Ilatymyza has elýeterli hyzmat 

104

08.07.2020

Sagdyn iýmitlenmek — sagdyn durmuş

62

07.07.2020

Ýiti respirator keselinden goranalyň!

227

07.07.2020

«turkmenmetbugat.gov.tm»:  gör, oka, tanyş!    

346

06.07.2020

Wekilbazar toý sazyny çalýar

179

06.07.2020

ADAM WE AHLAK

161

04.07.2020

SÄHRAÝY ADAMLAR BILEN GIŇ SÄHRAMYZYŇ KEREM-KERAM...

88

04.07.2020

Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Pre...

139

02.07.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

178

02.07.2020

Suwuň saglyga peýdasy

202

01.07.2020

Kadaly iýmitlenmegiň düzgünleri

124

01.07.2020

TÜRKMENISTAN BMG-niň BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 75-nji...

132

01.07.2020

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

433

01.07.2020

«TÜRKMENMETBUGAT» INTERNET NEŞIRI: TÄZE HYZMATLA...

542

30.06.2020

HAKYKATYŇ DIŇE BIR ÝOLY BAR

110

30.06.2020

HALKYMYZYŇ ARKADAGYNYŇ HORMATYNA BAÝRAMÇYLYK KON...

89

30.06.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gökdepe metjidinde akg...

105

30.06.2020

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymgu...

194

29.06.2020

HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY — HALKYŇ ÝOLY

93

29.06.2020

«TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ 25 ÝYLL...

273

27.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

139

27.06.2020

«Nejep oglan» dessanynyň saz dünýäsi

58

27.06.2020

MEDENIÝET HEPDELIGI — 2020: BÄŞINJI GÜN

61

27.06.2020

«Durnukly ösüş ulgamynda maksatlary durmuşa geçi...

66

27.06.2020

PARAHATÇYLYGYŇ WE ÖSÜŞIŇ BINÝADY

90

26.06.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ DÖWLET DURMUŞYNYŇ WAJYP M...

125

26.06.2020

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öň...

129

26.06.2020

Medeniýet hepdeligi — 2020: üçünji gün

77

25.06.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ MEDENIÝET WE KÖPÇÜLIKLEÝI...

87

25.06.2020

«Durnalar» aýdym barada ýatlama

335

24.06.2020

Medeniýet hepdeligi — 2020: çärelere badalga ber...

113

23.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

89

23.06.2020

HAS BAŞARJAŇLAR

109

20.06.2020

«DAÝHANDAN HEREKET — ÝERDEN BEREKET»

117

20.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

137

20.06.2020

Türkmen arheologlary ýazky möwsümleýin işleriň j...

126

20.06.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ PAÝTAGTYMYZDAKY TÄZE GURL...

100

19.06.2020

Geliň, dynç alyň!

144

19.06.2020

Abiwerdiň kerwensaraýy

111

19.06.2020

Ylym älemindäki ilkinji ýeňişleri

174

18.06.2020

«Altyn kölde» tejribelik

145

18.06.2020

Tejen derýasynda täze awtomobil köprüsi

100

18.06.2020

«Altyn köle» barmakçy bolsaňyz...

191

18.06.2020

Diňe ululara däl, eýsem çagalara hem niýetlenen

262

18.06.2020

3, 7, 11 we 82: ugur «Altyn köle»

290

18.06.2020

Täze dynç alyş zolagynyň mümkinçilikleri

91

18.06.2020

Altyn etrap dörediler

174

18.06.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna i...

80

18.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş s...

109

17.06.2020

Yssy howada nähili geýinmeli?

151

16.06.2020

Iň peýdaly iýmitler

138

16.06.2020

Hormatly ýolagçylar!

194

16.06.2020

HEM SAPALY, HEM ŞYPALY

159

16.06.2020

Türkmenistanyň Prezidenti “Altyn köl” dynç alyş...

132

16.06.2020

«RÖWŞENIŇ» YNAMLY GADAMLARY

134

15.06.2020

“TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY” ÝYLYNDA ÝAŞ...

81

15.06.2020

GOLY GABARÇAKLY DAÝHAN NESIL DOWAMATYNY DÖREDÝÄR

101

13.06.2020

Ýaş nesilleriň türkmen ylmyna goşýan goşandyna ý...

201

13.06.2020

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary hem...

75

13.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

80

13.06.2020

«Türkmenistan sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm...

178

12.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

90

12.06.2020

ŞA GADAMY — HEM ÖMRÜŇ, HEM TOPRAGYŇ SAHAWATY

93

11.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

96

11.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

108

10.06.2020

Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi

137

06.06.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

148

06.06.2020

Öňegidişligiň hem gözelligiň baýramy

125

04.06.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

168

04.06.2020

Çagalar sagaldyş merkezlerinde tomus möwsümi bad...

104

03.06.2020

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow UCI-ni...

105

03.06.2020

Köýtendagyň melhemleri

120

02.06.2020

Aşgabatdan bütindünýä ýaýran başlangyç

182

02.06.2020

Döwletiň baş aladasy

138

01.06.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

245

01.06.2020

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka...

111

01.06.2020

SAGDYN NESIL — EGSILMEZ GÜÝÇ 

114

30.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

147

30.05.2020

Ajy tüsse — jana gussa

204

30.05.2020

USSATLARYŇ MAŞGALASY 50-den GOWRAK HALYÇYNY ÖZÜN...

93

30.05.2020

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň etegindäki...

130

29.05.2020

Hereketde bolmak we dogry iýmitlenmek sagdynlygy...

150

28.05.2020

Hala ýazylan ýagşy at

115

28.05.2020

Parahatçylyk aýdymlary

109

28.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI PAÝTAGTYMYZYŇ DÜZÜMLER...

120

28.05.2020

ÝÜREGIMIZ KÄTE NÄME ISLEÝÄR?

243

26.05.2020

Türkmenistanyň mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaral...

167

26.05.2020

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara serg...

122

26.05.2020

Suwy näme üçin gaýnatmaly? 

217

24.05.2020

Ruhubelentligiň gözbaşy 

132

23.05.2020

Dili senaly, goly sazly söz ussady

249

23.05.2020

Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny gora...

206

23.05.2020

BEÝIK DÖWRÜŇ BUÝSANJY

136

23.05.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

236

23.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

141

23.05.2020

Ýurda aýlanan ýaly

133

22.05.2020

SUWY GAÝNADYP IÇMEGIŇ PEÝDASY 

204

22.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYGYNY ÖSDÜRME...

121

22.05.2020

Syýahat edeýin diýseňiz!

167

20.05.2020

Lukmançylykda özgeriş

151

20.05.2020

Watanperwerligiň mizemez çelgisi

124

20.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

132

20.05.2020

Mekdep durmuşyndan durmuş mekdebine

225

19.05.2020

Siz «TALYP JOŞGUNY – 2020»-ä taýýarmy?

185

19.05.2020

Gitjek şypahanaňyzy saýladyňyzmy?

232

19.05.2020

Saglygy goramakda nusgalyk görelde

130

19.05.2020

Süýjülik sowgatlary gowşuryldy

143

19.05.2020

BITARAP WATANYMYZ TÜRKMENISTANYŇ ŞANYNA BAÝRAMÇY...

125

19.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Konstitusiý...

135

19.05.2020

Saglyk hakyndaky pähimlerden

141

18.05.2020

Togsan gat donly, ýokumly hem şypaly

152

18.05.2020

Berkararlygyň synmaz sütünleri

130

18.05.2020

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI — NESILLERI TERBIÝELEMEK...

163

18.05.2020

DÖWLETLILIGIŇ SYNMAZ SÜTÜNI

209

16.05.2020

Bitaraplygyň mekanynyň dürli öwüşginli keşbi — d...

232

14.05.2020

TÄZE NEŞIRLER: Bitaraplyk derejesi durmuş-ykdysa...

222

14.05.2020

Milli Liderimiz Berdimuhamet Annaýew adyndaky ha...

177

14.05.2020

Uniwersitetleriň hyzmatdaşlygy

388

11.05.2020

BEÝIK GAHRYMANÇYLYGYŇ MEKDEBINI DÖRETDI

173

11.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75 ýyllyg...

178

11.05.2020

95 ÝAŞLY ESGER

257

09.05.2020

Halypa mugallym, ilhalar ynsan, watansöýüji esge...

172

09.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

192

09.05.2020

Gahrymançylyk unudylmaýar

205

08.05.2020

TELEKEÇILERE WELAÝATLARDA «TÜRKMEN ALABAÝ ITLERI...

271

08.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

276

08.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

191

07.05.2020

Merdana gerçeklere baky şöhrat!

174

07.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ GÖÇME...

226

06.05.2020

MERTLER WATANY, WATAN MERTLERI BEÝGELDÝÄR

186

06.05.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJL...

176

06.05.2020

Watan mertleri baky ýaşaýar

188

05.05.2020

GALTAŞYKSYZ TÖLEG TEHNOLOGIÝASY

363

05.05.2020

BAGTYÝAR GELJEK ÜÇIN GÖREŞENLER

220

04.05.2020

SAGDYN JEMGYÝETIŇ GORAGYNDA

194

04.05.2020

MILLI OPERANYŇ ÄGIRDI

192

02.05.2020

BELENT SARPA

171

02.05.2020

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy döredildi

211

02.05.2020

SAKASY — SAGLYK

220

30.04.2020

TÜRKMEN DIPLOMATIÝASYNYŇ ÝEŇIŞLI MENZILLERI

178

30.04.2020

BERK BEDENLI, BELENT RUHLY

193

27.04.2020

Ýokary hilli hyrydarly önümler

153

27.04.2020

Internet arkaly biometriki maglumatly pasportlar...

286

27.04.2020

Elektron kitaphana ulgamy

349

27.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

157

27.04.2020

Döwürleri duşuran gün 

158

24.04.2020

ATLY SPORTUŇ USSATLARY BÄSLEŞDILER

199

22.04.2020

Medeni gymmatlyklaryň baýramçylygy

207

22.04.2020

2500 tonna tohumlyk çigit

144

21.04.2020

Täsin bagyň bagbany

250

16.04.2020

Täze sahna oýny

237

16.04.2020

«Berkarar» öňdäki orunlarda

305

16.04.2020

Teneçir

187

16.04.2020

Harby tilsimlere uly orun berildi

221

16.04.2020

Harby wekilliklerde gyzgalaňly möwsüm 

222

16.04.2020

Ýokary hilli hyrydarly önümler

147

16.04.2020

Milli türkmen sportunyň şöhraty

260

14.04.2020

TÜKENMEZ HAZYNA

297

13.04.2020

Işewürlige sanly ulgamy ornaşdyrmak meselesine b...

294

13.04.2020

Dil öwrenmek üçin peýdaly maslahatlar

457

13.04.2020

Adam bedenini arassalaýan önümler

305

13.04.2020

Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

932

11.04.2020

Mekdeplerde robot tehnologiýasy

232

11.04.2020

Psiholog mugallymyň wezipesi giriziler

400

11.04.2020

Prezident okuwçy haky dörediler

441

11.04.2020

Çagalar guramasy dörediler

231

11.04.2020

«ATA WATAN ESERLERI» BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJISI

249

11.04.2020

Yklymlara, asyrlara syýahat

178

11.04.2020

DINOZAWRLARYŇ YZLARY

211

11.04.2020

Syýahatyň täsirinde...

174

11.04.2020

«Nurly meýdan» 100 düýbe golaý limon ýetişdirýär

185

11.04.2020

TÄZE HOWA MENZILI

344

10.04.2020

Kämil nesil — sagdyn jemgyýet

221

10.04.2020

Zehinli watançylar — ýurduň buýsanjy

230

09.04.2020

Diller dünýäsi

466

09.04.2020

AZAJYK DERDI AŞ BASAR...

290

08.04.2020

Arzuw gämisi

215

08.04.2020

Güller — ak şähere mukam

213

07.04.2020

Iki hepdelik okuw

279

07.04.2020

3 müň tonna golaý tohumlyk çigit taýýarlanyldy

177

07.04.2020

Muzeý gymmatlyklarynyň üsti ýetirildi

202

07.04.2020

Öňdebaryjy tejribe önümçilikde

212

07.04.2020

300 sany sowgat...

266

05.04.2020

Oguz hanyň tagmalary tapyldy

301

04.04.2020

«Täç hil» üzärlikli suwuk sabynyň önümçiligine g...

323

04.04.2020

Bedeniňizi berkidip, şähtiňizi açar

196

04.04.2020

“Türkmenfilm” birleşiginde täze filmler

380

04.04.2020

67 müňe derek 77 müň...

239

03.04.2020

«Elektron hökümet» – elýeterli hyzmat

394

03.04.2020

Oba hojalyk gurallarynyň 100-den gowrak görnüşi...

192

03.04.2020

Üç aýda iki esse ösüş gazanyldy

169

03.04.2020

Jana şypaly içgi   

242

02.04.2020

Habary seleň dagly Çandybilden alsaň...

168

02.04.2020

ASYLLY DÄBE EÝERIP

210

02.04.2020

Göçme okuw sapagy guraldy

241

02.04.2020

Sergi Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanýar

213

01.04.2020

Ispan dili hepdeligi dowam edýär

241

01.04.2020

XIX asyra degişli tapyndylar döwlet muzeýine tab...

217

31.03.2020

Taryhyň sungatdaky beýany

189

31.03.2020

    Saglygyň sakasy

297

31.03.2020

    TOÝ DÜWÜNÇEGI

300

31.03.2020

    Seni hiç zat bilen çalyşmaryn

227

31.03.2020

«Tebigy ekinli» meýdan 

222

31.03.2020

Görogludan badalga aldylar

209

30.03.2020

Iň eýjejikleriň bäsleşigi

195

30.03.2020

Mekdep okuwçylary «Biosözlük online» atly täze t...

448

30.03.2020

Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleş...

388

30.03.2020

Derde derman üzärlik

4515

16.03.2020

Unaş kesdik gulaçlap...

646

14.03.2020

Üzärlik

430

14.03.2020