Türkmenistandan Ukraina ynsanperwerlik ýüki ugradyldy

Düýn 22-nji martda Türkmenistandan ukrain halkynyň çagalary üçin ynsanperwer kömegi iberildi. Ynsanperwerlik ýüki Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň adyndan ugradyldy.
Ukraina ugradylan ynsanperwerlik ýüki Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty, Dokma senagaty ministrliklerine hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleriň, dokma önümleriniň hem-de dürli görnüşli azyk harytlarynyň toplumyndan ybarat boldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygyna laýyklykda, ukrain halkynyň çagalary üçin niýetlenen ynsanperwerlik ýüki ýakynda ýurdumyzyň milli raýat awiasiýasynyň ygtyýaryna gelip gowşan «A330-200» kysymly «P2F» görnüşli ýük uçarynda ugradyldy.