TÜRKMEN DÖWLET
NEŞIRÝAT GULLUGY

Gazetler

Ähli gazetler we žurnallar bir websaýt we mobil goşundy ulgamynda ýerleşdiriler

Täzelikler

Watanymyzyň mukaddes tugunyň astynda ösüşiň täze sepgitlerine tarap

Okamak

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähirli gutlaglar

Okamak

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýran Yslam Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasyna bardy

Okamak

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Okamak

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň birinji wise-prezidentine gynanç bildirdi

Okamak

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýran Yslam Respublikasynyň Beýik ruhy liderine gynanç bildirdi

Okamak

Žurnallar

Ähli gazetler we žurnallar bir websaýt we mobil goşundy ulgamynda ýerleşdiriler

"Miras" žurnaly

Sene
20 Maý 2024 г.

Güneş žurnaly

Sene
10 Maý 2024 г.

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Çaphana hyzmatlary

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň «Çaphanahyzmatlary» döwlet hojalyk hasaplaşykly kärhanasy dünýäniň soňky tilsimatlary bilen baýlaşdyrylan, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilen we dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önümlerini öndürýän we önümçilik aýratynlygy bilen has-da tapawutlanýan kärhana.

Hyzmatlar

Ygtyýarnama esasynda hereket edýän şahslar

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99364317518 80056432234

"Lälezar zaman" hususy kärhanasy

Baýramaly şäheri, 12-nji ýaşaýyş jaý toplumy.

Ygtyyarnama Belgisi

№ 6-16-26-80

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365330107; +99365330907; +99312227787

Telekeçi Elhan Emirowiç Izatow

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýy. Iş nokady №10

Ygtyyarnama Belgisi

№ 6-16-26-470

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99360100786 +99365605196 +99363000786

"Dagdan söwda we gurluşyk" hususy kärhanasy

Ak bugdaý etrabynyň TS we TB senagat zolagynyň Zümerret köçesiniň 28-nji jaýynda

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-477

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365000000

Telekeçi Döwran Nurmuhammedowiç Abdyrasulow

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Industrial köçesiniň 12-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-449

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99361710835; +99360203110; +99312229493; +99312223381; +99312228605.

"Düwmejik" hususy kärhanasy

S.Türkmenbaşy şaýoly, 79 jaý; Galkynyş köçesi, 66 jaý (3-nji gat)

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-101

Ählisi