«Çaphanahyzmatlary»

    «Çaphanahyzmatlary» döwlet hojalyk hasaplaşykly kärhanasy barada maglumat.  
    Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň  «Çaphanahyzmatlary» döwlet hojalyk hasaplaşykly kärhanasy dünýäniň soňky tilsimatlary bilen baýlaşdyrylan, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilen we dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önümlerini öndürýän we önümçilik aýratynlygy bilen has-da tapawutlanýan kärhana.     
    Kärhanada «Ýokary bilim hakyndaky diplomlar», «Orta bilim hakyndaky şahadatnamalar», «Harby biletler», papkalar, şahsyýetnama-lar, ähli görnüşdäki firma blankalary, buýruk blankalary,  şonuň  ýaly-da  möhürler, dörtburç möhürçeler, köwmek bilen metaldan we beýlekilerden ýasalýan suratly hem-de ýazgyly galyplar; islendik serişdeden edilen dyky görnüşli möhürler, basma, galyplama usuly, tanatgyçlar, iş kagyzlary, gutlagnamalar, deşişdirme usuly we daş  örtgüsiniň  dürli  görnüşleri, papkalar, şahadatnamalar, nyşanlar, gutular, flaýer, basmaly (tisneniýaly) bukjalar, gündelikler, pružinli bloknotlar, menýu papkalary, ruçkalara tampon peçatlary – gutlag ýazgylary, kitap daşlamalar, şelkografiýa, basma (tisneniýa) hyzmatlary hem-de raýatlardan gelýän dürli sargytlar, gysga wagtyň içinde, çalt we ýokary hilli öndürilýär.    

    Salgysy: Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň, 2127 (G.Gulyýew) köçesiniň 55-nji jaýy.
    Habarlaşmak üçin iş telefon belgilerimiz: Hasabat we hasaba alyş bölümi – +993 12  39-96-75; Önümçilik we tehniki bölümi – +993 12 39-96-78; Sargytlar stoly – +993 12 39-96-79; Möhürler bölümi – +993 12 39-96-80.