Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA
Siziň Alyhezretiňiz!
Ýurtlarymyzyň arasynda dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmak maksady bilen, men jenap Luiji Ferrarini Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek kararyna geldim.
Oňa mahsus bolan şahsy häsiýetler özüne ynanylan jogapkärli wezipäni ýerine ýetirmekde Siziň Alyhezretiňiziň hormatyna we ynamyna mynasyp boljakdygyna ynam döredýär. Şunuň bilen baglylykda, Siziň Alyhezretiňizden ony hoşniýetli kabul etmegiňizi hem-de Italiýa Respublikasynyň adyndan ähli aýtjaklaryna, esasan-da, meniň adymdan we italýan halkynyň adyndan tüýs ýürekden dostluk baradaky ynandyrmalarymyzy beýan edende hem-de Size we Siziň halkyňyza gülläp ösüş baradaky iň gowy arzuwlarymyzy ýetirende, oňa doly ynanmagyňyzy haýyş edýärin.
Hormatlamak bilen,
Serjio MATTARELLA,
Italiýa Respublikasynyň Prezidenti.
Aşgabat, 11-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Luiji Ferrarini kabul etdi.
Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy we Prezident Serjio Mattarellanyň mähirli salamyny hem-de ähli türkmen halkyna bagt, abadançylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Bellenilişi ýaly, okgunly ösýän, oňyn özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistan bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegi Italiýanyň daşary syýasat strategiýasyna hem-de tutuş Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň bähbitlerine doly laýyk gelýär.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekilini bu jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa işinde üstünlikleri arzuw etdi hem-de Italiýa Respublikasynyň Prezidentine iň gowy arzuwlaryny aýtdy, Türkmenistanyň deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, özara bähbitlilik esasynda guralýan dostlukly gatnaşyklary we döwletara hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändigini nygtady.
Nygtalyşy ýaly, häzirki wagtda türkmen-italýan gatnaşyklary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, ilkinji nobatda, abraýly halkara guramalaryň, düzümleriň çäklerinde üstünlikli ösdürilýär. Muňa durnukly ösüşiň, ählumumy howpsuzlygyň üpjün edilmegine gönükdirilen halkara başlangyçlardyr teklipleriň özara goldanylýandygy hem şaýatlyk edýär.
Duşuşygyň çäklerinde gyzyklanma bildirilen pikir alyşmalaryň barşynda Italiýanyň indi köp ýyllaryň dowamynda Ýewropa giňişliginde Türkmenistanyň möhüm söwda hyzmatdaşy bolup durýandygy bellenildi. Netijeliligi bilen tapawutlanýan bu gatnaşyklaryň giňeldilmegine ykdysadyýetiň hususy bölegi uly goşant goşýar. Türkmenistanda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady ösüşiň giň gerimli maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýan italýan kompaniýalarynyň köp ýyllaryň dowamynda alyp barýan işleri munuň aýdyň subutnamasydyr.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow taraplaryň mümkinçiliklerini has netijeli peýdalanyp boljakdygyny aýtdy hem-de Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň diwersifikasiýalaşdyrylmagyny, ýokary tehnologiýaly önümçilikleriň giňden ornaşdyrylmagyny, ýangyç-energetika, ulag, oba hojalyk we dokma senagaty ulgamlarynda iri milli hem-de halkara taslamalaryň durmuşa geçirilmegini hasaba almak bilen, bu mümkinçilikleriň işjeň herekete girizilmelidigini belledi. Şeýle hem baý taryhy, medeni mirasa eýe bolan türkmen we italýan halklarynyň arasynda medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň möhümdigi nygtaldy. Medeniýet günleriniň, sergileriň, ylmy maslahatlaryň geçirilmegi döwletara gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam berer.
Hormatly Prezidentimiz Luiji Ferrarini Türkmenistanda işe başlamagy bilen ýene-de bir gezek gutlap, oňa berk jan saglyk, abadançylyk, deňhukuklylyk we uzak möhletleýinlik esasynda guralýan döwletara gatnaşyklary hemmetaraplaýyn giňeltmäge gönükdirilen jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
Italiýa Respublikasynyň ilçisi hoşniýetli arzuwlar üçin hoşallyk bildirip, türkmen-italýan gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de yzygiderli ösdürilmegine ýardam etjekdigine hem-de iki ýurduň we olaryň dostlukly halklarynyň bähbitlerine laýyk gelýän hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen ugry dowam etdirjekdigine döwlet Baştutanymyzy ynandyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Katar Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA
Gadyrly dostum!
Katar Döwletiniň we Türkmenistanyň arasynda dostlukly gatnaşyklary has-da ösdürmek maksady bilen, men jenap Hamad bin Raşid bin Hamad Al Azbini Katar Döwletiniň Siziň ýurduňyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek kararyna geldim.
Onuň ýokary şahsy häsiýetleri öz üstüne ýüklenilen wezipäni Siziň Alyhezretiňiziň makullamagyna hem-de hormat goýmagyna mynasyp derejede ýerine ýetirjekdigine ynam döredýär. Şunuň bilen baglylykda Sizden ilçimizi hoşniýetli kabul etmegiňizi we onuň biziň adymyzdan Size beýan etjeklerine, esasan-da, ol Siziň Alyhezretiňize abadançylyk we Türkmenistanyň halkyna mundan beýläk-de gülläp ösüş baradaky meniň arzuwlarymy aýdanda, oňa doly ynanmagyňyzy haýyş edýärin.
Goý, Beýik Biribar Sizi öz penasynda aman saklasyn!
Tamim bin Hamad AL TANI,
Katar Döwletiniň Emiri.
Aşgabat, 11-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Katar Döwletiniň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hamad bin Raşid bin Hamad Al Azbini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.
Diplomat döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň mähirli salamyny hem-de türkmen halkyna abadançylyk, rowaçlyk baradaky hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi. Şunda katar tarapynyň parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk, “Açyk gapylar” syýasatyny alyp barýan we Merkezi Aziýa sebitinde hem-de halkara giňişlikde uly abraýdan peýdalanýan Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine uly gyzyklanma bildirýändigi bellenildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekilini ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, Katar Döwletiniň Baştutanyna iň gowy arzuwlaryny aýtdy we ýurdumyzyň däp bolan ikitaraplaýyn gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga, ony has-da ýokary derejä çykarmaga we täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga gyzyklanma bildirýändigini belledi. Hormatly Prezidentimiz iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan wagtyndan bäri geçen ýyllaryň içinde özara hormat goýmak, ynanyşmak we açyklyk ýörelgeleri esasynda gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Ýokary derejede gazanylan ylalaşyklar türkmen-katar hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmagyň ygtybarly binýadyny emele getirdi.
Şunuň bilen baglylykda hormatly Prezidentimiz geçen ýylyň dekabrynda Katar Döwletine bolan saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny, onuň dowamynda Doha şäherinde geçirilen Futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň biriniň hormatly myhmany bolandygyny belledi. Katar Döwleti Ýakyn Gündogar sebitiniň ýurtlaryndan ilkinji bolup şeýle ýokary derejedäki halkara sport ýaryşyny üstünlikli geçirdi. Munuň özi siziň döwletiňiziň dünýädäki belent abraýynyň hem-de sportuň ösdürilmegine goşýan uly goşandynyň subutnamasydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz şol saparyň çäklerinde Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen geçirilen duşuşygyň çäklerinde döwletara hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýynyň we geljekki mümkinçilikleriniň ara alnyp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Türkmenistanyň Doha şäherinde diplomatik wekilhanasyny açmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi bellenildi. Munuň özi Türkmenistan bilen Katar Döwletiniň arasynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam eder, netijeli, uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga täze itergi berer.
Döwlet Baştutanymyz we diplomat özara gyzyklanma bildirilýän halkara syýasatyň möhüm meselelerine degip geçmek bilen, parahatçylygyň, howpsuzlygyň hem-de ählumumy durnukly ösüşiň üpjün edilmegine gönükdirilen möhüm başlangyçlaryň we teklipleriň özara goldanylmagynyň ähmiýetini nygtadylar. Ýangyç-energetika toplumy, söwda, maýa goýumlar, ulag we aragatnaşyk, himiýa, dokma senagaty, oba hojalyk pudagy, saglygy goraýyş hem-de ýokary tehnologiýalar ulgamlary hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Duşuşygyň dowamynda döwletara gatnaşyklaryň wajyp ugry hasaplanýan medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigi nygtaldy.
Söhbetdeşligiň ahyrynda Hamad bin Raşid bin Hamad Al Azbi öz ýurdunyň Türkmenistandaky doly ygtyýarly wekili hökmünde iki döwletiň we olaryň dostlukly halklarynyň bähbidine laýyk gelýän köpugurly netijeli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine hemmetaraplaýyn ýardam berjekdigine ynandyrdy.


Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA
Siziň Alyhezretiňiz!
Ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak syýasatyna eýermek hem-de Gyrgyz Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň okgunly ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen, jenap Azizbek Madmarowy Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek kararyna geldim.
Şunuň bilen baglylykda ony mähirli kabul etmegiňizi hem-de meniň adymdan we Gyrgyz Respublikasynyň adyndan Siziň Alyhezretiňize ähli beýan etjeklerine ynanmagyňyzy haýyş edýärin.
Sadyr ŽAPAROW,
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti.
Aşgabat, 11-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Azizbek Madmarowy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.
Ilçi hormatly Prezidentimize wagt tapyp kabul edendigi hem-de hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň mähirli salamyny we türkmen halkyna rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Diplomat Gyrgyz Respublikasy bilen dost-doganlyk gatnaşyklary baglanyşdyrýan Türkmenistanda öz ýurduna wekilçilik etmegiň uly hormatdygyny belledi. Häzirki döwürde ikitaraplaýyn gatnaşyklar täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentine özüniň hoşniýetli arzuwlaryny beýan edip, ilçini jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlady we türkmen-gyrgyz gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we diplomat hyzmatdaşlygyň köpugurly mümkinçiliklerini nazara alyp, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekki ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Bellenilişi ýaly, söwda-ykdysady ulgamda, üstaşyr-ulag düzümlerinde, energetika, oba hojalygy ýaly pudaklarda, maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde, ylym we bilim, medeniýet, sport, syýahatçylyk ugurlarynda iki dostlukly halklaryň abadançylygyna gönükdirilen hyzmatdaşlyk netijeli häsiýete eýedir. Iki döwletiň Daşary işler ministrlikleriniň derejesindäki yzygiderli gatnaşyklar syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini şertlendirýär.
Özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary uzak möhletleýin esasda ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmekde dürli pudaklarda, şol sanda işewürlik düzümleriniň ugry boýunça netijeli gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine ýardam berýän Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara topara uly orun degişlidir. Şunuň bilen birlikde medeni-ynsanperwer ulgamdaky özara gatnaşyklary mundan beýläk-de çuňlaşdyrmagyň ähmiýeti bellenildi.
Halkara syýasatyň möhüm meseleleri boýunça çemeleşmeleriň we garaýyşlaryň ýakynlygy dürli derejedäki türkmen-gyrgyz gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek üçin amatly binýady emele getirýär. Mälim bolşy ýaly, biziň ýurtlarymyz Merkezi Aziýada durnukly ösüşiň, howpsuzlygyň, sebitde däp bolan hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň berkidilmegine möhüm ähmiýet berýärler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow goňşy ýurtlar, şol sanda Gyrgyzystan bilen köpugurly gatnaşyklary ösdürmegiň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, iki doganlyk halkyň taryhy, medeni we ruhy gymmatlyklarynyň umumylygyna esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynam bildirdi.
Duşuşygyň ahyrynda Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Azizbek Madmarow hormatly Prezidentimize özara gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça netijeli pikir alyşmalar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, iki ýurduň, olaryň halklarynyň, sebitiň durnukly ösüşiniň bähbidine laýyk gelýän döwletara hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de berkidilmegi ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.