Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

63

19.09.2020

Arslanmyrat Amanow AGMK-nyň iň netijeli oýunçysy

42

18.09.2020

Baýramçylygyň öňüsyrasynda Ýurdumyzyň sebitlerin...

38

18.09.2020

Gawuny säher iý...

56

16.09.2020

Saglyk — abatlyk

122

16.09.2020

Wagt bir guşdur... 

151

15.09.2020

Goşa gawunyň çekilişi

34

15.09.2020

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

44

15.09.2020

MILLI ÝÖRELGELERIMIZIŇ YKRARNAMASY

82

14.09.2020

«Türkmen şöhle» hojalyk harytlaryny öndürýär

64

14.09.2020

«Ahalyň» derwezeçisi Batyr Babaýew: «Derwezeçä e...

102

14.09.2020

«7/24.tm» hepdelik elektron goşundysynyň 16-njy...

87

14.09.2020

Milli Liderimiz welosipedli gezelenç etdi hem-de...

32

14.09.2020

Arkadagymyzyň eserleri – milletimiziň buýsanjy 

87

13.09.2020

Resmi habarlar

135

12.09.2020

Agyz-burun örtükleri

82

12.09.2020

Messiniň garşysyna oýnan goragçy

95

12.09.2020

Keşde tahýa teşne türkmen

51

12.09.2020

Merjendir binalaň, beýikdir baglaň

31

12.09.2020

Nebiti gaýtadan işlemegiň nusgalyk kärhanasy

54

11.09.2020

Terbiýe talabalaýyk bolmaly

49

11.09.2020

Hereket sazlaşygy

51

11.09.2020

Örtük möhüm gorag serişdesidir

39

11.09.2020

Türkmenistanyň futbol çempionatynda iki aýlawdan...

46

10.09.2020

“Ak kerweniň” ak ýoly

56

10.09.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

97

10.09.2020

Ynsanyň iň uly baýlygy

51

09.09.2020

Dilimiziň gadymy çeşmeleri

97

09.09.2020

Başlangyç synplarda bilim-terbiýe bermek

58

09.09.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

87

09.09.2020

20 müň tonna hasyl almak meýilleşdirilýär

63

07.09.2020

«Halkbank terminal»: hasaplaşygyň amatly usuly

126

07.09.2020

«7/24.tm» hepdelik elektron goşundysynyň 15-nji...

124

07.09.2020

Ýaş zehinler — ýurdumyzyň buýsanjy

46

07.09.2020

Ýol belgileriniň taryhyndan

185

05.09.2020

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»

342

05.09.2020

Haýyrly işlere badalga

83

05.09.2020

Ömrümiň çakmak daşy

67

05.09.2020

Başymyň täji tahýa

71

04.09.2020

«Türkmen alabaýy» arap dilinde

99

03.09.2020

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga be...

65

03.09.2020

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

121

03.09.2020

Milli ýygyndymyzyň oýunçylarynyň çykyş edýän top...

124

02.09.2020

Ýol hereketiniň howpsuzlygynyň hukuk binýady

147

02.09.2020

Täze okuw ýylyna batly gadamlar bilen

112

02.09.2020

Bagtly geljege gönükdirilen tagallalar

100

02.09.2020

Güýzüň ilkinji güni (Nowella)

104

01.09.2020

«Ýaňlan, Diýarym!» täze zehinleri ýüze çykarýar

108

31.08.2020

Sürüm, tekizleme işleri talabalaýyk geçirilýär

56

31.08.2020

Şanly geçmişiň ykrarnamasy

60

31.08.2020

Bitaraplyk – dünýäniň ýürek aýdymy. Ol aýdym bag...

89

31.08.2020

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň hepdelik...

124

31.08.2020

«Nebitçi» topary oýunçylaryň dördüsi bilen düzüm...

77

29.08.2020

Gözellik. Ykjamlyk. Tämizlik

70

29.08.2020

Gorag örtükleri goraýjydyr

130

28.08.2020

Bagtyýar çagalaryň okuw esbaplary türkmen işewür...

72

28.08.2020

Elektron söwda: tejribeler, zerurlyklar, mümkinç...

174

27.08.2020

Ölçenýändir ynsan edebi bilen, has bagtly bolar...

108

27.08.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

117

27.08.2020

«Akar» jorap önümçiligini giňeldýär

81

26.08.2020

Milli immunizasiýa maksatnamasy: keselleriň öňün...

122

25.08.2020

Siz şu gün limon sykylan suw içdiňizmi?!

113

25.08.2020

Tans etmegiň saglygymyza peýdalary

92

25.08.2020

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

77

25.08.2020

Ary balynyň bejeriş häsiýetleri

111

24.08.2020

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunçysy “Şaht...

115

23.08.2020

SANLY ULGAMYŇ TÄZE HYZMATLARY

202

23.08.2020

Pisse tokaýlygynda (Bathyz gündeliginden)

93

22.08.2020

Saglyk arassaçylykdan başlanýar

154

22.08.2020

Iňlis dilinde söz baýlygymyzy artdyrmagyň 3 aňsa...

180

22.08.2020

Tanyş boluň: innowasion institutyň nou-haulary!

124

22.08.2020

Bu kimiň howa şary? (Pikir ýöretme)

165

20.08.2020

Mähriban ildeşler!

266

20.08.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

158

20.08.2020

Köýtendag — syrlar mesgeni

117

19.08.2020

Saglyk bilen sportuň sazlaşygy

91

19.08.2020

Pisse ösdürip ýetişdirmegiň esasy ugurlary

120

19.08.2020

“Datmeni” datly önümleri bilen adygýar

101

19.08.2020

Ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynynyň oý...

95

18.08.2020

Arkadagdan arkaly bedew

98

18.08.2020

Suwda ýüzmegiň peýdalary

85

18.08.2020

Obada Ýaldyrak dogdy

152

18.08.2020

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

73

18.08.2020

«Maksatly türkmeniň» ümzügi öňe

91

17.08.2020

Zähmetde taplanylýan günler

91

17.08.2020

Altyngözlüjeler ekinleriň goragynda

102

17.08.2020

Dürli melhemler öndürilýär

148

17.08.2020

Siz täze okuw ýylyna taýýarmy?!

217

15.08.2020

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

187

15.08.2020

Tagamy taýsyz gawunlar

118

14.08.2020

Özümiz öndürip, hözirini görýäs

109

14.08.2020

Gün şöhlesiniň täsiri

82

14.08.2020

Mekdep bazarlary alyjylaryň hyzmatynda

174

13.08.2020

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

135

13.08.2020

Çyn pälwanlar emin bolar

79

13.08.2020

Gönezlik

118

13.08.2020

Görk — agyzdan

159

13.08.2020

Uly iliň soltany

80

13.08.2020

Hemişe sagdyn bolaýyn diýseňiz!

139

13.08.2020

Arkadagyň suw diplomatiýasy 

116

12.08.2020

Bank siziň öýüňizde

216

12.08.2020

Öz iliniň şahyry

141

12.08.2020

Bitaraplygyň ýalkymy

150

10.08.2020

Arkadagly döwrüň Gahryman şahyry

175

10.08.2020

Mekgejöweniň peýdasyny bilýärsiňizmi?!

177

10.08.2020

Şüdügär sürümi soňky atyzlarda

92

10.08.2020

Garagum sährasynyň Tümi

133

08.08.2020

Ýaş zehinler

175

08.08.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

182

08.08.2020

Iýmit arassalygy — saglygyň girewi

170

06.08.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

286

06.08.2020

Daňdan 6-da oýanmak üçin 6 sebäp

389

04.08.2020

Geliň, saglymyzy goralyň!

186

03.08.2020

Sanly Türkmenistan dünýä habarlar giňişligindäki...

252

03.08.2020

Türkmenistanyň hemişelik BITARAPLYGY: Ählumumy p...

208

30.07.2020

Ganatly atym bar — Berkarar Watanym bar

177

30.07.2020

Eýsem, bilýardyň saglyga nähili peýdasy barka?!

274

28.07.2020

Kadaly iýmitlenmek — saglygyň girewi

284

28.07.2020

Saglyk ynsanyň iň uly baýlygydyr

344

25.07.2020

Saglygym — baş baýlygym

365

25.07.2020

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY 

482

25.07.2020

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýs...

303

25.07.2020

Ak jöwen — aralyk ekin

338

22.07.2020

Türkmen alabaýlary — halkymyzyň buýsanjy we mill...

303

22.07.2020

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri — jemgyýet...

485

22.07.2020

Rahat ukynyň we özüňi ýeňil duýmagyň syry nämede...

422

22.07.2020

Kitap okaň, kämilleşiň!

387

18.07.2020

DÖWREBAP TEHNIKALAR YGTYÝARYMYZDA

350

18.07.2020

Hakyky eýesi

270

13.07.2020

Iýmitleri saýlap iýiň!

252

13.07.2020

Ilatymyza has elýeterli hyzmat 

764

08.07.2020

Sagdyn iýmitlenmek — sagdyn durmuş

351

07.07.2020

Ýiti respirator keselinden goranalyň!

749

07.07.2020

«turkmenmetbugat.gov.tm»:  gör, oka, tanyş!    

881

06.07.2020

Wekilbazar toý sazyny çalýar

423

06.07.2020

ADAM WE AHLAK

357

04.07.2020

SÄHRAÝY ADAMLAR BILEN GIŇ SÄHRAMYZYŇ KEREM-KERAM...

268

04.07.2020

Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Pre...

333

02.07.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

400

02.07.2020

Suwuň saglyga peýdasy

470

01.07.2020

Kadaly iýmitlenmegiň düzgünleri

325

01.07.2020

TÜRKMENISTAN BMG-niň BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 75-nji...

343

01.07.2020

«TÜRKMENMETBUGAT» INTERNET NEŞIRI: TÄZE HYZMATLA...

977

30.06.2020

HAKYKATYŇ DIŇE BIR ÝOLY BAR

347

30.06.2020

HALKYMYZYŇ ARKADAGYNYŇ HORMATYNA BAÝRAMÇYLYK KON...

237

30.06.2020

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymgu...

465

29.06.2020

Medeniýet hepdeligi — 2020: çärelere badalga ber...

269

23.06.2020

Abiwerdiň kerwensaraýy

269

19.06.2020

Işewürlige sanly ulgamy ornaşdyrmak meselesine b...

452

13.04.2020

Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

1117

11.04.2020

Derde derman üzärlik

5962

16.03.2020

Unaş kesdik gulaçlap...

986

14.03.2020

Üzärlik

699

14.03.2020