Daşoguz welaýat çaphanasy

    Daşoguz welaýat çaphanasynyň ýerleşýän ýeri we öndürýän neşir önümleri, hyzmatlary barada maglumat. 
    Çaphananyň ýerine ýetirýän işleri:

    — Iş kagyzlaryny, gazet, kitap we beýleki çap önümlerini öndürmek boýunça çaphana işleri;
    — Döwlet edaralarynyň, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki kärhanalaryň we guramalaryň, resmi blankalaryny, möhürleri we möhürçeleri ýasamak baradaky işler;
    — Ilata hyzmat etmek boýunça nusgalaýjy işler;
    — Hasabat kagyzlary we kitaplary, tanyşdyryş kagyzlary, bukjalar, kitapçalar, okuw kitaplary, düşündiriş kitapçalary, dabara kitaplary, önüm ýazgylary, plakatlar, çagyryşlar, çakylyklar, depderler, gündelikler, ýan kitapçalar, çyzuw we surat depderler, iş kagyzlarynyň önümleri, senenamalar.

    Salgysy: Daşoguz welaýat, Daşoguz şäher Gahryman Gurbansoltan eje adyndaky köçesiniň 8-nji jaýy.
    Telefonlar: kabulhana +993 322 2-57-73, önümçilik bölüminiň başlygy +993 322 2-49-25, baş buhgalter +993 322 2-27-81.