Saýlaw uçastoklarynda arassaçylyk kadalary berjaý edilýär

Türkmenistanyň Prezidentligine mynasyp dalaşgäri saýlamaga gelýän ildeşlerimiz ýörite saýlawlaryň geçirilýän binalaryna girelgede oturdylan «akylly» zyýansyzlandyryş enjamyndan geçip girýärler, arassaçylyk kadalaryny berjaý edýärler. Şeýle enjamlaryň uçastoklarda 400-e golaýy goýuldy. Bu hem syýasy-jemgyýetçilik çäräniň hemmetaraplaýyn ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilendiginen habar berýär.