Türkmen halkynyň milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Katar döwletiniň Şeýhler maşgalasynyň agzasy bilen gepleşikleri geçirdi

Şu gün türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyz ýurdumyza gelen Katar döwletiniň Şeýhler maşgalasynyň agzasy Şeýh Faýsal bin Nasser bin Hamad Al-Tani bilen ýokary derejede gepleşikleri geçirdi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Kataryň arasyndaky alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň özara bähbitli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. 
Myhman türkmen topragynda mähirli garşylanandygy üçin hormatly Prezidentimize hem-de milli Liderimize hoşallyk bildirip, Gahryman Arkadagymyzy özi üçin islendik amatly wagtda Katar döwletine sapar bilen gelmäge çagyrdy. 
Gahryman Arkadagymyz myhmany Katar döwletinde geçirilen sport baýramçylygynyň, ýagny dünýä çempionatynyň örän guramaçylykly ýaýbaňlandyrylandygy bilen gutlady. Şeýh Faýsal bin Nasser bin Hamad Al-Tani gutlagy gyzgyn kabul edip, çempionata hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynyň özleri üçin uly mertebe hem hormatdygyny aýtdy. 
Gepleşikleriň çäklerinde türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň dürli ugurlary boýunça pikir alyşmalar boldy. Esasan-da, maýa goýumlary özleşdirmek boýunça möhüm soraglaryň üstünde durlup geçildi. 
Maslahat köşgi, Aşgabat şäheri.