Elektron neşiriň täze sany halkara wakalaryna baý boldy

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» hepdelik elektron goşundysynyň täze sany her hepdäniň duşenbe okyjylara ýetirilýär.
Žurnalyň nobatdaky sanynda 2022-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmenistanly türgenleri sylaglamak dabarasyndan taýýarlanan çykyş bilen tanşyp bilersiňiz. 
Elektron neşiriň sahypalarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Samarkandda geçirilen mejlisine gatnaşandygy, Gahryman Arkadagynyzyň Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahatynda çykyş edendigi  barada gürrüň berilýär.  
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň hünärmenleriniň «Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde guran wagyz-nesihat duşuşyklary elektron neşirde ýerleşdirilipdir.
Sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz edýän, türkmen türgenleriniň üstünliklerinden, dünýä sportunyň täzeliklerinden söhbet açýan habarlar okyjylara hödürlenilýär. Şeýle-de, Ýegenmämmet Taýlyýewiň taýýarlan «Sport kyssalary» hem okyjylary gyzyklandyrsa gerek. 
Elektron sport neşiriniň her bir sany bilen Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi saýtynyň «Gazetler» bölümi arkaly tanşyp bolýandygyny ýatladýarys! 
www.msy.gov.tm