Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde üznüksiz beýan edilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary gazet-žurnallarda, teleýaýlymlarda we internet sahypalarynda giňden beýan edilýär. Saýlawlarda ses berýän raýatlaryň hasaba alynmagy, uçastoklarda medeni çäreleriň guralmagy, söwda nokatlarynyň ýola goýulmagy, ses berlişigiň aýdyňlyk, aýanlyk, açyklyk, erkinlik, umuman, demokratik ýagdaýda geçmegi bilen bagly pursatlar diňe milli köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde beýan edilmän, eýsem, dünýäniň iri teleýaýlymlarynda, abraýly halkara habarlar saýtlarynda giňişleýin halk köpçüligine ýetirilýär. Bu uly syýasy-jemgyýetçilik çäräniň wakalary minutsaýyn internet sahypalarynda täzelenip durulýar.