Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

61

19.09.2020

Arslanmyrat Amanow AGMK-nyň iň netijeli oýunçysy

41

18.09.2020

Baýramçylygyň öňüsyrasynda Ýurdumyzyň sebitlerin...

38

18.09.2020

Gawuny säher iý...

55

16.09.2020

Saglyk — abatlyk

119

16.09.2020

Wagt bir guşdur... 

150

15.09.2020

Goşa gawunyň çekilişi

33

15.09.2020

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

44

15.09.2020

MILLI ÝÖRELGELERIMIZIŇ YKRARNAMASY

81

14.09.2020

«Türkmen şöhle» hojalyk harytlaryny öndürýär

63

14.09.2020

«Ahalyň» derwezeçisi Batyr Babaýew: «Derwezeçä e...

101

14.09.2020

«7/24.tm» hepdelik elektron goşundysynyň 16-njy...

86

14.09.2020

Milli Liderimiz welosipedli gezelenç etdi hem-de...

32

14.09.2020

Arkadagymyzyň eserleri – milletimiziň buýsanjy 

86

13.09.2020

Resmi habarlar

135

12.09.2020

Agyz-burun örtükleri

80

12.09.2020

Messiniň garşysyna oýnan goragçy

93

12.09.2020

Keşde tahýa teşne türkmen

49

12.09.2020

Merjendir binalaň, beýikdir baglaň

30

12.09.2020

Nebiti gaýtadan işlemegiň nusgalyk kärhanasy

54

11.09.2020

Terbiýe talabalaýyk bolmaly

48

11.09.2020

Hereket sazlaşygy

50

11.09.2020

Örtük möhüm gorag serişdesidir

38

11.09.2020

Türkmenistanyň futbol çempionatynda iki aýlawdan...

46

10.09.2020

“Ak kerweniň” ak ýoly

56

10.09.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

97

10.09.2020

Ynsanyň iň uly baýlygy

50

09.09.2020

Dilimiziň gadymy çeşmeleri

96

09.09.2020

Başlangyç synplarda bilim-terbiýe bermek

57

09.09.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

87

09.09.2020

20 müň tonna hasyl almak meýilleşdirilýär

61

07.09.2020

«Halkbank terminal»: hasaplaşygyň amatly usuly

125

07.09.2020

«7/24.tm» hepdelik elektron goşundysynyň 15-nji...

123

07.09.2020

Ýaş zehinler — ýurdumyzyň buýsanjy

46

07.09.2020

Ýol belgileriniň taryhyndan

182

05.09.2020

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»

341

05.09.2020

Haýyrly işlere badalga

81

05.09.2020

Ömrümiň çakmak daşy

65

05.09.2020

Başymyň täji tahýa

70

04.09.2020

«Türkmen alabaýy» arap dilinde

98

03.09.2020

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga be...

65

03.09.2020

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

121

03.09.2020

Milli ýygyndymyzyň oýunçylarynyň çykyş edýän top...

124

02.09.2020

Ýol hereketiniň howpsuzlygynyň hukuk binýady

146

02.09.2020

Täze okuw ýylyna batly gadamlar bilen

111

02.09.2020

Bagtly geljege gönükdirilen tagallalar

100

02.09.2020

Güýzüň ilkinji güni (Nowella)

103

01.09.2020

«Ýaňlan, Diýarym!» täze zehinleri ýüze çykarýar

108

31.08.2020

Sürüm, tekizleme işleri talabalaýyk geçirilýär

54

31.08.2020

Şanly geçmişiň ykrarnamasy

58

31.08.2020

Bitaraplyk – dünýäniň ýürek aýdymy. Ol aýdym bag...

88

31.08.2020

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň hepdelik...

124

31.08.2020

«Nebitçi» topary oýunçylaryň dördüsi bilen düzüm...

77

29.08.2020

Gözellik. Ykjamlyk. Tämizlik

69

29.08.2020

Gorag örtükleri goraýjydyr

129

28.08.2020

Bagtyýar çagalaryň okuw esbaplary türkmen işewür...

71

28.08.2020

Elektron söwda: tejribeler, zerurlyklar, mümkinç...

173

27.08.2020

Ölçenýändir ynsan edebi bilen, has bagtly bolar...

107

27.08.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

117

27.08.2020

«Akar» jorap önümçiligini giňeldýär

80

26.08.2020

Milli immunizasiýa maksatnamasy: keselleriň öňün...

121

25.08.2020

Siz şu gün limon sykylan suw içdiňizmi?!

112

25.08.2020

Tans etmegiň saglygymyza peýdalary

91

25.08.2020

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

77

25.08.2020

Ary balynyň bejeriş häsiýetleri

110

24.08.2020

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunçysy “Şaht...

114

23.08.2020

SANLY ULGAMYŇ TÄZE HYZMATLARY

201

23.08.2020

Pisse tokaýlygynda (Bathyz gündeliginden)

91

22.08.2020

Saglyk arassaçylykdan başlanýar

153

22.08.2020

Iňlis dilinde söz baýlygymyzy artdyrmagyň 3 aňsa...

179

22.08.2020

Tanyş boluň: innowasion institutyň nou-haulary!

123

22.08.2020

Bu kimiň howa şary? (Pikir ýöretme)

164

20.08.2020

Mähriban ildeşler!

265

20.08.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

158

20.08.2020

Köýtendag — syrlar mesgeni

116

19.08.2020

Saglyk bilen sportuň sazlaşygy

90

19.08.2020

Pisse ösdürip ýetişdirmegiň esasy ugurlary

119

19.08.2020

“Datmeni” datly önümleri bilen adygýar

100

19.08.2020

Ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynynyň oý...

94

18.08.2020

Arkadagdan arkaly bedew

97

18.08.2020

Suwda ýüzmegiň peýdalary

84

18.08.2020

Obada Ýaldyrak dogdy

151

18.08.2020

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

73

18.08.2020

«Maksatly türkmeniň» ümzügi öňe

90

17.08.2020

Zähmetde taplanylýan günler

90

17.08.2020

Altyngözlüjeler ekinleriň goragynda

101

17.08.2020

Dürli melhemler öndürilýär

148

17.08.2020

Siz täze okuw ýylyna taýýarmy?!

216

15.08.2020

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

187

15.08.2020

Tagamy taýsyz gawunlar

117

14.08.2020

Özümiz öndürip, hözirini görýäs

108

14.08.2020

Gün şöhlesiniň täsiri

81

14.08.2020

Mekdep bazarlary alyjylaryň hyzmatynda

174

13.08.2020

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

135

13.08.2020

Çyn pälwanlar emin bolar

77

13.08.2020

Gönezlik

117

13.08.2020

Görk — agyzdan

156

13.08.2020

Uly iliň soltany

79

13.08.2020

Hemişe sagdyn bolaýyn diýseňiz!

138

13.08.2020

Arkadagyň suw diplomatiýasy 

115

12.08.2020

Bank siziň öýüňizde

215

12.08.2020

Öz iliniň şahyry

140

12.08.2020

Bitaraplygyň ýalkymy

149

10.08.2020

Arkadagly döwrüň Gahryman şahyry

174

10.08.2020

Mekgejöweniň peýdasyny bilýärsiňizmi?!

176

10.08.2020

Şüdügär sürümi soňky atyzlarda

91

10.08.2020

Garagum sährasynyň Tümi

132

08.08.2020

Ýaş zehinler

174

08.08.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

182

08.08.2020

Iýmit arassalygy — saglygyň girewi

169

06.08.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

286

06.08.2020

Daňdan 6-da oýanmak üçin 6 sebäp

387

04.08.2020

Geliň, saglymyzy goralyň!

184

03.08.2020

Sanly Türkmenistan dünýä habarlar giňişligindäki...

251

03.08.2020

Türkmenistanyň hemişelik BITARAPLYGY: Ählumumy p...

207

30.07.2020

Ganatly atym bar — Berkarar Watanym bar

177

30.07.2020

Eýsem, bilýardyň saglyga nähili peýdasy barka?!

273

28.07.2020

Kadaly iýmitlenmek — saglygyň girewi

283

28.07.2020

Saglyk ynsanyň iň uly baýlygydyr

343

25.07.2020

Saglygym — baş baýlygym

364

25.07.2020

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY 

482

25.07.2020

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýs...

303

25.07.2020

Ak jöwen — aralyk ekin

337

22.07.2020

Türkmen alabaýlary — halkymyzyň buýsanjy we mill...

303

22.07.2020

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri — jemgyýet...

484

22.07.2020

Rahat ukynyň we özüňi ýeňil duýmagyň syry nämede...

421

22.07.2020

Kitap okaň, kämilleşiň!

386

18.07.2020

DÖWREBAP TEHNIKALAR YGTYÝARYMYZDA

349

18.07.2020

Hakyky eýesi

269

13.07.2020

Iýmitleri saýlap iýiň!

251

13.07.2020

Ilatymyza has elýeterli hyzmat 

763

08.07.2020

Sagdyn iýmitlenmek — sagdyn durmuş

350

07.07.2020

Ýiti respirator keselinden goranalyň!

748

07.07.2020

«turkmenmetbugat.gov.tm»:  gör, oka, tanyş!    

880

06.07.2020

Wekilbazar toý sazyny çalýar

422

06.07.2020

ADAM WE AHLAK

356

04.07.2020

SÄHRAÝY ADAMLAR BILEN GIŇ SÄHRAMYZYŇ KEREM-KERAM...

267

04.07.2020

Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Pre...

333

02.07.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

399

02.07.2020

Suwuň saglyga peýdasy

469

01.07.2020

Kadaly iýmitlenmegiň düzgünleri

324

01.07.2020

TÜRKMENISTAN BMG-niň BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 75-nji...

343

01.07.2020

«TÜRKMENMETBUGAT» INTERNET NEŞIRI: TÄZE HYZMATLA...

976

30.06.2020

HAKYKATYŇ DIŇE BIR ÝOLY BAR

345

30.06.2020

HALKYMYZYŇ ARKADAGYNYŇ HORMATYNA BAÝRAMÇYLYK KON...

235

30.06.2020

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymgu...

463

29.06.2020

Medeniýet hepdeligi — 2020: çärelere badalga ber...

269

23.06.2020

Abiwerdiň kerwensaraýy

267

19.06.2020

Işewürlige sanly ulgamy ornaşdyrmak meselesine b...

451

13.04.2020

Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

1116

11.04.2020

Derde derman üzärlik

5960

16.03.2020

Unaş kesdik gulaçlap...

985

14.03.2020

Üzärlik

698

14.03.2020