Üns beriň: «Sahawatly söwda»!

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda şu günler Diýarymyzyň ähli künjegi barha ýakynlaşýan Täze ýylyň şatlyk-şowhunly dabaralaryna beslenýär. Täze ýyl baýramy mynasybetli, 2021-nji ýylyň 25-nji dekabryndan geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli halkymyzyň dürli harytlara bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, harytlary arzanladylan bahalardan satmak bilen bagly “Sahawatly söwda” çäresiniň guralýandygyny habar berýäris. Bu çäre Aşgabat şäherinde we welaýatlarda ýerleşýän, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna degişli bolan söwda we dynç alyş merkezlerindäki dükanlarda geçirilýär. Bu günlerde çagalar, erkekler we zenanlar üçin egin-eşikler, çaga oýunjaklary, mekdep harytlary we garyşyk harytlar arzanladylan bahalardan ilata hödürlenilýär.
“Sahawatly söwda” bilen durmuşyňyzy bezäň! Täze ýyly täze arzuwlar bilen garşylaň!
10 göterimden 50 göterime çenli arzanladyş!
Täze ýyl baýramy mynasybetli 2021-nji ýylyň 25-nji dekabryndan geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli «Sahawatly söwda» atly dürli görnüşli harytlaryň 10 göterimden 50 göterime çenli arzanladyş çäresi guralýar.

 
Paýtagtymyzda:
— «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezi;
— «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi;
— «Bereketli» bazarly söwda merkezi;
— «Çagalar dünýäsi» söwda we dynç alyş merkezi;
— «Aşgabat» söwda merkezi;
— «Bagtyýarlyk» söwda we dynç alyş merkezi;
— «Gülzemin» söwda we dynç alyş merkezi;
— «Paýtagt» söwda merkezi;
— «Altyn Asyr» harytşynaslyk merkezi.
 
Welaýatlarda:
— Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki «Hazar» söwda merkezi;
— Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki «Rysgal» söwda we dynç alyş merkezi;
— Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki «Lebap» söwda we dynç alyş merkezi;
— Mary welaýatynyň Mary şäherindäki «Ýüpek ýoly» söwda we dynç alyş merkezi.
Hormatly watandaşlar, söwda dükanlaryna hoş geldiňiz! Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun!