Ýeňijiler sylaglandy

51

05.03.2021

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri — “ýaşyl...

40

05.03.2021

YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASYNA BAŞLYKLYK ETMEK...

35

05.03.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

42

05.03.2021

«e.gov.tm»: elektron hyzmatlar

95

04.03.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

103

04.03.2021

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

46

04.03.2021

Ýazlar geler size meňzäp 

102

03.03.2021

TÜRKMENISTAN — BMG: PARAHATÇYLYGY WE YNANYŞMAGY...

77

03.03.2021

Milli itşynaslyk sungatyny kämilleşdirmek boýunç...

50

03.03.2021

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

229

27.02.2021

Resmi habar

348

27.02.2021

«Takyk ekerançylyk»

147

27.02.2021

Ata ýurdum bagy-bossan

123

27.02.2021

Aşgabat: taryhdan şu güne

240

27.02.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

251

26.02.2021

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň deputatlary bilen d...

135

26.02.2021

Türkmen paýtagtynyň taryhy — fotosuratlarda

254

25.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AŞGABADYŇ 140 ÝYLLYK B...

176

25.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

144

23.02.2021

«Ýaşyl diplomatiýa» :Türkmenistanyň durnukly ösü...

139

22.02.2021

Ýurdumyzyň hünärmenleri sähra bedewleriniň aýrat...

136

22.02.2021

Gyşyň mawy reňki

109

20.02.2021

Kenar

114

20.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

166

20.02.2021

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezi...

192

18.02.2021

«TÜRKMENISTANYŇ DIPLOMATIÝASY — ONUŇ TARYHY, HÄZ...

115

18.02.2021

«Sanly çözgüt — IT meýdança»: innowasion tehnolo...

202

17.02.2021

Arkadag — ajap eýýamy dörediji

137

17.02.2021

Bagym — barym hem barlygym

112

16.02.2021

Kak suwuny durlajak bolsaň...

136

15.02.2021

«Dokuzyň üçe ýetýärmi?!»

144

15.02.2021

Sapaly durmuşyň waspy

151

13.02.2021

Iňlis dilinde ugur soramak we salgy bermek

226

13.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

230

13.02.2021

Towşana dogduk depe...

133

12.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET...

285

12.02.2021

MILLI LIDERIMIZIŇ BAŞLANGYÇLARY ROWAÇLANÝAR

152

11.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MILLI YKDYSADYÝETIMIZI...

141

11.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝURDUMYZYŇ DAŞARY SYÝA...

219

10.02.2021

Resmi habar

229

10.02.2021

«Ynamdar» ynam gazanýar

194

09.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti ylym, bilim, saglygy g...

217

09.02.2021

Al-ýaşyl bürenip çykar perisi

149

09.02.2021

Arkadagyň ulag diplomatiýasy: Beýik Ýüpek ýoluny...

171

09.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet ulgamyny we...

205

08.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti ulag-aragatnaşyk toplu...

292

07.02.2021

Ady aýdym Aşgabat

217

05.02.2021

Dogana gadyr bar, dostluga — sarpa

180

05.02.2021

Kerki howa menzili: işler gyzgalaňly barýar

231

05.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY...

203

04.02.2021

Edep bir täçdir

207

04.02.2021

Ak şäheriň şuglasy

203

04.02.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ TOPLUMYNY ÖSD...

228

03.02.2021

Ädimme-ädim sanly geljege tarap

262

02.02.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

178

02.02.2021

Täze maksatnama — täze wezipeler

210

02.02.2021

Baglarynda bilbilleri saýraýar

147

02.02.2021

Welosiped

177

02.02.2021

Täze neşirlerimiz

233

02.02.2021

Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna resmi t...

459

30.01.2021

«Gyzgyn düwmeler»

292

30.01.2021

IFFHS «Altyn asyry» soňky 10 ýylda iň köp çempio...

240

30.01.2021

Aşgabat — belent ösüşleriň kerwenbaşysy

332

30.01.2021

Gowaklarda galan gözellikler

199

30.01.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

284

30.01.2021

Ynsanperwerligiň aýdyň nusgasy

395

29.01.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

299

29.01.2021

Bukjasy bar daraýy

233

28.01.2021

Toý şatlygyny artdyran binalar

351

28.01.2021

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

320

28.01.2021

Aýdyma aýlanan şäher

264

27.01.2021

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby...

330

27.01.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

482

27.01.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

515

26.01.2021

Tehnikalar ýaz ekişine taýýar edildi

262

25.01.2021

Harby gullukçylarymyz azyk bolçulygyna önjeýli g...

300

25.01.2021

Ezizowdan Pyraga çenli

342

25.01.2021

Saglyk başymyzyň täjidir!

597

25.01.2021

Hazar: taryhyň täze sahypasy

626

23.01.2021

Türkmenistan we Azerbaýjan energetika hyzmatdaşl...

796

22.01.2021

Gerçek ýigit, goç ýigit Watan daýanjy, halkyň gu...

663

21.01.2021

Türkmenistan dünýä derejesindäki sport ýaryşlary...

718

21.01.2021

Günüň gelşi säherinden maglumdyr, ýylyň gelşi äh...

608

21.01.2021

Goňşa barýan ýol

419

20.01.2021

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW...

495

19.01.2021

Goňşa barýan ýol

461

18.01.2021

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy»...

485

18.01.2021

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

499

18.01.2021

Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki sport abraýy barh...

449

18.01.2021

Türkmenistan gaz pudagynyň tehniki kuwwatyny art...

450

16.01.2021

Parahatçylyk — köňülleriň aýdymy

610

15.01.2021

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri hyz...

554

15.01.2021

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJL...

487

15.01.2021

«Gül keşbiň ýaraşar güllere, bedew!»

459

14.01.2021

Öýüm ýyly — göwnüm ýyly

399

14.01.2021

Türkmen buýanynyň taryhy we tarypy

822

13.01.2021

Arkadagyň köňül sahawaty

674

13.01.2021

Bir heýkel bar — dutar

413

13.01.2021

Melhemler hazynasynyň düri

481

11.01.2021

Ýuwuş suwunyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň us...

487

11.01.2021

Ýyllar we ýollar

804

11.01.2021

Parahatlyk hemra her bir ynsana, ynam bilen gelj...

634

11.01.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

483

09.01.2021

Arassaçylyk — saglygyň girewi

478

08.01.2021

Zehin zehinden zyýada

506

08.01.2021

Türkmen karbamidine isleg artýar

410

08.01.2021

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

445

07.01.2021

Çille gary — ýeriň gany

475

06.01.2021

Baş agyryp, baldyr syzlamasyn diýseň...

512

06.01.2021

Sözüň gadamy

721

06.01.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

405

05.01.2021

“Bagabat”: sagdynlygyň we tebigat gözelliginiň s...

408

04.01.2021

Arkalydyr, goldawlydyr daýhanlar

449

04.01.2021

Dost ýüreginiň arzuwy

770

01.01.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

755

01.01.2021

Goşa ganat — goşa gudrat

705

01.01.2021

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wat...

1380

01.01.2021

ÇAGALARYŇ ŞATLYGY — ZEMINIŇ ABATLYGY

411

31.12.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

859

31.12.2020

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

619

31.12.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

816

29.12.2020

Sagdynlyk hemraňyz bolsun!

517

28.12.2020

Ajaýyp arzuwlara besläp, Täze ýyly garşylaýarys!

551

28.12.2020

— WATANYMYZYŇ TEBIGATYNYŇ GÖZELLIGI — TÜKENIKSIZ...

568

28.12.2020

Arzyly baýramyň joşguny

469

26.12.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

489

26.12.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MEDENIÝET WE HABAR BER...

544

24.12.2020

Aşgabatda Täze ýyl öwüşginleri

510

24.12.2020

Rowaçlyk kalpdan başlanýar

475

24.12.2020

Sanly diplomatiýa — hyzmatdaşlygy giňeltmegiň tä...

485

24.12.2020

«Merw» möwsümiň «Adalatly oýun görkezen topar» d...

466

22.12.2020

Türkmenistanyň birinji synp okuwçylaryna Täze ýy...

862

22.12.2020

Pasyllaryň duşuşýan ýerinde

466

21.12.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

710

19.12.2020

Jöwher zehiniň, dury paýhasyň miwesi

515

19.12.2020

Ýatmazdan ozal kitap okamak üçin 5 sebäp

592

19.12.2020

Adamzat kalbynyň beýik lukmany

518

18.12.2020

Pasla görä geýniň!

479

17.12.2020

Ulag geçer — rysgal seçer

487

17.12.2020

Ömür ýoly ädimden başlanýar

571

17.12.2020

Türkmenistanyň baş Täze ýyl arçasynda yşyklar ýa...

698

16.12.2020

«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçyly...

712

14.12.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

762

14.12.2020

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKY...

901

12.12.2020

BMG-niň Baş Assambleýasy we YHG Bitaraplygyň orn...

984

09.12.2020

Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda täze...

704

09.12.2020

Milli Liderimiziň “Türkmenistan — Bitaraplygyň m...

894

07.12.2020

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap rus...

761

07.12.2020

Owganystanda gurlan täze metjit — Türkmenistanyň...

969

05.12.2020

BMG-de sözlär Ogly Türkmeniň

773

03.12.2020

Türkmenmetbugat: öz elektron abunaçylaryna garaş...

1203

30.11.2020

Örtük dakyn, hem özüňi, hem töweregiňdäkileri go...

717

25.11.2020

Gazet gelmänkä — Türkmenmetbugat

883

25.11.2020

...Hassa bolmazdan burun

831

23.11.2020

Milli Liderimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelge...

908

20.11.2020

Jelaleddin kibi ärli türkmensiň

1082

20.11.2020

Özüň bolmak

572

20.11.2020

Täsinlik: bir hyýar — 30 kilograma ýakyn

917

13.11.2020

«Akylly öý» — ilkinji tejribe

673

11.11.2020

Binagärligiň we şähergurluşygyň paýtagty

661

11.11.2020

Zähmet — ömrüň manysy

624

09.11.2020

Döwletlilik — türkmeniň asyl ýörelgesi

861

16.10.2020

«e.gov.tm»: elektron hyzmatlar

910

14.10.2020

Saglyk ähli zatdan belentdir

667

12.10.2020

Saglyk — ynsan durmuşynyň bezegi

694

05.10.2020

Arassaçylyk düzgünlerini berjaý edeliň

950

29.09.2020

Döwletlilik taglymaty

815

24.09.2020