Gazetler

Ähli gazetler we žurnallar bir websaýt we mobil goşundy ulgamynda ýerleşdiriler

Neýtralnyý Turkmenistan gazeti

Sene
30 Sentýabr 2023 г.

Türkmenistan

Sene
30 Sentýabr 2023 г.

Watan gazeti

Sene
30 Sentýabr 2023 г.

Täzelikler

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de ähli halkyna

Okamak

“Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatynyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygyň geljegi kesgitlenildi

Okamak

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleri bilen duşuşygy

Okamak

Türkmen-german işewürlik maslahaty: ykdysady hyzmatdaşlygyň ugurlary anyklaşdyryldy

Okamak

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleriniň orunbasary, ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministri bilen duşuşdy

Okamak

Türkmenistanda Ispaniýa Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Okamak

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Çaphana hyzmatlary

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň «Çaphanahyzmatlary» döwlet hojalyk hasaplaşykly kärhanasy dünýäniň soňky tilsimatlary bilen baýlaşdyrylan, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilen we dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önümlerini öndürýän we önümçilik aýratynlygy bilen has-da tapawutlanýan kärhana.

Hyzmatlar

Žurnallar

Ähli gazetler we žurnallar bir websaýt we mobil goşundy ulgamynda ýerleşdiriler

Zenan kalby žurnaly

Sene
21 Sentýabr 2023 г.

Güneş žurnaly

Sene
21 Sentýabr 2023 г.

Zenan kalby žurnaly

Sene
20 Awgust 2023 г.

Persons acting under a license

+99361000000

Test 0

Ygtyyarnama Belgisi

AG12345

+99361000000

Test 2

Ygtyyarnama Belgisi

AG123456

+99361000000

Test 3

Ygtyyarnama Belgisi

AG1234567

+99361000000

Test 4

Ygtyyarnama Belgisi

AG12345678

+99361000000

Test 5

Ygtyyarnama Belgisi

AG123456789

Çaphana hyzmatlary
+99361000000

Test 6

Aşgabat ş. 2127-nji (G.Gulyýew) köçe 51/1

Ygtyyarnama Belgisi

AG12345678910