DÖWLETLILIGIŇ WE BITEWÜLIGIŇ BELENT NUSGASY

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherindäki Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine ähli sebitlerden ildeşlerimiz Ahal welaýatyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasyndan, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň Ruhyýet köşklerinden sanly ulgam arkaly gatnaşdylar. Onda döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna degişli wajyp meseleleriň halkyň wekilleriniň gatnaşmagynda ara alnyp maslahatlaşylmagy milli demokratiýanyň ýene-de bir gezek dabaralanmasy boldy.
Paýtagtymyzda we welaýat merkezlerinde Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde kabul edilen çözgütleriň, öňe sürlen başlangyçlaryň oňuna bolmagy dileg edilip, mübärek juma gününde toý sadakalary berildi. Olarda edilen aýat-töwirlerde, ýurdumyzyň metjitlerinde okalan juma namazlarynda hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, işleriniň rowaç bolmagy, mundan beýläk-de ýurdumyzyň gülläp ösmegi, halkymyzyň asuda hem-de abadan durmuşda ýaşamagy dileg edildi.
Mübärek günde tebärek çykylyp, ähli öten-geçenleriň, hususan-da, milli Liderimiziň atasy Berdimuhamet Annaýewiň, kyblasy Mälikguly Berdimuhamedowyň ruhlaryna degsin edildi.
Halkymyzyň ata-babalarymyzdan gelýän asylly ýörelgelerine ygrarlylygy, ynsanperwerlik, haýyr-sahawatlylyk, hoşniýetlilik hem-de halallyk mekdebi döwürleriň döwletliliginiň, ýyllaryň berekediniň, sag-salamatlylygyň gözbaşydyr. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda döwletimiziň geljek 30 ýyl üçin ösüş maksatnamasynyň kabul edilmegi taryhy waka bolup, toý sadakalaryna gatnaşanlar onda göz öňünde tutulýan ähli işleriň rowaç almagyny dileg etdiler.
Berlen sadakalar, edilen aýat-töwirler we doga-dilegler Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun! Goý, türkmen topragynda hemişe parahatçylyk, agzybirlik we asudalyk höküm sürsün!
«TÜRKMENISTAN».