«e.gov.tm»: elektron hyzmatlar

47

04.03.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

59

04.03.2021

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

22

04.03.2021

Ýazlar geler size meňzäp 

87

03.03.2021

TÜRKMENISTAN — BMG: PARAHATÇYLYGY WE YNANYŞMAGY...

57

03.03.2021

Milli itşynaslyk sungatyny kämilleşdirmek boýunç...

38

03.03.2021

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

215

27.02.2021

Resmi habar

321

27.02.2021

«Takyk ekerançylyk»

136

27.02.2021

Ata ýurdum bagy-bossan

110

27.02.2021

Aşgabat: taryhdan şu güne

220

27.02.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

237

26.02.2021

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň deputatlary bilen d...

126

26.02.2021

Türkmen paýtagtynyň taryhy — fotosuratlarda

241

25.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AŞGABADYŇ 140 ÝYLLYK B...

166

25.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

134

23.02.2021

«Ýaşyl diplomatiýa» :Türkmenistanyň durnukly ösü...

129

22.02.2021

Ýurdumyzyň hünärmenleri sähra bedewleriniň aýrat...

128

22.02.2021

Gyşyň mawy reňki

101

20.02.2021

Kenar

106

20.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

157

20.02.2021

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezi...

181

18.02.2021

«TÜRKMENISTANYŇ DIPLOMATIÝASY — ONUŇ TARYHY, HÄZ...

107

18.02.2021

«Sanly çözgüt — IT meýdança»: innowasion tehnolo...

194

17.02.2021

Arkadag — ajap eýýamy dörediji

126

17.02.2021

Bagym — barym hem barlygym

102

16.02.2021

Kak suwuny durlajak bolsaň...

125

15.02.2021

«Dokuzyň üçe ýetýärmi?!»

131

15.02.2021

Sapaly durmuşyň waspy

141

13.02.2021

Iňlis dilinde ugur soramak we salgy bermek

217

13.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

222

13.02.2021

Towşana dogduk depe...

124

12.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET...

278

12.02.2021

MILLI LIDERIMIZIŇ BAŞLANGYÇLARY ROWAÇLANÝAR

143

11.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MILLI YKDYSADYÝETIMIZI...

132

11.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝURDUMYZYŇ DAŞARY SYÝA...

209

10.02.2021

Resmi habar

217

10.02.2021

«Ynamdar» ynam gazanýar

184

09.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti ylym, bilim, saglygy g...

206

09.02.2021

Al-ýaşyl bürenip çykar perisi

136

09.02.2021

Arkadagyň ulag diplomatiýasy: Beýik Ýüpek ýoluny...

160

09.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet ulgamyny we...

194

08.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti ulag-aragatnaşyk toplu...

280

07.02.2021

Ady aýdym Aşgabat

207

05.02.2021

Dogana gadyr bar, dostluga — sarpa

168

05.02.2021

Kerki howa menzili: işler gyzgalaňly barýar

220

05.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY...

190

04.02.2021

Edep bir täçdir

193

04.02.2021

Ak şäheriň şuglasy

193

04.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ TOPLUMYNY ÖSD...

219

03.02.2021

Ädimme-ädim sanly geljege tarap

247

02.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

166

02.02.2021

Täze maksatnama — täze wezipeler

201

02.02.2021

Baglarynda bilbilleri saýraýar

136

02.02.2021

Welosiped

170

02.02.2021

Täze neşirlerimiz

223

02.02.2021

Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna resmi t...

450

30.01.2021

«Gyzgyn düwmeler»

284

30.01.2021

IFFHS «Altyn asyry» soňky 10 ýylda iň köp çempio...

233

30.01.2021

Aşgabat — belent ösüşleriň kerwenbaşysy

322

30.01.2021

Gowaklarda galan gözellikler

191

30.01.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

277

30.01.2021

Ynsanperwerligiň aýdyň nusgasy

383

29.01.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

293

29.01.2021

Bukjasy bar daraýy

226

28.01.2021

Toý şatlygyny artdyran binalar

345

28.01.2021

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

312

28.01.2021

Aýdyma aýlanan şäher

255

27.01.2021

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby...

323

27.01.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

475

27.01.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

508

26.01.2021

Tehnikalar ýaz ekişine taýýar edildi

253

25.01.2021

Harby gullukçylarymyz azyk bolçulygyna önjeýli g...

293

25.01.2021

Ezizowdan Pyraga çenli

332

25.01.2021

Saglyk başymyzyň täjidir!

586

25.01.2021

Hazar: taryhyň täze sahypasy

620

23.01.2021

Türkmenistan we Azerbaýjan energetika hyzmatdaşl...

786

22.01.2021

Gerçek ýigit, goç ýigit Watan daýanjy, halkyň gu...

654

21.01.2021

Türkmenistan dünýä derejesindäki sport ýaryşlary...

712

21.01.2021

Günüň gelşi säherinden maglumdyr, ýylyň gelşi äh...

601

21.01.2021

Goňşa barýan ýol

411

20.01.2021

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW...

485

19.01.2021

Goňşa barýan ýol

450

18.01.2021

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy»...

470

18.01.2021

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

489

18.01.2021

Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki sport abraýy barh...

440

18.01.2021

Türkmenistan gaz pudagynyň tehniki kuwwatyny art...

438

16.01.2021

Parahatçylyk — köňülleriň aýdymy

598

15.01.2021

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri hyz...

543

15.01.2021

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJL...

479

15.01.2021

«Gül keşbiň ýaraşar güllere, bedew!»

449

14.01.2021

Öýüm ýyly — göwnüm ýyly

393

14.01.2021

Türkmen buýanynyň taryhy we tarypy

812

13.01.2021

Arkadagyň köňül sahawaty

662

13.01.2021

Bir heýkel bar — dutar

404

13.01.2021

Melhemler hazynasynyň düri

471

11.01.2021

Ýuwuş suwunyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň us...

473

11.01.2021

Ýyllar we ýollar

780

11.01.2021

Parahatlyk hemra her bir ynsana, ynam bilen gelj...

625

11.01.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

475

09.01.2021

Arassaçylyk — saglygyň girewi

467

08.01.2021

Zehin zehinden zyýada

495

08.01.2021

Türkmen karbamidine isleg artýar

396

08.01.2021

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

437

07.01.2021

Çille gary — ýeriň gany

466

06.01.2021

Baş agyryp, baldyr syzlamasyn diýseň...

501

06.01.2021

Sözüň gadamy

710

06.01.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

399

05.01.2021

“Bagabat”: sagdynlygyň we tebigat gözelliginiň s...

402

04.01.2021

Arkalydyr, goldawlydyr daýhanlar

437

04.01.2021

Dost ýüreginiň arzuwy

760

01.01.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

748

01.01.2021

Goşa ganat — goşa gudrat

692

01.01.2021

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wat...

1348

01.01.2021

ÇAGALARYŇ ŞATLYGY — ZEMINIŇ ABATLYGY

402

31.12.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

850

31.12.2020

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

606

31.12.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

806

29.12.2020

Sagdynlyk hemraňyz bolsun!

506

28.12.2020

Ajaýyp arzuwlara besläp, Täze ýyly garşylaýarys!

540

28.12.2020

— WATANYMYZYŇ TEBIGATYNYŇ GÖZELLIGI — TÜKENIKSIZ...

556

28.12.2020

Arzyly baýramyň joşguny

461

26.12.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

481

26.12.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MEDENIÝET WE HABAR BER...

534

24.12.2020

Aşgabatda Täze ýyl öwüşginleri

502

24.12.2020

Rowaçlyk kalpdan başlanýar

467

24.12.2020

Sanly diplomatiýa — hyzmatdaşlygy giňeltmegiň tä...

474

24.12.2020

«Merw» möwsümiň «Adalatly oýun görkezen topar» d...

457

22.12.2020

Türkmenistanyň birinji synp okuwçylaryna Täze ýy...

851

22.12.2020

Pasyllaryň duşuşýan ýerinde

456

21.12.2020

Ýaş estrada aýdymçylarynyň “Ýylyň parlak ýyldyzy...

553

21.12.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

699

19.12.2020

Jöwher zehiniň, dury paýhasyň miwesi

506

19.12.2020

Ýatmazdan ozal kitap okamak üçin 5 sebäp

582

19.12.2020

Adamzat kalbynyň beýik lukmany

510

18.12.2020

Pasla görä geýniň!

471

17.12.2020

Ulag geçer — rysgal seçer

477

17.12.2020

Ömür ýoly ädimden başlanýar

560

17.12.2020

Türkmenistanyň baş Täze ýyl arçasynda yşyklar ýa...

683

16.12.2020

«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçyly...

698

14.12.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

748

14.12.2020

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKY...

885

12.12.2020

BMG-niň Baş Assambleýasy we YHG Bitaraplygyň orn...

972

09.12.2020

Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda täze...

690

09.12.2020

Milli Liderimiziň “Türkmenistan — Bitaraplygyň m...

882

07.12.2020

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap rus...

751

07.12.2020

Owganystanda gurlan täze metjit — Türkmenistanyň...

955

05.12.2020

BMG-de sözlär Ogly Türkmeniň

762

03.12.2020

Türkmenmetbugat: öz elektron abunaçylaryna garaş...

1193

30.11.2020

Örtük dakyn, hem özüňi, hem töweregiňdäkileri go...

707

25.11.2020

Gazet gelmänkä — Türkmenmetbugat

869

25.11.2020

...Hassa bolmazdan burun

822

23.11.2020

Milli Liderimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelge...

895

20.11.2020

Jelaleddin kibi ärli türkmensiň

1068

20.11.2020

Özüň bolmak

564

20.11.2020

Täsinlik: bir hyýar — 30 kilograma ýakyn

909

13.11.2020

Gujagyna göwünler, ömürler, döwürler sygýar

781

12.11.2020

«Akylly öý» — ilkinji tejribe

665

11.11.2020

Binagärligiň we şähergurluşygyň paýtagty

650

11.11.2020

Zähmet — ömrüň manysy

612

09.11.2020

Sagdynlygyň girewi

655

29.10.2020

Döwletlilik — türkmeniň asyl ýörelgesi

846

16.10.2020

«e.gov.tm»: elektron hyzmatlar

901

14.10.2020

Saglyk ähli zatdan belentdir

658

12.10.2020

Saglyk — ynsan durmuşynyň bezegi

687

05.10.2020

Arassaçylyk düzgünlerini berjaý edeliň

940

29.09.2020

Döwletlilik taglymaty

806

24.09.2020

Saglyk — abatlyk

792

16.09.2020