Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Aşgabat, 16-njy mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.
Söhbetdeşler birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, deňhukuklylyk, özara hormat goýmak hem-de strategik hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda guralýan döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini we okgunly ösüşini kanagatlanma bilen bellediler.
Şu ýylyň fewral aýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaýa amala aşyran iş sapary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga täze itergi berdi. Saparyň çäklerinde milli Liderimiz Pekinde geçirilen XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna hormatly myhman hökmünde gatnaşdy, şeýle hem HHR-iň Başlygy bilen gepleşikleri geçirdi. Olaryň netijeleri boýunça möhüm ylalaşyklar gazanyldy. Ylalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi dostluk hem-de hoşniýetli erk-islegiň berk binýadyna daýanýan köpasyrlyk hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykarylmagyna ýardam berer.
Telefon söhbetdeşliginiň dowamynda Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji martda ýurdumyzda geçirilen döwlet Baştutanynyň saýlawlary baradaky meselä degip geçdi. Milli Liderimiz merkezi saýlaw toparynyň yglan eden ählihalk ses bermegiň jemlerine görä, Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanandygyny belläp, mundan beýläk işini Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde dowam etjekdigini belledi.
Mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň häzirki Prezidenti türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine goşýan uly şahsy goşandy hem-de netijeli bilelikdäki işi üçin HHR-iň Başlygy Si Szinpine minnetdarlyk bildirdi.
Soňra milli Liderimiz telefony Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa geçirdi.
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy türkmen döwletiniň saýlanan Baştutanyny Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa bu jogapkärli wezipede uly üstünlikleri arzuw etdi.
Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin HHR-iň Baştutanyna tüýs ýürekden hoşallygyny bildirip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan daşary syýasat ugruny dowam etdirmäge, Hytaý bilen köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, şeýle hem türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny ösdürmek we giňeltmek boýunça teklipleri hem-de başlangyçlary hemmetaraplaýyn goldamaga taýýardygyny tassyklady.
Söhbetdeşligiň dowamynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarda üstünlikli ösdürilýän döwletara hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti nygtaldy. Biziň ýurtlarymyz pudaklaryň giň toplumy boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýdular. Köp ýyllaryň dowamynda Hytaý Türkmenistanyň iri söwda hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar.
Ýangyç-energetika toplumy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi, bu ugurda halkara gaz geçirijiniň gurluşygy boýunça bilelikdäki taslamanyň amala aşyrylmagy özara bähbitli tagallalary birleşdirmegiň aýdyň mysalydyr. Bu gaz geçiriji boýunça türkmen “mawy ýangyjy” Hytaýa yzygiderli ugradylýar.
Bu ägirt uly taslamanyň amala aşyrylmagy ähli gatnaşyjylaryň — öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bähbitleriniň deňeçerligine esaslanýan uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň anyk mysalydyr hem-de şol bir wagtda sebit we ählumumy energiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegine uly goşantdyr.
Bu strategik ulgamda, şeýle hem geljegi uly beýleki ugurlarda, şol sanda senagat, ulag-kommunikasiýa, logistika, tehnologiýa pudaklarynda hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikler bar. Şunda Hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-hytaý komitetine uly orun degişlidir.
Ynsanperwerlik ulgamy barada aýdylanda, Türkmenistan we Hytaý örän baý gadymy taryha hem-de medeni mirasa eýe bolan döwletlerdir. Biziň halklarymyzyň gatnaşyklary gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Häzirki wagtda bilim we ylym, medeniýet we sungat ugurlary boýunça netijeli gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy hemişe täze many-mazmun bilen baýlaşdyrýan baglanyşdyryjy köpri hökmünde hyzmat edýär.
Bulardan başga-da, sport ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikler bar. Häzirki wagtda emele gelen ýagdaýlar bilen baglylykda, saglygy goraýyş ulgamy hem hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar.
Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde, şeýle hem “Merkezi Aziýa — Hytaý” görnüşinde özara ynanyşmaga esaslanýan gepleşikler arkaly sazlaşykly ösdürilýändigini bellemek gerek. Şu ýylyň ýanwar aýynda şeýle düzümde HHR bilen we sebitiň ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna gabatlanyp, onlaýn görnüşinde sammit geçirildi, oňa milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.
Biziň ýurtlarymyz halkara giňişlikde oňyn hyzmatdaşlyk arkaly biri-birine özara goldaw berýär. Iki döwletiň we halklaryň hakyky bähbitlerine laýyk gelýän köptaraplaýyn esasda ýola goýlan ýakyn gatnaşyklar hem Ýewraziýa yklymynda we tutuş dünýäde oňyn gatnaşyklaryň höweslendirilmegine ýardam berer.
Häzirki Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin wagtyň synagyndan geçen hem-de özüniň netijeliligini görkezen oňyn döwletara gatnaşyklaryň geljekde hem iki ýurduň bähbidine yzygiderli berkidiljekdigine we giňeldiljekdigine ynam bildirip, birek-birege berk jan saglyk we jogapkärli döwlet işinde uly üstünlikler, iki ýurduň dostlukly halklaryna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler.

Belarus Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady
Aşgabat, 16-njy mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.
Milli Liderimiz kärdeşini mähirli mübärekläp, 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlarynyň netijelerine laýyklykda, Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanandygyny habar berdi hem-de öz işini Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde dowam etjekdigini belledi.
Türkmenistanyň häzirki döwlet Baştutany pursatdan peýdalanyp, Belarus Respublikasynyň Prezidentine ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň we netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine goşan uly şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi.
Prezident Aleksandr Lukaşenko, öz gezeginde, milli Liderimizi Prezident saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlap, bu jemgyýetçilik-syýasy wakanyň dünýä jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döredendigini we häzirki zaman türkmen jemgyýetinde demokratiýanyň dabaralanýandygynyň nobatdaky subutnamasydygyny belledi.
Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyz öz döwletliligini pugtalandyrmak, durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösmek, halkara abraýyny berkitmek ýoly bilen ynamly öňe barýar. Belarusda geçen ýyllaryň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä eýe bolup, strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykandygyna ýokary baha berilýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde iki ýurduň we halklaryň bähbidine mundan beýläk-de işleriň üstünlikli amala aşyrylmagy barada tüýs ýürekden arzuwlar beýan edildi.
Häzirki döwlet Baştutanymyz gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin belarus kärdeşine minnetdarlyk bildirip, iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek we pugtalandyrmak boýunça köp ýyllaryň dowamynda bilelikde işleriň alnyp barlandygyny nygtap, ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ilerlediljekdigine ynam bildirdi.
Milli Liderimiz Belarus Respublikasynyň Baştutanyna berk jan saglyk, uzak ömür we ähli başlangyçlarynda üstünlikleri arzuw edip, telefony Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa berdi.
Prezident Aleksandr Lukaşenko Türkmenistanyň saýlanan Baştutanyny saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi bilen mähirli gutlap, iň ýokary döwlet wezipesinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
Serdar Berdimuhamedow gutlaglar we arzuwlar üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň häzirki Baştutanynyň Belarus Respublikasy bilen köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen syýasy ugruny dowam etjekdigini belledi. Taryhyň dowamynda Belarus bilen dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýola goýuldy. Bu gatnaşyklar halklarymyzyň we ýurtlarymyzyň uzak möhletleýin bähbitlerine laýyk gelýär.
Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, ýurdumyzyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Prezident Aleksandr Lukaşenko ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekde hem özara bähbitlilik hem-de deňhukuklylyk esasynda giňeldiljekdigine berk ynam bildirip, birek-birege iň gowy arzuwlaryny, türkmen we belarus halklaryna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk hem-de abadançylyk baradaky arzuwlaryny beýan etdiler.