Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. Dalaşgärler ýurdumyzyň her welaýatynda bolup, wagyz işlerini geçirmek üçin Saýlaw kodeksine laýyklykda özlerine berlen deň mümkinçiliklerden we hukuklardan peýdalanýarlar hem-de saýlawçylar bilen duşuşyklarda we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler. Munuň özi demokratik ýörelgeleriň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Duşuşyklar jemgyýetçiligiň, edaralaryňdyr kärhanalaryň zähmetkeş toparlarynyň wekilleriniň, hormatly ýaşulularyň we ýaşlaryň giňden gatnaşmagynda geçýär.
Aşgabat, 5-nji mart (TDH). Şu gün Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine ýurdumyzyň Agrar partiýasyndan dalaşgärlige hödürlenen, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmyradowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.
Agrar partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň başlygy Ý.Sopyýew duşuşygy açyp, dalaşgäriň ynanylan wekiline — Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň başlygynyň orunbasary T.Bäşimowa söz berdi. Ol dalaşgäriň zähmet ýolunyň esasy ugurlary barada gürrüň berip, ony işewür we jemgyýetçilik guramalarynda, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynda işläp, ýeterlik tejribe toplan hünärmen hökmünde häsiýetlendirdi.
A.Bekmyradow öz gezeginde saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy barada aýdyp, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan we Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen giň möçberli özgertmeleriň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigini nygtady.
Häzirki döwürde özüniň saýlap alan ýoluna ygrarly Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösüşiniň üpjün edilmegine gönükdirilen özgertmeler maksatnamalary we taslamalar durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň ähmiýetine zerur üns berler.
Dalaşgär döredijilikli syýasatyň dowam etdiriljekdigine ynandyrdy. Ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň, şol sanda oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, obasenagat toplumynyň gaýtadan işleýän senagatynyň netijeli ösdürilmegine, azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine möhüm ähmiýet berler.
Senagat pudaklaryny, bilimi, saglygy goraýşy, bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, ýaşaýyş jaýlaryny, awtomobil ýollaryny gurmak işleri dowam etdiriler. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagy, ösüp gelýän ýaş nesilleriň watansöýüjilik ruhunda terbiýelenilmegi babatda zerur tagallalar ediler.
Ýurdumyzyň Agrar partiýasyndan hödürlenen dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, obasenagat toplumynyň ösüşiniň geljekki ugurlary, gurluşyk senagaty, bilim, saglygy goraýyş, sport ugurlaryny ösdürmegiň geljekki meýilnamalary barada jikme-jik gürrüň berdi.
A.Bekmyradow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda, öňde goýlan belent maksatlara ýetmek üçin zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.
                                                                    ***
Günüň ikinji ýarymynda bu ýerde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň nobatdan daşary III gurultaýynda dalaşgärlige hödürlenen “Wepaly gurluşyk” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Babamyrat Meredowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.
Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň başlygynyň orunbasary S.Setdarow duşuşygy açyp, dalaşgäriň ynanylan wekili — Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň başlygy D.Nazkulyýewe söz berdi. Ol bu ýere ýygnananlary B.Meredowyň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ony uly tejribe toplan, ýokary şahsy sypatlary özünde jemlän ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.
Soňra ýurdumyzyň iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär saýlawçylary saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy bilen tanyşdyrdy. Onda kiçi we orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini mundan beýläk-de netijeli herekete girizmek, ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak, bazar ykdysadyýetini kämilleşdirmek, döwlet tarapyndan giň mümkinçilikleriň döredilmegi arkaly ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli önümleri öndürmek meseleleriniň möhüm orun eýelejekdigi bellenildi.
Nygtalyşy ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda uzak möhletleýin milli maksatnamalar işlenip taýýarlanyldy, olara laýyklykda, durmuş-ykdysady özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şeýlelikde, ýurdumyzyň sebitleriniň şäherleriniň we obalarynyň keşbi düýpli özgerýär. Telekeçiler tarapyndan ýokary hilli senagat we ekologiýa taýdan arassa azyk önümleri öndürilýär. Olar diňe bir ýurdumyzyň içerki bazarlaryny üpjün etmän, eýsem, eksport hem edilýär. Dürli maksatly binalaryň gurluşyklary batly depginlerde alnyp barylýar.
Türkmenistanyň ösüşiniň geljekki ugurlary baradaky pikirini aýdyp, dalaşgär durmuş ugurly syýasatyň dowam etdiriljekdigini, onuň çäklerinde bilim we ylym, saglygy goraýyş, medeniýet, bedenterbiýe hem-de sport ulgamlaryny kämilleşdirmek, innowasion tehnologiýalara we sanly ulgama esaslanmak arkaly ýaş nesilleri döwrebap terbiýelemek, olara bilim bermek meselelerine aýratyn üns beriljekdigini nygtady.
Duşuşygyň dowamynda iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Olarda saglygy goraýyş, bilim ulgamlaryny kämilleşdirmek, ýokary derejeli ýaş hünärmenleri taýýarlamak hem-de işe ýerleşdirmek, ýurdumyzyň telekeçilerini höweslendirmek, möhüm taslamalary durmuşa geçirmek ýaly aýratyn gyzyklanma bildirilýän ugurlar ara alnyp maslahatlaşyldy.
Şeýle hem dalaşgär telekeçilik işiniň kanunçylyk-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça çäreleri has-da işjeňleşdirmek boýunça öňde durýan işler baradaky pikirini aýdyp, munuň telekeçileriň özüne ynanylan taslamalary üstünlikli durmuşa geçirmäge bolan jogapkärçiligini ýokarlandyrjakdygyny belledi.
B.Meredow iň ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda, Watanymyzyň we halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine ähli güýjüni, bilim-başarnygyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.
                                                                    ***
Mary, 5-nji mart (TDH). Şu gün Mary welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Balkan welaýatyndan raýatlaryň teklipçi toparyndan dalaşgärlige hödürlenen, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Awaza” şypahanasynyň baş lukmany, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputaty Berdimämmet Gurbanow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi.
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat geňeşiniň başlygy M.Janmyradow duşuşygy açyp, dalaşgäriň ynanylan wekiline — Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat geňeşiniň başlygy G.Çendirowa söz berdi. Ol ýygnananlary dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ony zähmetsöýer hem-de hormata mynasyp, sagdyn durmuş ýörelgesine ygrarly adam hökmünde häsiýetlendirdi.
Iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyrmazdan ozal, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň halkara giňişlikdäki abraýynyň belende galmagyny, Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyny we mähriban halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyny esasy ugur edinýän syýasatynyň üstünlikli dowam etdiriljekdigini nygtady.
B.Gurbanow Garaşsyzlyk ýyllary içinde gadymy türkmen topragynyň tanalmaz derejede özgerendigini belläp, döwletimiziň we jemgyýetimiziň hukuk hem-de demokratik binýatlarynyň mundan beýläk-de berkidilmegini, ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamynyň kämilleşdirilmegini, döwlet maksatnamalarynyň, şol sanda Türkmenistany täze tapgyrda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ýakynda kabul edilen Milli maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegini şertlendirýän täze kanunlarydyr kanunçylyk-hukuk namalaryny işläp taýýarlamagyň we kabul etmegiň öz işiniň möhüm ugry hökmünde kesgitlenjekdigini belledi.
Milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudaklarynyň, şol sanda ýangyç-energetika hem-de obasenagat toplumlarynyň, ulag we aragatnaşyk pudaklarynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, şeýle hem mähriban Watanymyzyň ykdysady taýdan gülläp ösmegini üpjün edýän milli hem-de halkara ähmiýetli iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegine möhüm üns berler.
Şeýle hem B.Gurbanow milli saglygy goraýyş ulgamynyň kämilleşdirilmegine, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we sporty ösdürmegiň hasabyna ilatyň saglygynyň dikeldilmegine mundan beýläk-de uly ähmiýet beriljekdigini nygtady.
“Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelge esasynda üstünlikli amala aşyrylýan durmuş syýasatynyň çäklerinde tutuş ýurdumyzda ýokary amatlyklary özünde jemleýän ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çagalar baglarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, hassahanalaryň, şypahana hem-de sagaldyş merkezleriniň, sport toplumlarynyň, beýleki wajyp desgalaryň gurluşyklarynyň gerimi has-da giňeldiler.
Duşuşygyň dowamynda iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Olarda, esasan, ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm ugurlary barada gürrüň edildi. Hususan-da, saýlawçylary bilim ulgamyny kämilleşdirmek we ony täzeçil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak bilen bagly meseleler gyzyklandyrdy.
B.Gurbanow duşuşyk üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda, öňde goýlan belent maksatlara ýetmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.
                                                                    ***
Şeýle hem şu ýerde günüň ikinji ýarymynda Daşoguz welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Maksat Ödeşowyň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi.
Duşuşygy Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň mugallymy Ý.Ýakubow açyp, dalaşgäriň ynanylan wekili — Kärdeşler arkalaşyklarynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap birleşmesiniň başlygy A.Amangeldiýewe söz berdi. Ol ýygnananlary M.Ödeşowyň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy hem-de ony jogapkärçilikli, tejribeli we oňyn başlangyçlary öňe sürýän, öňde goýlan wezipeleri çözmäge ukyply ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.
Soňra dalaşgär M.Ödeşow saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlary barada aýdyp, milli ykdysadyýetimiziň wajyp pudaklarynyň biri bolan obasenagat toplumynda giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine, durmuş ulgamyny nazarlaýan maksatnamalaryň amala aşyrylmagynyň dowam etdirilmegine, şäherleriň we obalaryň döwrebaplaşdyrylmagyna, bilim, ylym hem-de medeniýet ulgamlarynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet beriljekdigini belledi.
Dalaşgär ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasy barada aýdyp, halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, Türkmenistanyň dünýädäki abraýynyň has-da ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen syýasaty dowam etdirjekdigini nygtady.
Soňra dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, obasenagat toplumyna ylmy-tehniki gazananlaryň ornaşdyrylmagy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň geljekki ugurlary, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlaryny, hemmetaraplaýyn bilimli ýaşlary taýýarlamaga gönükdirilen bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegi, milli medeniýetiň ösdürilmegi ýaly ugurlara möhüm ähmiýet beriljekdigine ünsi çekdi.
M.Ödeşow iň ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda, halkymyzyň abadançylygynyň, mähriban Watanymyzyň rowaçlygynyň bähbidine tutanýerli zähmet çekjekdigine ynandyrdy.
                                                                    ***
Aşgabat, 6-njy mart (TDH). Şu gün paýtagtymyzyň häkimliginiň “Mekan” köşgünde Aşgabat şäherinden raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ylmy işler boýunça prorektory Hydyr Nunnaýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.
Duşuşygy Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň umumy bölüminiň müdiri S.Döwletow açdy. Soňra dalaşgäriň ynanylan wekiline — Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň kafedra müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Ç.Sylabowa söz berildi. Ol dalaşgäri oňyn başlangyçlar bilen çykyş edýän, guramaçylyk başarnyklaryny görkezen işewür ýolbaşçy hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmekde ýokary derejeli hünärmen hökmünde häsiýetlendirip, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň hormata mynasyp şahsy häsiýetlerini belledi.
Soňra dalaşgär saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň möhüm ugurlaryny beýan edip, Garaşsyzlygyň 30 ýylynda syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde ägirt uly üstünlikleri gazanan ýurdumyzy mundan beýläk-de üstünlikli ösdürmek üçin ähli tagallalary etjekdigini nygtady.
Häzirki wagtda Türkmenistanda amala aşyrylýan, ylmy taýdan esaslandyrylan döwlet, sebit we pudak derejeli maksatnamalaryň Watanymyzyň ähli ulgamlarda ägirt uly üstünlikler hem-de zähmet ýeňişlerini gazanmagyna ýardam edýändigi bellenildi.
Şunuň bilen baglylykda, H.Nunnaýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan hem-de ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, onuň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagyna, halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň innowasiýa we diwersifikasiýa esasynda döwrebaplaşdyrylmagyna, halkymyzyň durmuş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen döredijilikli syýasatyň dowam etdiriljekdigini aýtdy.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň şu ýylyň 11-nji fewralynda milli Liderimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» geljek 30 ýylda ýurdumyzyň öňünde durýan giň gerimli wezipeler kesgitlenildi. Onda bellenilen maksatlara ýetmekde bilimiň maddy binýadyny berkitmek hem-de hilini ýokarlandyrmak, öňdebaryjy sanly tehnologiýalary ele alan ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak meselelerine uly üns berler. Dalaşgär saglygy goraýyş ulgamyny hem-de lukmançylyk ylmyny, sporty we syýahatçylygy, medeniýeti mundan beýläk-de ösdürmek hem-de berk bedenli, ruhy taýdan sagdyn we hemmetaraplaýyn bilimli ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek wezipelerini ilkinji nobatdaky meseleleriň hatarynda görkezdi. Şeýle hem daşary syýasatda Türkmenistanyň beýleki döwletler bilen hoşniýetli, özara bähbitli gatnaşyklaryny giňeltmäge aýratyn üns beriljekdigi bellenildi.
Duşuşygyň barşynda H.Nunnaýew saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi, olaryň aglabasynda ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm ugurlary gozgalýar.
Dalaşgär iň ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlanmagynyň bähbidine döwlet maksatnamalarynyň yzygiderli amala aşyrylmagyny ugur edinjekdigine ynandyrdy.
                                                                    ***
Günüň ikinji ýarymynda bu ýerde Ahal welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenen, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Maksatmyrat Öwezgeldiýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.
Duşuşygy Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag-kommunikasiýalary institutynyň gurluşyk kafedrasynyň mugallymy A.Täşliýew açyp, dalaşgäriň ynanylan wekiline — Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat geňeşiniň başlygy M.Orazberdiýewe söz berdi. Ol ýygnananlary iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ony işewür we ýokary hünärli adam hökmünde häsiýetlendirip, oňyn başlangyçlary öňe sürýän, jogapkärli, guramaçylyk ukyply ýolbaşçylyk başarnyklaryny belledi.
Soňra iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny giňişleýin beýan etdi, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» onuň esasyny düzdi.
M.Öwezgeldiýew maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, türkmen halkynyň ýaşaýyş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen giň gerimli durmuş-ykdysady özgertmeler strategiýasyna berk eýerjekdigini nygtady. Şeýle hem döwletimizi, jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmagyň hukuk binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrylar, ýurdumyzda amala aşyrylýan syýasy, jemgyýetçilik, ykdysady, ylmy we medeni özgertmeleri yzygiderli dowam etdiriler.
M.Öwezgeldiýewiň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň abadançylygynyň we halkymyzyň bagtyýarlygynyň üpjün edilmegine, Watanymyzyň dünýä derejesindäki abraýynyň mundan beýläk-de artdyrylmagyna hem-de halkara başlangyçlaryň ilerledilmegine gönükdirilen oňyn syýasy ugry amala aşyrmak üýtgewsiz dowam etdiriler.
Halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň, şol sanda ulag we aragatnaşyk, nebitgaz toplumy, energetika, himiýa hem-de ýeňil senagat, gurluşyk, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik pudaklaryny mundan beýläk-de ösdürmek, obasenagat toplumynyň, şeýle hem durmuş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek wezipeleriniň oňyn çözülmegine aýratyn üns berler.
Dalaşgär ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek, ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmakda oba we şäher ýaşaýjylary üçin deň şertleri döretmek wezipelerini möhüm ugurlaryň hatarynda kesgitledi.
Soňra M.Öwezgeldiýew ýygnananlaryň ilata hödürlenýän lukmançylyk hyzmatlarynyň netijeliligini we hilini has-da ýokarlandyrmak, bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary aň-düşünjeli ýaş nesli hem-de ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, milli medeniýeti ösdürmek, halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryna aýawly garamak bilen baglanyşykly sowallaryna jogap berdi.
M.Öwezgeldiýew duşuşykda işjeňlik görkezendikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda, päk ýürekli hem-de tutanýerli zähmet çekip, ähli gujur-gaýratyny, bilimini we başarnyklaryny Watanymyza hem-de halkymyza gulluk etmäge gönükdirjekdigine ynandyrdy.
Duşuşyklarda çykyş eden saýlawçylar dalaşgärleriň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak we mähriban Watanymyzyň hemmetaraplaýyn ösüşini üpjün etmek ugrunda ähli tagallalary etjekdikleri üçin olara hoşallyk sözlerini aýtdylar.
Mary, 6-njy mart (TDH). Şu gün Mary welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine ýurdumyzyň gündogar sebitinden raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan dalaşgärlige hödürlenen Lebap welaýatynyň maliýe-ykdysady orta hünär mekdebiniň direktory Perhat Begenjowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.
Duşuşygy Kärdeşler arkalaşyklarynyň Baýramaly şäher birleşmesiniň başlygy J.Mämmedowa açyp, dalaşgäriň ynanylan wekili — Türkmenabat şäherindäki 28-nji orta mekdebiň direktory Ý.Ýagmyrowa söz berildi. Ol bu ýere ýygnananlary iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy we ony abraýly hem-de oňyn başlangyçlary öňe sürýän, ýokary guramaçylyk tejribesi bolan ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.
Soňra duşuşygyň dowamynda dalaşgäriň özüne söz berildi. Ol ýygnananlary saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy bilen tanyşdyrdy.
P.Begenjow maksatnamasynyň esasy ugurlary barada aýdyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan we halkymyzyň ýokary durmuş derejesiniň üpjün edilmegine gönükdirilen giň möçberli özgertmeleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň mundan beýläk-de ösdüriljekdigini belledi. Ýaş nesilleriň bilimli bolmagyna we watançylyk ruhunda terbiýelenmegine möhüm üns berler.
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan parahatçylygyň, döredijiligiň hem-de ösüşiň, demokratik binýatlary berkitmegiň, halkymyzyň gadymdan gelýän ruhy-ahlak gymmatlyklaryny dikeltmegiň ýoly bilen ynamly öňe gider diýip, P.Begenjow aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzy 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna möhüm orun degişlidir. Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, telekeçilige goldaw bermek, öňdebaryjy tehnologiýalary we enjamlary ornaşdyrmak boýunça zerur şertleri döretmek, ýurdumyzyň bar bolan ägirt uly mümkinçiliklerini yzygiderli durmuşa geçirmek möhüm wezipeleriň hatarynda görkezildi.
Ýurdumyzyň daşary syýasaty barada aýdylanda bolsa, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär halkara hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmäge, döwletimiziň dünýädäki belent abraýyny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga gönükdirilen ugry dowam etdirjekdigini belledi.
P.Begenjow saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlary, hususan-da, ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmak, oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmak, durmuş ulgamynyň işini kämilleşdirmek, medeniýet, saglygy goraýyş, ylym-bilim ulgamlarynda özgertmeleri durmuşa geçirmek, köpçülikleýin sporty, şeýle hem hususy telekeçiligi ösdürmek bilen baglanyşykly ugurlary barada gürrüň berdi.
Duşuşygyň ahyrynda dalaşgär Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda, ata Watanymyza wepaly gulluk etjekdigine, halkymyzyň abadançylyk derejesini ýokarlandyrmak ugrunda tagallasyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.
                                                                    ***
Günüň ikinji ýarymynda bu ýerde iň ýokary döwlet wezipesine Mary welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan dalaşgärlige hödürlenen, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkeziniň direktory Kakageldi Saryýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.
Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndaky ilkinji guramalarynyň Geňeşiniň başlygy B.Myradow duşuşygy açyp, dalaşgäriň ynanylan wekiline — Döwlet energetika institutynyň energetika pudagynyň ykdysadyýeti kafedrasynyň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji D.Agajanowa söz berdi. Ol dalaşgär K.Saryýewi başlangyçlar bilen çykyş edýän guramaçylyk ukyby bolan, öňde goýlan wezipeleriň çözgüdine jogapkärli çemeleşýän işewür ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirip, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň hormata mynasyp şahsy häsiýetlerini nygtady.
Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär K.Saryýew saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy bilen çykyş edip, Garaşsyzlygyň 30 ýylynda ýurdumyzyň syýasatda, ylymda, bilimde, medeniýetde, oba hojalygynda we beýleki pudaklarda ägirt uly üstünlikleri gazanandygyny hem-de Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne ynamly gadam goýýandygyny nygtady.
Şeýle hem ol çykyşynda ýurdumyzyň ägirt uly tebigy we ykdysady kuwwatyny, durmuş-ykdysady maksatnamalaryny amala aşyrmak, döwletiň demokratik we hukuk esaslaryny berkitmek, ýaş nesilleri sazlaşykly terbiýelemek, halkymyzyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryny gorap saklamak hem-de baýlaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan giň möçberli işleri dowam etdirjekdigini belledi. Hususan-da, durmuş üpjünçiligi, ulag we aragatnaşyk, gurluşyk pudaklaryndaky özgertmeler üstünlikli durmuşa geçiriler, obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrylar.
Ýangyç-energetika toplumynda özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine aýratyn üns berler, pudaga maýa goýum serişdelerini gönükdirmek dowam etdiriler. Ýurdumyzyň energiýa serişdeleriniň ugradylýan bazarlaryny giňeltmek boýunça maksada gönükdirilen işler dowam etdiriler. Şunuň bilen baglylykda, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleriniň netijeli peýdalanylmagy, şol sanda wodorod energetikasynyň ösdürilmegi möhüm ähmiýete eýe bolýar.
Dalaşgäriň belleýşi ýaly, halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň mümkinçiliklerini we önümçilik kuwwatyny yzygiderli artdyrmak, önümçilige sanly tehnologiýalary, ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny we dünýäniň oňyn tejribesini ornaşdyrmak üçin toplumlaýyn çäreleri amala aşyrmak saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamanyň esasy ugurlary bolup durýar.
Ykdysadyýetiň hususy pudagyna, kiçi we orta telekeçilige döwlet tarapyndan goldaw berilmegi öňde goýlan meýilnamalary durmuşa geçirmäge ýardam bermelidir.
Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň mundan beýläk-de gowulandyrylmagyna, şäherleriň we obalaryň degişli düzümleriniň toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrylmagyna aýratyn üns berler.
Duşuşygyň dowamynda K.Saryýew saýlawçylaryň önümçilik düzümleriniň senagatlaşdyrylmagy, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň” hem-de beýleki özgertmeler maksatnamalarynyň amala aşyrylmagy bilen baglanyşykly sowallaryna jogap berdi.
Duşuşygyň ahyrynda iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär ýurduň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda, ata Watanymyzyň belent sepgitlere ýetmegi üçin ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.