Türkmen türgenleriniň üstünlikleri elektron žurnalyň sahypalarynda 

Elektron žurnalyň nobatdaky sany «Bedenterbiýe we sport – saglygyň ganatlary» atly habar bilen açylýar. Bu çykyş Türkmenistanyň Prezidentiniň öňdengörüjilikli başlangyçlary netijesinde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesi, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin döredilýän ajaýyp şertler barada gürrüň berýär. 
Çarwalaryň taryhy, olaryň fiziki taýdan güýçli we sagdyn ýaşlaryň terbiýesine edýän täsiri barada «Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlarynyň taryhy» atly çykyşda giňişleýin gürrüň edilýär. Şeýle-de, Batumi şäherinde geçirilen dünýä çempionatynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýaş küştçüleriniň görkezen netijeleri barada habar berildi.
Elektron žurnalyň sahypalarynda milli futbol çempionatynyň täzelikleri bilen hem tanşyp bilersiňiz. Futbol temasy diňe munuň bilen çäklenmeýär. Bu ýerde Katarda geçiriljek dünýä çempionaty, dünýä we Ýewropa futboly baradaky gyzykly täzelikler hem ýerleşdirilipdir.
Okyjylar 24-25-nji sentýabrda Samarkant (Özbegistan) şäherinde geçirilen ýeňil atletika boýunça Merkezi Aziýanyň IV Açyk çempionatynda milli ýygyndynyň üstünlikli çykyşlary barada okap bilerler.
«7/24.tm» elektron žurnaly Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi saýtynda «Gazetler» bölüminde elýeterlidir.
www.msy.gov.tm