Gazetler

Ähli gazetler we žurnallar bir websaýt we mobil goşundy ulgamynda ýerleşdiriler

Türkmenistan

Sene
9 Dekabr 2023 г.

Watan gazeti

Sene
9 Dekabr 2023 г.

Täzelikler

«Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahatyna gatnaşyjylara

Okamak

Türkmenistanda Kuweýt Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Okamak

Türkmenistanda Zimbabwe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Okamak

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Okamak

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidentini kabul etdi

Okamak

Türkmenistan — Türkiýe: söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda

Okamak

Žurnallar

Ähli gazetler we žurnallar bir websaýt we mobil goşundy ulgamynda ýerleşdiriler

Saglyk žurnaly

Sene
7 Dekabr 2023 г.

Zenan kalby žurnaly

Sene
25 Noýabr 2023 г.

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Çaphana hyzmatlary

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň «Çaphanahyzmatlary» döwlet hojalyk hasaplaşykly kärhanasy dünýäniň soňky tilsimatlary bilen baýlaşdyrylan, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilen we dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önümlerini öndürýän we önümçilik aýratynlygy bilen has-da tapawutlanýan kärhana.

Hyzmatlar

Ygtyýarnama esasynda hereket edýän şahslar

+99361000000

Test 0

Ygtyyarnama Belgisi

AG12345

+99361000000

Test 2

Ygtyyarnama Belgisi

AG123456

+99361000000

Test 3

Ygtyyarnama Belgisi

AG1234567

+99361000000

Test 4

Ygtyyarnama Belgisi

AG12345678

+99361000000

Test 5

Ygtyyarnama Belgisi

AG123456789

Çaphana hyzmatlary
+99361000000

Test 6

Aşgabat ş. 2127-nji (G.Gulyýew) köçe 51/1

Ygtyyarnama Belgisi

AG12345678910

Ählisi