TÜRKMEN DÖWLET
NEŞIRÝAT GULLUGY

Gazetler

Ähli gazetler we žurnallar bir websaýt we mobil goşundy ulgamynda ýerleşdiriler

Adalat gazeti

Sene
23 Fewral 2024 г.

"Türkmeniň ýüpek ýoly" gazeti

Sene
23 Fewral 2024 г.

Edebiýat we sungat gazeti

Sene
23 Fewral 2024 г.

Täzelikler

Özbegistanda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Okamak

BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasy BMG-niň ÝYK-niň Içerki ulag komitetiniň 86-njy mejlisiniň çäklerinde ugurdaş çäre geçirdi

Okamak

Türkmenistan we Ýaponiýa parlamentara gepleşikleri giňeltmegi maksat edinýär

Okamak

Türkmenistanyň parlament wekiliýeti Ýaponiýada türkmen talyp ýaşlary bilen duşuşdy

Okamak

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Halkara zähmet guramasynyň sebit direktory bilen duşuşygy

Okamak

Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça Maksatnamasy bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hyzmatdaşlygynyň çäklerinde tehniki enjamlar gowşuryldy.

Okamak

Žurnallar

Ähli gazetler we žurnallar bir websaýt we mobil goşundy ulgamynda ýerleşdiriler

Zenan kalby žurnaly

Sene
21 Fewral 2024 г.

"Täze oba" žurnaly

Sene
12 Fewral 2024 г.

Saglyk žurnaly

Sene
11 Fewral 2024 г.

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Çaphana hyzmatlary

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň «Çaphanahyzmatlary» döwlet hojalyk hasaplaşykly kärhanasy dünýäniň soňky tilsimatlary bilen baýlaşdyrylan, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilen we dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önümlerini öndürýän we önümçilik aýratynlygy bilen has-da tapawutlanýan kärhana.

Hyzmatlar

Ygtyýarnama esasynda hereket edýän şahslar

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365812455 +99312769016

"Pursat" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat şäheriniň G.Kulyýew köçesiniň 33/1-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 2-16-26-137

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365257696 964985

"Belli bezeg" hususy kärhanasy

Aşgabat şäheriniň 1930-njy (Şors) köçesiniň 41-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-114

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365053131

"Dört reňk" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat şäheriniň 2023-nji (Mäti Kösäýew) köçesiniň 68-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-63

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365666600

"Päk dostlar" hususy kärhanasy

Berkararlyk etrabynyň Binagärlik köçesiniň 56-njy jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-211

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99364418711 973168

"Ýyldyrymlar" hususy kärhanasy

Köpetdag etrabynyň Galkynyş köçesiniň 66-njy jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-306

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99363500656

Telekeçi Mahmyt Hudaýnazarowiç Gylyjow

Aşgabat şäheriniň G.Kulyýew köçesiniň 25-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-58

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
398444 398406

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi

Bekrewe ýaşaýyş toplumynyň Bekrewe köçesiniň 180-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-3

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
434410

"Lukmançylyk enjamlary" önümçilik birleşigi

Ak bugdaý etrabynyň çäginden geçýän aýlaw awtomobil ýolunyň demirgazyk-gündogar tarapynda ýerleşýän binasynda

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-375

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99363828130

Telekeçi Mergen Sähetgylyjowiç Meredow

Aşgabat şäheriniň Galkynyş köçesiniň 66-njy jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 6-16-26-247

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99362363773

"Lebizli türkmen" hususy kärhanasy

Aşgabat şäheriniň 2127-nji (G.Gulyýew) köçesiniň 26-njy "A" jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-35

Ählisi