Hereketde bolmak we dogry iýmitlenmek sagdynlygy...

26

28.05.2020

Hala ýazylan ýagşy at

13

28.05.2020

Parahatçylyk aýdymlary

20

28.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAÝTAGTYMYZYŇ DÜZÜMLER...

23

28.05.2020

ÝÜREGIMIZ KÄTE NÄME ISLEÝÄR?

80

26.05.2020

Türkmenistanyň mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaral...

52

26.05.2020

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara serg...

24

26.05.2020

Suwy näme üçin gaýnatmaly? 

88

24.05.2020

Ruhubelentligiň gözbaşy 

43

23.05.2020

Dili senaly, goly sazly söz ussady

33

23.05.2020

Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny gora...

86

23.05.2020

BEÝIK DÖWRÜŇ BUÝSANJY

39

23.05.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

103

23.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

63

23.05.2020

Ýurda aýlanan ýaly

44

22.05.2020

SUWY GAÝNADYP IÇMEGIŇ PEÝDASY 

84

22.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYGYNY ÖSDÜRME...

41

22.05.2020

Syýahat edeýin diýseňiz!

76

20.05.2020

Lukmançylykda özgeriş

74

20.05.2020

Watanperwerligiň mizemez çelgisi

39

20.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

55

20.05.2020

Mekdep durmuşyndan durmuş mekdebine

133

19.05.2020

Siz «TALYP JOŞGUNY – 2020»-ä taýýarmy?

91

19.05.2020

Gitjek şypahanaňyzy saýladyňyzmy?

129

19.05.2020

Saglygy goramakda nusgalyk görelde

50

19.05.2020

Süýjülik sowgatlary gowşuryldy

60

19.05.2020

BITARAP WATANYMYZ TÜRKMENISTANYŇ ŞANYNA BAÝRAMÇY...

39

19.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiý...

42

19.05.2020

Saglyk hakyndaky pähimlerden

64

18.05.2020

Togsan gat donly, ýokumly hem şypaly

72

18.05.2020

Berkararlygyň synmaz sütünleri

52

18.05.2020

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI — NESILLERI TERBIÝELEMEK...

63

18.05.2020

DÖWLETLILIGIŇ SYNMAZ SÜTÜNI

107

16.05.2020

Bitaraplygyň mekanynyň dürli öwüşginli keşbi — d...

120

14.05.2020

TÄZE NEŞIRLER: Bitaraplyk derejesi durmuş-ykdysa...

132

14.05.2020

Milli Liderimiz Berdimuhamet Annaýew adyndaky ha...

84

14.05.2020

Uniwersitetleriň hyzmatdaşlygy

183

11.05.2020

BEÝIK GAHRYMANÇYLYGYŇ MEKDEBINI DÖRETDI

90

11.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75 ýyllyg...

91

11.05.2020

95 ÝAŞLY ESGER

161

09.05.2020

Halypa mugallym, ilhalar ynsan, watansöýüji esge...

84

09.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

98

09.05.2020

Gahrymançylyk unudylmaýar

117

08.05.2020

TELEKEÇILERE WELAÝATLARDA «TÜRKMEN ALABAÝ ITLERI...

176

08.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

129

08.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

100

07.05.2020

Merdana gerçeklere baky şöhrat!

100

07.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ GÖÇME...

120

06.05.2020

MERTLER WATANY, WATAN MERTLERI BEÝGELDÝÄR

109

06.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJL...

88

06.05.2020

Watan mertleri baky ýaşaýar

118

05.05.2020

GALTAŞYKSYZ TÖLEG TEHNOLOGIÝASY

245

05.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

101

05.05.2020

BAGTYÝAR GELJEK ÜÇIN GÖREŞENLER

135

04.05.2020

Resmi habar

132

04.05.2020

SAGDYN JEMGYÝETIŇ GORAGYNDA

117

04.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

107

02.05.2020

MILLI OPERANYŇ ÄGIRDI

110

02.05.2020

BELENT SARPA

97

02.05.2020

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy döredildi

134

02.05.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

204

01.05.2020

SAKASY — SAGLYK

129

30.04.2020

TÜRKMEN DIPLOMATIÝASYNYŇ ÝEŇIŞLI MENZILLERI

95

30.04.2020

BERK BEDENLI, BELENT RUHLY

115

27.04.2020

Eýer

110

27.04.2020

Ýokary hilli hyrydarly önümler

86

27.04.2020

Internet arkaly biometriki maglumatly pasportlar...

208

27.04.2020

Elektron kitaphana ulgamy

266

27.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

85

27.04.2020

BAGTYÝAR DÖWRÜMIZIŇ NYŞANY 

89

26.04.2020

ŞA SERPAÝY — PEDER ÝOLUNYŇ PELLEHANASY

187

24.04.2020

Şany dünýä dolan gudrat

120

24.04.2020

Döwürleri duşuran gün 

90

24.04.2020

ATLY SPORTUŇ USSATLARY BÄSLEŞDILER

133

22.04.2020

Türkmen eksport ugurly harytlarynyň sanly sergis...

96

22.04.2020

Medeni gymmatlyklaryň baýramçylygy

131

22.04.2020

GARAGUM SÄHRASYNYŇ AJAÝYP ÖSÜMLIGI

111

22.04.2020

2500 tonna tohumlyk çigit

93

21.04.2020

Täsin bagyň bagbany

188

16.04.2020

Täze sahna oýny

167

16.04.2020

«Berkarar» öňdäki orunlarda

231

16.04.2020

Teneçir

116

16.04.2020

Harby tilsimlere uly orun berildi

145

16.04.2020

Harby wekilliklerde gyzgalaňly möwsüm 

159

16.04.2020

Ýokary hilli hyrydarly önümler

98

16.04.2020

Milli türkmen sportunyň şöhraty

189

14.04.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

154

14.04.2020

TÜKENMEZ HAZYNA

230

13.04.2020

Işewürlige sanly ulgamy ornaşdyrmak meselesine b...

214

13.04.2020

Dil öwrenmek üçin peýdaly maslahatlar

359

13.04.2020

Adam bedenini arassalaýan önümler

228

13.04.2020

Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

862

11.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

214

11.04.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

200

11.04.2020

Mekdeplerde robot tehnologiýasy

153

11.04.2020

Psiholog mugallymyň wezipesi giriziler

328

11.04.2020

Prezident okuwçy haky dörediler

370

11.04.2020

Çagalar guramasy dörediler

152

11.04.2020

«ATA WATAN ESERLERI» BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJISI

163

11.04.2020

Yklymlara, asyrlara syýahat

103

11.04.2020

DINOZAWRLARYŇ YZLARY

144

11.04.2020

Syýahatyň täsirinde...

111

11.04.2020

«Nurly meýdan» 100 düýbe golaý limon ýetişdirýär

120

11.04.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAÝTAGTYŇ GURLUŞYK DES...

162

10.04.2020

TÄZE HOWA MENZILI

267

10.04.2020

Kämil nesil — sagdyn jemgyýet

144

10.04.2020

Zehinli watançylar — ýurduň buýsanjy

147

09.04.2020

Diller dünýäsi

386

09.04.2020

Milli Liderimiz saglygy goraýyş we bilim meselel...

201

09.04.2020

AZAJYK DERDI AŞ BASAR...

215

08.04.2020

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi

205

08.04.2020

Arzuw gämisi

146

08.04.2020

Güller — ak şähere mukam

119

07.04.2020

Iki hepdelik okuw

170

07.04.2020

Muzeýde goýuldy...

129

07.04.2020

3 müň tonna golaý tohumlyk çigit taýýarlanyldy

106

07.04.2020

Muzeý gymmatlyklarynyň üsti ýetirildi

128

07.04.2020

Öňdebaryjy tejribe önümçilikde

144

07.04.2020

300 sany sowgat...

209

05.04.2020

Oguz hanyň tagmalary tapyldy

236

04.04.2020

«Täç hil» üzärlikli suwuk sabynyň önümçiligine g...

255

04.04.2020

Bedeniňizi berkidip, şähtiňizi açar

133

04.04.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

149

04.04.2020

“Türkmenfilm” birleşiginde täze filmler

306

04.04.2020

67 müňe derek 77 müň...

182

03.04.2020

«Elektron hökümet» – elýeterli hyzmat

311

03.04.2020

Oba hojalyk gurallarynyň 100-den gowrak görnüşi...

129

03.04.2020

Üç aýda iki esse ösüş gazanyldy

115

03.04.2020

Jana şypaly içgi   

160

02.04.2020

Sürüjiler wagtlaryny tygşytlar

332

02.04.2020

Habary seleň dagly Çandybilden alsaň...

111

02.04.2020

HOŞ HABAR

221

02.04.2020

ASYLLY DÄBE EÝERIP

141

02.04.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

143

02.04.2020

Göçme okuw sapagy guraldy

171

02.04.2020

Sergi Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanýar

149

01.04.2020

Ispan dili hepdeligi dowam edýär

181

01.04.2020

Elektron gazetleriň ähmiýeti

283

01.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

131

01.04.2020

XIX asyra degişli tapyndylar döwlet muzeýine tab...

143

31.03.2020

Taryhyň sungatdaky beýany

123

31.03.2020

    Saglygyň sakasy

209

31.03.2020

    TOÝ DÜWÜNÇEGI

239

31.03.2020

    Seni hiç zat bilen çalyşmaryn

154

31.03.2020

«Tebigy ekinli» meýdan 

144

31.03.2020

Görogludan badalga aldylar

155

30.03.2020

Iň eýjejikleriň bäsleşigi

143

30.03.2020

Mekdep okuwçylary «Biosözlük online» atly täze t...

367

30.03.2020

Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleş...

290

30.03.2020

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Aha...

124

30.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynyň baş m...

166

28.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

178

27.03.2020

Il saglygynyň goragynda

240

26.03.2020

Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy

139

26.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ PUDAGYNY ÖSDÜ...

133

26.03.2020

Bilimli ýaşlar — ýurduň kuwwaty

324

25.03.2020

Türkmenistan oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamla...

137

25.03.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SÖWDANY WE TELEKEÇILIGI Ö...

132

25.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY 

285

25.03.2020

GOŇŞY GADYRY

170

24.03.2020

Gurýan döwlet — kuwwatly döwlet

130

24.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

124

24.03.2020

Milli Liderimiz ýazky köpçülikleýin bag ekmek da...

139

23.03.2020

Gadymy baýramyň milli oýunlary

161

23.03.2020

Paýtagtda ýaňlanan Nowruz nagmasy

156

23.03.2020

Bag ekişi guramaçylykly geçirildi

189

22.03.2020

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ÄHLI...

171

21.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

236

21.03.2020

«BIR PENJIREDEN» AÇYLÝAN DÜNÝÄ

299

20.03.2020

«Önümler ter, diňe ter bolmaly»

157

19.03.2020

Köýtendag baýlyk eçilýär

158

19.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BE...

194

19.03.2020

GELSE NOWRUZ ÄLEME...

201

18.03.2020

Hususy pudagyň kämillik ýoly

158

18.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

185

18.03.2020

Hususy pudak: beýik işleriň beýany

174

17.03.2020

Bahar bilen duşuşyk

184

16.03.2020

Derde derman üzärlik

3778

16.03.2020

Unaş kesdik gulaçlap...

475

14.03.2020

Üzärlik

305

14.03.2020

Datly miweleriň mekanynda

130

14.03.2020

Toplumyň işi ileri

165

14.03.2020

Maksat: 1 million tonna sement

148

14.03.2020

Wajyp ykdysady ösüş zolagy

146

14.03.2020

Enelere meňzeş bahar

158

13.03.2020

ÖWÜTLERI ÖMRE ORNAN MUGALLYM 

232

13.03.2020

HAZAR ÝAKASYNDA GARDAŞ BIR IL BAR

127

13.03.2020

Parfiýa döwrüniň galalary

217

11.03.2020

Eneleriň şatlygy — dünýäniň abatlygy

165

10.03.2020

Dost-doganlygyň synmaz sütüni

181

10.03.2020

Ömrüň segseninji bahary

248

07.03.2020

ZENAN ÝYLGYRSA, ZEMIN ÝYLGYRAR

186

07.03.2020

Sagdyn iýmit — sagdyn ýaşaýşyň şerti

567

06.03.2020

ARKADAGYŇ MILLILIK TAGLYMATY —

286

05.03.2020

Şanly senä — täze binalar!

191

05.03.2020

Garagumum — baýlyk-hazynam

269

03.03.2020

Parahatçylygyň we abadançylygyň ak ýoly

200

03.03.2020

ÝAŞLAR SYÝASATY: BELENT YNAM — ÝOKARY JOGAPKÄRÇI...

253

02.03.2020

Hyzmatyň ýokary hili — döwrüň möhüm talaby

251

27.02.2020

Döretmek we gurmak bagty

301

27.02.2020

Heňňamlaryň hakydasyndaky miras

219

26.02.2020

SÖZLÄBILSEŇ, ÝAGŞY SÖZLE...

281

26.02.2020