Lebap welaýat çaphanasy

    Lebap welaýat çaphanasynyň ýerleşýän ýeri we öndürýän neşir önümleri, hyzmatlary barada maglumat.
    Çaphananyň ýerine ýetirýän işleri:

    — Çap etmek işi we bu ugurdaky hyzmatlar, iş kagyzlaryny, gazet we kitap hem-de beýleki çap önümlerini  öndürmek boýunça çaphana hyzmatlary;
    — Gazetleri, kitaplary, žurnallary, plakatlary, bukletleri we şuňa meňzeş çap neşirlerini taýýarlamak  we çykarmak boýunça neşir işleri;
    — Döwlet edaralarynyň eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň we guramalaryň, şahsy adamlaryň möhürleriniň we basmalarynyň  ähli görnüşlerini ýasamak;  
    — Döwlet edaralarynyň eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň we guramalaryň resmi blankalaryny ýasamak işleri;
    — Jiltlemek we bezeg  işleri;
    — Ilata hyzmat etmek boýunça nusgalaýjy işler.

    Salgysy: ş.Türkmenabat, Bitarap Türkmenistan köçe, 105 jaýy
    Telefonlary: kabulhana +993 422 6-09-20, faks +993 422 6-08-40.