Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň işine ýokary baha berildi

Aşgabat, 28nji sentýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň hormatyna guralýan dabaralaryň çäklerinde, Döwlet howp-suzlyk geňeşiniň agzalaryna döwlet sylaglaryny, nobatdaky harby we ýörite atlary dakmak hemde hünär derejelerini bermek dabarasyna gatnaşdy. Dabaranyň dowamynda hormatly Prezi-dentimize “Türkmen edermen” medaly hemde “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly ýubileý medaly gowşuryldy.
Ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn okgunly ösüşini üpjün etmekde, döwlet Garaşsyzlygyny berkit-mekde we gorap saklamakda hemde kanunylygy, hukuk tertibini berk berjaý etmekde harby we hukuk goraýjy edaralara möhüm orun degişlidir. Eziz Diýarymyzyň durmuşynda we milli senena-mamyzda möhüm orun eýeleýän şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli gura-lan medeniköpçülikleýin çäreleriň, dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi degişli düzümleriň bilelikdäki tagallalarynyň aýdyň netijesi bolup durýar.
Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip, düýn hemişelik Bitarap Türk-menistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly senesiniň giň gerimli dabaralar bilen bellenilendigi-ni aýtdy. Döwlet münberiniň häzirki zaman toplumynyň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň har-by we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzüminiň harby ýörişi geçirildi. Şeýle hem oňa zähmet-de ajaýyp üstünlikler gazanan watandaşlarymyz gatnaşdylar.
Garaşsyzlyk ýyllary içinde halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynda belent sepgitlere ýetildi, Watanymyzyň ykdysady kuwwaty berkidildi. Milli Ýaragly Güýçlerimiziň ösdürilmegine uly üns berildi. Diňe goranyş häsiýetine eýe bolan ýurdumyzyň Harby doktrinasyna laýyklykda, degişli düzümleriň maddyenjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň we olaryň maş-gala agzalarynyň ýaşaýyşdurmuş şertlerini hasda gowulandyrmak boýunça yzygiderli çäreler geçi-rildi. Döwletimiz geljekde hem bu ugurda degişli işleri geçirer diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.
Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny hemde Watanymyzyň goranyş ukyby-nyň ýokary derejesini, goşunlaryň ähli görnüşleriniň häzirki zaman harby tehnikalaryň, şol sanda howa, guryýer we deňiz harby enjamlary bilen üpjün edilişini görkezen dabaraly ýörişe gatnaşan harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli şahsy düzümini dabaraly ýörişiň üstünlikli geçirilmegi bi-len gutlady.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylara ýüzlenip, mu-kaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli, şeýle hem dabaraly harby ýörişiň ýokary de-rejede geçirilendigini nazara almak bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň hemde har-by gullukçylaryň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň döwlet sylaglary bilen sylaglan-ýandyklaryny aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny berkitmekde we gorap saklamakda, ýurdumyzyň goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasyna laýyklykda go-ranmak kuwwatyny pugtalandyrmakda, raýatlaryň howpsuzlygyny, asudalygyny, kanunylygy hemde hukuk tertibini üpjün etmekde, Watan goragçylaryny mertlik, watansöýüjilik ruhunda ter-biýelemekde bitiren hyzmatlarynyň, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramynyň hormatyna guralan dabaraly harby ýörişi ýokary derejede geçirmäge goşan şahsy goşantlarynyň nazara alnyp, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna hemde harby gullukçylaryň, harby we hu-kuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly ýubileý medaly bilen sylaglanylýandygyny, şeýle hem olara harby we ýörite atlaryň dakylýandygyny, hü-när derejeleriniň berilýändigini belledi.
Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidenti-miz Gurbanguly Berdimuhamedowy “Türkmen edermen” medaly hemde “Garaşsyz Türkmenista-nyň Watan goragçysy” atly ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň kabul eden kararlaryny okady we döwlet Baştutanymyza degişli döwlet sylaglaryny gowşurdy.
Soňra milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna “Garaşsyz Türkmenistanyň Wa-tan goragçysy” atly ýubileý medalyny gowşurdy hemde nobatdaky harby we ýörite atlary dakdy.
Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Mi-nistrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, generalleý-tenant Ç.Amanowa “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly ýubileý medalyny we ýa-dygärlik nyşany — Altyn şaý milli manadymyzy gowşurdy. Şeýle hem wisepremýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna generalpolkownik harby ady dakyldy.
Wisepremýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary sylagy hoşallyk bilen kabul edip, harby ka-sama, Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize wepalylygyň hemde parahat we döredi-jilikli durmuşyň goragynda durmaga taýýarlygyň kasamyny aýtdy.
Soňra goranmak ministri, generalmaýor B.Gündogdyýewe ýubileý medaly, ýadygärlik nyşany — Altyn şaý milli manadymyz gowşuryldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Goran-mak ministrliginiň ýolbaşçysyna generalleýtenant harby ady dakyldy.
Goranmak ministri sylagy hoşallyk bilen kabul edip, harby borja, Watanymyza, halkymyza, hor-matly Prezidentimize çäksiz wepalylyk kasamyny ýerine ýetirdi.
Soňra içeri işler ministri Ö.Hojanyýazowa “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly ýu-bileý medaly we ýadygärlik nyşany — Altyn şaý milli manadymyz gowşuryldy. IIMniň ýolbaş-çysy harby kasama, Watanymyza, halkymyza we hormatly Prezidentimize hemişe wepalylygyň hemde parahat we döredijilikli durmuşyň goragynda durmaga taýýarlyk kasamyny aýtdy.
Soňra Baş prokuror B.Atdaýew “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly ýubileý meda-ly we ýadygärlik nyşany — Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglandy. Baş prokuror sylagy ka-bul edip, Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize çäksiz wepalylyk kasamyny ýerine ýetirdi.
Döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesowa “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany — Al-tyn şaý milli manady gowşuryldy. Ýokary kazyýetiň ýolbaşçysy sylagy hoşallyk bilen kabul edip, Watanymyza hemişelik wepalylyk kasamyny aýtdy we geljekde hem özüniň mukaddes watançy-lyk borjuny abraý bilen berjaý etjekdigine ynandyrdy.
Soňra milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew milli Liderimiziň özüne gowşuran “Garaşsyz Türk-menistanyň Watan goragçysy” atly ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany — Altyn şaý milli ma-nadymyzy hoşallyk bilen kabul edip, harby kasamy aýtdy.
“Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany — Al-tyn şaý milli manadymyz bilen sylaglanylan Türkmenistanyň Prezidentiniň howpsuzlyk gullugy-nyň başlygy D.Meredow sylagy hoşallyk bilen kabul edip, harbywatançylyk kasamyny ýerine ýe-tirdi.
Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew milli Liderimiziň gowşuran “Garaşsyz Türkmenis-tanyň Watan goragçysy” atly ýubileý medalyny we ýadygärlik nyşany — Altyn şaý milli manady hoşallyk bilen kabul edip, Watanymyza, halkymyza we hormatly Prezidentimize çäksiz wepalylyk kasamyny ýerine ýetirdi.
Adalat ministri, ýustisiýanyň uly geňeşçisi B.Muhamedow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Be-lent Serkerdebaşysynyň Permanyna laýyklykda, “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” ýubileý medalyna, ýadygärlik nyşany — Altyn şaý milli manadymyza mynasyp boldy. Ministrli-giň ýolbaşçysyna şeýle hem ýustisiýanyň 3nji derejeli döwlet geňeşçisi hünär derejesi berildi.
Ministr sylagy hoşallyk bilen kabul edip, harby kasama, Watanymyza hemişelik wepalylygyň hemde halkymyzyň parahat we döredijilikli durmuşynyň goragynda durmaga taýýarlyk baradaky kasamy ýerine ýetirdi.
Dabaranyň dowamynda Döwlet gümrük gullugynyň başlygy, podpolkownik M.Hudaýkulyýewe “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” ýubileý medaly, ýadygärlik nyşany — Altyn şaý milli manadymyz gowşuryldy. Şeýle hem oňa Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen polkownik harby ady dakyldy. Gümrük gullugynyň ýolbaş-çysy sylagy hoşallyk bilen kabul edip, Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize çäksiz wepalylyk kasamyny aýtdy.
Soňra Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy, podpolkownik N.Atagaraýewe mynasyp bolan ýu-bileý medaly, ýadygärlik nyşany — Altyn şaý milli manadymyz gowşuryldy hemde oňa döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, polkownik harby ady dakyldy.
Gullugyň ýolbaşçysy sylagy hoşallyk bilen kabul edip, mukaddes kasamy aýtdy.
Türkmenistanyň Prezidentiniň howpsuzlyk gullugy boýunça A.Hudaýberdiýewe nobatdaky har-by at dakyldy.
Ol harby adyň nyşanyny kabul edip, harby watançylyk kasamyny ýerine ýetirdi.
Soňra ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ähli şahsy düzüminiň adyndan mukad-des Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli hormatly Prezidentimize ýadygärlik sow-gady gowşuryldy.
Milli Liderimiz watandaşlarymyza hemde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip, mukaddes Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli özüne gowşurylan döwlet sylag-laryny — Türkmenistanyň “Türkmen edermen” medalyny, “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan go-ragçysy” atly ýubileý medalyny halkymyzyň ýokary sylaglary hökmünde kabul edýändigini aýt-dy.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, biz ählumumy parahatçylygyň, tutuş adamzadyň bagty-ýarlygynyň we abadançylygynyň bähbidine hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan “Açyk gapylar” syýasatyny amala aşyrýarys, ähli gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen hoşniýetli gatnaşyk-lary saklaýarys. Biziň abadan durmuşymyz, bütin dünýäde agzybirligi, dostdoganlygy berkitmek üçin edýän tagallalarymyz birekbirege hormat goýmagyň nyşanydyr. Bu bolsa alyp barýan syýa-satymyzyň netijesidir.
Ýeten belent sepgitlerimiz, eziz Watanymyzyň goranmak kuwwatyny berkitmekde gazanýan uly üstünliklerimiz meni merdana halkymyzyň bagtyýar, eşretli durmuşy ugrunda mundan beýläk hem yhlas bilen ähli ukypbaşarnyklarymy, güýçkuwwatymy gaýgyrman zähmet çekmäge borçly edýär. Alyp barýan syýasatymyzda hemişe eziz halkyma daýanýaryn diýip, hormatly Prezidenti-miz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.
Dabaranyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçyla-ryny mynasyp bolan döwlet sylaglary we nobatdaky harby atlary hemde berlen hünär derejeleri bilen gutlady.
Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesini belläp, dabara gatna-şyjylaryň ählisine Watanymyzyň abadançylygynyň hemde halkymyzyň bagtyýarlygynyň bähbidi-ne alyp barýan jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.