Suwy näme üçin gaýnatmaly? 

33

24.05.2020

Ruhubelentligiň gözbaşy 

21

23.05.2020

Dili senaly, goly sazly söz ussady

17

23.05.2020

Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny gora...

48

23.05.2020

BEÝIK DÖWRÜŇ BUÝSANJY

19

23.05.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

63

23.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

32

23.05.2020

Ýurda aýlanan ýaly

26

22.05.2020

SUWY GAÝNADYP IÇMEGIŇ PEÝDASY 

60

22.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYGYNY ÖSDÜRME...

26

22.05.2020

Syýahat edeýin diýseňiz!

53

20.05.2020

Lukmançylykda özgeriş

59

20.05.2020

Watanperwerligiň mizemez çelgisi

31

20.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

45

20.05.2020

Mekdep durmuşyndan durmuş mekdebine

107

19.05.2020

Siz «TALYP JOŞGUNY – 2020»-ä taýýarmy?

74

19.05.2020

Gitjek şypahanaňyzy saýladyňyzmy?

111

19.05.2020

Saglygy goramakda nusgalyk görelde

38

19.05.2020

Süýjülik sowgatlary gowşuryldy

47

19.05.2020

BITARAP WATANYMYZ TÜRKMENISTANYŇ ŞANYNA BAÝRAMÇY...

33

19.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiý...

35

19.05.2020

Saglyk hakyndaky pähimlerden

52

18.05.2020

Togsan gat donly, ýokumly hem şypaly

51

18.05.2020

Berkararlygyň synmaz sütünleri

43

18.05.2020

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI — NESILLERI TERBIÝELEMEK...

50

18.05.2020

DÖWLETLILIGIŇ SYNMAZ SÜTÜNI

100

16.05.2020

Bitaraplygyň mekanynyň dürli öwüşginli keşbi — d...

105

14.05.2020

TÄZE NEŞIRLER: Bitaraplyk derejesi durmuş-ykdysa...

116

14.05.2020

Milli Liderimiz Berdimuhamet Annaýew adyndaky ha...

74

14.05.2020

Uniwersitetleriň hyzmatdaşlygy

171

11.05.2020

BEÝIK GAHRYMANÇYLYGYŇ MEKDEBINI DÖRETDI

85

11.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75 ýyllyg...

81

11.05.2020

95 ÝAŞLY ESGER

151

09.05.2020

Halypa mugallym, ilhalar ynsan, watansöýüji esge...

76

09.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

92

09.05.2020

Gahrymançylyk unudylmaýar

114

08.05.2020

TELEKEÇILERE WELAÝATLARDA «TÜRKMEN ALABAÝ ITLERI...

156

08.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

104

08.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

90

07.05.2020

Merdana gerçeklere baky şöhrat!

91

07.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ GÖÇME...

113

06.05.2020

MERTLER WATANY, WATAN MERTLERI BEÝGELDÝÄR

100

06.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJL...

83

06.05.2020

Watan mertleri baky ýaşaýar

111

05.05.2020

GALTAŞYKSYZ TÖLEG TEHNOLOGIÝASY

231

05.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

90

05.05.2020

BAGTYÝAR GELJEK ÜÇIN GÖREŞENLER

121

04.05.2020

Resmi habar

126

04.05.2020

SAGDYN JEMGYÝETIŇ GORAGYNDA

103

04.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

102

02.05.2020

MILLI OPERANYŇ ÄGIRDI

101

02.05.2020

BELENT SARPA

89

02.05.2020

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy döredildi

124

02.05.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

192

01.05.2020

SAKASY — SAGLYK

117

30.04.2020

TÜRKMEN DIPLOMATIÝASYNYŇ ÝEŇIŞLI MENZILLERI

89

30.04.2020

BERK BEDENLI, BELENT RUHLY

107

27.04.2020

Eýer

103

27.04.2020

Ýokary hilli hyrydarly önümler

78

27.04.2020

Internet arkaly biometriki maglumatly pasportlar...

199

27.04.2020

Elektron kitaphana ulgamy

253

27.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

75

27.04.2020

BAGTYÝAR DÖWRÜMIZIŇ NYŞANY 

81

26.04.2020

ŞA SERPAÝY — PEDER ÝOLUNYŇ PELLEHANASY

179

24.04.2020

Şany dünýä dolan gudrat

110

24.04.2020

Döwürleri duşuran gün 

83

24.04.2020

ATLY SPORTUŇ USSATLARY BÄSLEŞDILER

118

22.04.2020

Türkmen eksport ugurly harytlarynyň sanly sergis...

87

22.04.2020

Medeni gymmatlyklaryň baýramçylygy

120

22.04.2020

GARAGUM SÄHRASYNYŇ AJAÝYP ÖSÜMLIGI

105

22.04.2020

2500 tonna tohumlyk çigit

89

21.04.2020

Täsin bagyň bagbany

185

16.04.2020

Täze sahna oýny

163

16.04.2020

«Berkarar» öňdäki orunlarda

224

16.04.2020

Teneçir

111

16.04.2020

Harby tilsimlere uly orun berildi

139

16.04.2020

Harby wekilliklerde gyzgalaňly möwsüm 

155

16.04.2020

Ýokary hilli hyrydarly önümler

93

16.04.2020

Milli türkmen sportunyň şöhraty

181

14.04.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

147

14.04.2020

TÜKENMEZ HAZYNA

224

13.04.2020

Işewürlige sanly ulgamy ornaşdyrmak meselesine b...

209

13.04.2020

Dil öwrenmek üçin peýdaly maslahatlar

348

13.04.2020

Adam bedenini arassalaýan önümler

220

13.04.2020

Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

855

11.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

208

11.04.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

191

11.04.2020

Mekdeplerde robot tehnologiýasy

145

11.04.2020

Psiholog mugallymyň wezipesi giriziler

316

11.04.2020

Prezident okuwçy haky dörediler

363

11.04.2020

Çagalar guramasy dörediler

148

11.04.2020

«ATA WATAN ESERLERI» BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJISI

159

11.04.2020

Yklymlara, asyrlara syýahat

99

11.04.2020

DINOZAWRLARYŇ YZLARY

137

11.04.2020

Syýahatyň täsirinde...

103

11.04.2020

«Nurly meýdan» 100 düýbe golaý limon ýetişdirýär

114

11.04.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAÝTAGTYŇ GURLUŞYK DES...

157

10.04.2020

TÄZE HOWA MENZILI

264

10.04.2020

Kämil nesil — sagdyn jemgyýet

140

10.04.2020

Zehinli watançylar — ýurduň buýsanjy

141

09.04.2020

Diller dünýäsi

382

09.04.2020

Milli Liderimiz saglygy goraýyş we bilim meselel...

195

09.04.2020

AZAJYK DERDI AŞ BASAR...

209

08.04.2020

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi

194

08.04.2020

Arzuw gämisi

141

08.04.2020

Güller — ak şähere mukam

113

07.04.2020

Iki hepdelik okuw

159

07.04.2020

Muzeýde goýuldy...

123

07.04.2020

3 müň tonna golaý tohumlyk çigit taýýarlanyldy

103

07.04.2020

Muzeý gymmatlyklarynyň üsti ýetirildi

122

07.04.2020

Öňdebaryjy tejribe önümçilikde

142

07.04.2020

300 sany sowgat...

202

05.04.2020

Oguz hanyň tagmalary tapyldy

231

04.04.2020

«Täç hil» üzärlikli suwuk sabynyň önümçiligine g...

251

04.04.2020

Bedeniňizi berkidip, şähtiňizi açar

128

04.04.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

146

04.04.2020

“Türkmenfilm” birleşiginde täze filmler

297

04.04.2020

67 müňe derek 77 müň...

178

03.04.2020

«Elektron hökümet» – elýeterli hyzmat

306

03.04.2020

Oba hojalyk gurallarynyň 100-den gowrak görnüşi...

125

03.04.2020

Üç aýda iki esse ösüş gazanyldy

109

03.04.2020

Jana şypaly içgi   

153

02.04.2020

Sürüjiler wagtlaryny tygşytlar

325

02.04.2020

Habary seleň dagly Çandybilden alsaň...

105

02.04.2020

HOŞ HABAR

216

02.04.2020

ASYLLY DÄBE EÝERIP

137

02.04.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

137

02.04.2020

Göçme okuw sapagy guraldy

164

02.04.2020

Sergi Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanýar

144

01.04.2020

Ispan dili hepdeligi dowam edýär

176

01.04.2020

Elektron gazetleriň ähmiýeti

274

01.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

125

01.04.2020

XIX asyra degişli tapyndylar döwlet muzeýine tab...

137

31.03.2020

Taryhyň sungatdaky beýany

119

31.03.2020

    Saglygyň sakasy

197

31.03.2020

    TOÝ DÜWÜNÇEGI

236

31.03.2020

    Seni hiç zat bilen çalyşmaryn

150

31.03.2020

«Tebigy ekinli» meýdan 

137

31.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY...

136

31.03.2020

Görogludan badalga aldylar

149

30.03.2020

Iň eýjejikleriň bäsleşigi

142

30.03.2020

Mekdep okuwçylary «Biosözlük online» atly täze t...

359

30.03.2020

Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleş...

286

30.03.2020

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Aha...

121

30.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynyň baş m...

157

28.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

170

27.03.2020

Il saglygynyň goragynda

233

26.03.2020

Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy

136

26.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ PUDAGYNY ÖSDÜ...

128

26.03.2020

Bilimli ýaşlar — ýurduň kuwwaty

312

25.03.2020

Türkmenistan oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamla...

133

25.03.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SÖWDANY WE TELEKEÇILIGI Ö...

127

25.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY 

276

25.03.2020

GOŇŞY GADYRY

164

24.03.2020

Gurýan döwlet — kuwwatly döwlet

116

24.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

117

24.03.2020

Milli Liderimiz ýazky köpçülikleýin bag ekmek da...

133

23.03.2020

Gadymy baýramyň milli oýunlary

157

23.03.2020

Paýtagtda ýaňlanan Nowruz nagmasy

146

23.03.2020

Bag ekişi guramaçylykly geçirildi

183

22.03.2020

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ÄHLI...

164

21.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

229

21.03.2020

«BIR PENJIREDEN» AÇYLÝAN DÜNÝÄ

292

20.03.2020

EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGYNYŇ GIREWI

191

20.03.2020

«Önümler ter, diňe ter bolmaly»

153

19.03.2020

Köýtendag baýlyk eçilýär

148

19.03.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BE...

186

19.03.2020

GELSE NOWRUZ ÄLEME...

194

18.03.2020

Hususy pudagyň kämillik ýoly

151

18.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

176

18.03.2020

Hususy pudak: beýik işleriň beýany

161

17.03.2020

Bahar bilen duşuşyk

181

16.03.2020

Derde derman üzärlik

3633

16.03.2020

TÜRKMENISTAN — BMG: hyzmatdaşlygyň bäş ýyllyk ma...

152

16.03.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

326

16.03.2020

Unaş kesdik gulaçlap...

464

14.03.2020

Üzärlik

296

14.03.2020

Datly miweleriň mekanynda

122

14.03.2020

Toplumyň işi ileri

160

14.03.2020

Maksat: 1 million tonna sement

142

14.03.2020

Wajyp ykdysady ösüş zolagy

142

14.03.2020

Enelere meňzeş bahar

152

13.03.2020

ÖWÜTLERI ÖMRE ORNAN MUGALLYM 

225

13.03.2020

HAZAR ÝAKASYNDA GARDAŞ BIR IL BAR

123

13.03.2020

Parfiýa döwrüniň galalary

209

11.03.2020

Eneleriň şatlygy — dünýäniň abatlygy

164

10.03.2020

Dost-doganlygyň synmaz sütüni

173

10.03.2020

Ömrüň segseninji bahary

240

07.03.2020

ZENAN ÝYLGYRSA, ZEMIN ÝYLGYRAR

176

07.03.2020

Sagdyn iýmit — sagdyn ýaşaýşyň şerti

541

06.03.2020

ARKADAGYŇ MILLILIK TAGLYMATY —

272

05.03.2020

Şanly senä — täze binalar!

183

05.03.2020

Garagumum — baýlyk-hazynam

254

03.03.2020

Parahatçylygyň we abadançylygyň ak ýoly

192

03.03.2020

ÝAŞLAR SYÝASATY: BELENT YNAM — ÝOKARY JOGAPKÄRÇI...

245

02.03.2020

Hyzmatyň ýokary hili — döwrüň möhüm talaby

244

27.02.2020

Döretmek we gurmak bagty

284

27.02.2020

Heňňamlaryň hakydasyndaky miras

214

26.02.2020

SÖZLÄBILSEŇ, ÝAGŞY SÖZLE...

270

26.02.2020

Taryhy ýoluň gurluşygynda

287

26.02.2020

Tebigatyň gözelligi

185

24.02.2020

ARKADAGYŇ KÖŇÜL SAHAWATY

268

24.02.2020

ÄLEMI AÝLANÝAN AK GUŞ

262

20.02.2020

Oba durmuşynyň waspçysy

249

18.02.2020