Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat ýüpekçilerine

Eziz halkym!
Hormatly pileçiler!

Sizi uly zähmet ýeňşiňiz — pile taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamaňyzy ýerine ýeti-rip, Watanymyzyň pile harmanyna 2300 tonnadan gowrak pile tabşyrmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň dokma senagaty pudagy-ny yzygiderli ösdürmek, pudagyň işgärleriniň, şol sanda pileçilerimiziň hem-de ýüpekçilerimiziň yhlasly, öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär, olaryň halal zähmetine mynasyp baha berilýär. Edermen pileçilerimiziň yhlas siňdirip, irginsiz çe-ken zähmetiniň netijesinde öndürilen piläniň bol hasyly bagtyýar durmuşda ýaşaýan agzybir hal-kymyzyň halal ojaklarynyň berekedidir, ata-babalarymyzyň gadymy hünärleriniň biri bolan ýü-pekçiligiň mynasyp dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.
Milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biri bolan dokma senagatyny ösdürmekde ýüpek önümçiligine aýratyn orun degişlidir. Türkmen halky ýüpekçilik babatda şan-şöhratly geçmişe eýedir. Häzirki wagtda ýüpekçilik pudagynyň önümçilik binýady dolulygyna täzelendi, keteni öndürmegiň gadymy sungaty gaýtadan dikeldildi, türkmen ýüpeginden ýurdumyzda ilkinji gezek panbarhatyň täze görnüşleri çykarylyp başlandy. Biz geljekde ýüpekçilige goýberilýän maýa go-ýum serişdeleriniň möçberini has-da artdyrmagy göz öňünde tutýarys. Bu bolsa ilatymyz üçin goşmaça iş orunlaryny döretmäge, gymmatly çig malyň öndürilýän mukdaryny artdyrmaga müm-kinçilik berer.

Edermen pileçiler!
Zähmetsöýer ýüpekçiler!

Türkmen halkynyň iň gadymy senetleriniň biri bolan ýüpekçilik öz gözbaşyny taryhyň irki döwür-lerinden alyp gaýdýar. Ata-babalarymyz müňlerçe ýyl mundan ozal ýüpek süýümlerinden matala-ry öndürmek üçin pile önümçiligini ýola goýupdyrlar, bu ugurda ýokary ussatlyga we kämillige ýetipdirler. Ýüpekçilik işiniň milli däpleri asyrlaryň dowamynda nesilden-nesle geçirilipdir. Ýü-pekden ajaýyp halylary, matalary dokamagyň gadymy usullary biziň günlerimize çenli gelip ýetip-dir. Ýaýylyp ýatan düzlükleriň, daglyklaryň we çöllükleriň üstünden gündogardan günbatara uzap gidýän kerwen ýollary «Beýik Ýüpek ýoly» diýlip atlandyrylypdyr. Bu ýoluň ady iňňän gymmat bahaly harydyň — ýüpegiň ady bilen baglanyşyklydyr. Ol özüniň berkligi, ýeňilligi, owadanlygy bilen aýratyn tapawutlanypdyr. Türkmen topragynyň gadymy merkezleriniň biri bo-lan Merwde eýýäm orta asyrlarda pile taýýarlamak boýunça önümhanalar işläpdir.
Häzirki döwürde ýüpekçilik pudagy özüniň gaýtadan döreýşini başdan geçirýär. Ýüpek önümçili-gi täze talaplara laýyklykda guraldy. Aşgabadyň ýüpek fabrigi we Türkmenabadyň ýüpek önüm-çilik birleşigi öndürilýän ýüpegi gaýtadan işleýän esasy kärhanalar bolup, olar doly döwrebaplaş-dyryldy hem-de häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edildi. Bu kärhanalarda ýüpek halylaryny, milli keteni matalaryny we beýleki önümleri taýýarlamak üçin täze önümhanalar açyldy. Zenanla-rymyzyň arasynda uly meşhurlykdan peýdalanýan panbarhat matalaryny öndürýän Ruhabadyň panbarhat fabrigi häzir ýüpek süýümi bilen bökdençsiz üpjün edilýär.
Ýurdumyzyň oba ýerlerinde telekeçilige goldaw bermek we ony höweslendirmek maksady bilen, ýüpekçiligi ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Ýörite nahalhanalarda hem-de birnäçe daýhan birle-şiklerinde ýüpek gurçuklarynyň iýmit gory bolan tut agaçlarynyň her ýylda müňlerçe düýp nahaly ösdürilip ýetişdirilýär. Olar ýüpek gurçuklary üçin esasy iýmit hasaplanýan tut ýapraklarynyň möçberini ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berýär. Tut agaçlarynyň ekin meýdanlarynyň töwere-ginde oturdylmagy gowaçany we beýleki oba hojalyk ekinlerini gyzgyn epgek ýellerden gorama-ga, suwaryş akabalarynyň kenarlaryny berkitmäge, daşky gurşawyň ekologik abadançylygyny dö-retmäge hem ýardam edýär. Munuň özi ýüpekçiligi pagtaçylyk bilen utgaşdyrmaga, şol bir ýerden goşmaça önüm we girdeji almaga mümkinçilik döredýär.

Eziz watandaşlar!
Edermen pileçiler!

Men sizi we ähli türkmen halkymy pile tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamanyň ýerine ýetirilip, uly zähmet üstünliginiň gazanylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, abadan durmuş, ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda çekýän yhlasly zähmetiňizde has-da belent sepgitlere ýetmegi arzuw edýärin.
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.