

Merdana gerçeklere baky şöhrat!

174

07.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ GÖÇME...

227

06.05.2020

MERTLER WATANY, WATAN MERTLERI BEÝGELDÝÄR

186

06.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJL...

180

06.05.2020

Watan mertleri baky ýaşaýar

188

05.05.2020

GALTAŞYKSYZ TÖLEG TEHNOLOGIÝASY

368

05.05.2020

BAGTYÝAR GELJEK ÜÇIN GÖREŞENLER

220

04.05.2020

SAGDYN JEMGYÝETIŇ GORAGYNDA

196

04.05.2020

MILLI OPERANYŇ ÄGIRDI

192

02.05.2020

BELENT SARPA

172

02.05.2020

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy döredildi

213

02.05.2020

SAKASY — SAGLYK

221

30.04.2020

TÜRKMEN DIPLOMATIÝASYNYŇ ÝEŇIŞLI MENZILLERI

180

30.04.2020

BERK BEDENLI, BELENT RUHLY

193

27.04.2020

Ýokary hilli hyrydarly önümler

155

27.04.2020

Internet arkaly biometriki maglumatly pasportlar...

287

27.04.2020

Elektron kitaphana ulgamy

352

27.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

157

27.04.2020

Döwürleri duşuran gün 

158

24.04.2020

ATLY SPORTUŇ USSATLARY BÄSLEŞDILER

199

22.04.2020

Medeni gymmatlyklaryň baýramçylygy

217

22.04.2020

2500 tonna tohumlyk çigit

144

21.04.2020

Täsin bagyň bagbany

251

16.04.2020

Täze sahna oýny

237

16.04.2020

«Berkarar» öňdäki orunlarda

305

16.04.2020

Teneçir

188

16.04.2020

Harby tilsimlere uly orun berildi

222

16.04.2020

Harby wekilliklerde gyzgalaňly möwsüm 

222

16.04.2020

Ýokary hilli hyrydarly önümler

148

16.04.2020

Milli türkmen sportunyň şöhraty

260

14.04.2020

TÜKENMEZ HAZYNA

299

13.04.2020

Işewürlige sanly ulgamy ornaşdyrmak meselesine b...

301

13.04.2020

Dil öwrenmek üçin peýdaly maslahatlar

459

13.04.2020

Adam bedenini arassalaýan önümler

307

13.04.2020

Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

936

11.04.2020

Mekdeplerde robot tehnologiýasy

232

11.04.2020

Psiholog mugallymyň wezipesi giriziler

400

11.04.2020

Prezident okuwçy haky dörediler

442

11.04.2020

Çagalar guramasy dörediler

231

11.04.2020

«ATA WATAN ESERLERI» BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJISI

256

11.04.2020

Yklymlara, asyrlara syýahat

178

11.04.2020

DINOZAWRLARYŇ YZLARY

220

11.04.2020

Syýahatyň täsirinde...

179

11.04.2020

«Nurly meýdan» 100 düýbe golaý limon ýetişdirýär

186

11.04.2020

TÄZE HOWA MENZILI

349

10.04.2020

Kämil nesil — sagdyn jemgyýet

223

10.04.2020

Zehinli watançylar — ýurduň buýsanjy

230

09.04.2020

Diller dünýäsi

479

09.04.2020

AZAJYK DERDI AŞ BASAR...

291

08.04.2020

Arzuw gämisi

215

08.04.2020

Güller — ak şähere mukam

213

07.04.2020

Iki hepdelik okuw

279

07.04.2020

3 müň tonna golaý tohumlyk çigit taýýarlanyldy

177

07.04.2020

Muzeý gymmatlyklarynyň üsti ýetirildi

202

07.04.2020

Öňdebaryjy tejribe önümçilikde

223

07.04.2020

300 sany sowgat...

267

05.04.2020

Oguz hanyň tagmalary tapyldy

301

04.04.2020

«Täç hil» üzärlikli suwuk sabynyň önümçiligine g...

325

04.04.2020

Bedeniňizi berkidip, şähtiňizi açar

196

04.04.2020

“Türkmenfilm” birleşiginde täze filmler

386

04.04.2020

67 müňe derek 77 müň...

239

03.04.2020

«Elektron hökümet» – elýeterli hyzmat

401

03.04.2020

Oba hojalyk gurallarynyň 100-den gowrak görnüşi...

192

03.04.2020

Üç aýda iki esse ösüş gazanyldy

171

03.04.2020

Jana şypaly içgi   

252

02.04.2020

Habary seleň dagly Çandybilden alsaň...

171

02.04.2020

ASYLLY DÄBE EÝERIP

210

02.04.2020

Göçme okuw sapagy guraldy

243

02.04.2020

Sergi Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanýar

219

01.04.2020

Ispan dili hepdeligi dowam edýär

247

01.04.2020

XIX asyra degişli tapyndylar döwlet muzeýine tab...

221

31.03.2020

Taryhyň sungatdaky beýany

190

31.03.2020

    Saglygyň sakasy

298

31.03.2020

    TOÝ DÜWÜNÇEGI

322

31.03.2020

    Seni hiç zat bilen çalyşmaryn

229

31.03.2020

«Tebigy ekinli» meýdan 

222

31.03.2020

Görogludan badalga aldylar

214

30.03.2020

Iň eýjejikleriň bäsleşigi

196

30.03.2020

Mekdep okuwçylary «Biosözlük online» atly täze t...

450

30.03.2020

Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleş...

398

30.03.2020

Derde derman üzärlik

4529

16.03.2020

Unaş kesdik gulaçlap...

671

14.03.2020

Üzärlik

432

14.03.2020