Saýlawlaryň gidişini online görnüşinde görüp bolýar

Häzirki wagtda örän ýokary we guramaçylykly dowam edýän Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi toparyň «saylav.gov.tm» internet sahypasynyň üsti bilen online görnüşinde yzarlamak bolýar. Internet sahypasynyň «Online» bölüminde ýurdumyzyň kartasy ýerleşdirilip, onda ähli welaýatlardaky saýlaw uçastoklary görkezilen. Bu ýerde islendik saýlaw uçastogyna girip, ses bermäge gelýän raýatlaryň wideoýazgysyny görüp bolýar.