Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň täze desgalarynyň taslamalary bilen tanyşdy

Aşgabat, 22-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda guruljak dürli maksatly täze binalaryň we desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy.
Taslamalar bilen tanyşmak üçin döwlet Baştutanymyz Ruhyýet köşgüne geldi.
Türkmen paýtagtyny gurmagyň nobatdaky tapgyrlarynyň taslamalary bilen tanyşmak Aşgabady hemmetaraplaýyn ösdürmek ugrunda alnyp barylýan giň möçberli işleriň ähmiýetli bölegidir. Şu günki çäre milli Liderimiziň golaýda geçirilen iş maslahatynyň barşynda beren tabşyrygy boýunça guraldy. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, birnäçe degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.
Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini hemişe üns merkezinde saklaýar. Şunuň bilen baglylykda, şäher ilatynyň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy üçin zerur şertleriň döredilmegine, ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan işlerde öňdebaryjy tehnologiýalaryň işjeň ulanylmagyna hem-de amatly ekologiýa gurşawynyň üpjün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär.
Paýtagtymyzy has-da abadanlaşdyrmak we binagärlik keşbini kämilleşdirmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur alnyp, degişli teklipler işlenip taýýarlanyldy. Hususan-da, täze desgalaryň hatarynda Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynda Aşgabat şäherine degişli gulluklaryň täze binalaryny gurmak meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimize Aşgabat şäherine degişli gulluklaryň binasynyň baş meýilnamasy, binalar toplumynyň teklip edilýän ýerleşiş çyzgysy hem-de dürli tarapdan görnüşleri görkezildi. Şeýle hem S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň binasyny gurmak meýilleşdirilýär.
Soňra milli Liderimiz paýtagtymyzyň Magtymguly şaýolunyň ugrunda gurulmagy meýilleşdirilýän Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkeziniň binalar toplumynyň şekil taslamasy bilen tanyşdy, şeýle hem A.Nyýazow şaýolunyň ugrunda gurulmagy meýilleşdirilýän Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň binalar toplumynyň şekil taslamasyny gözden geçirdi.
Döwlet Baştutanymyz şekil taslamalaryny synlap, olara käbir belliklerini we tekliplerini aýtdy. Bu desgalar ýurdumyzda bildirilýän ýokary talaplara laýyklykda gurlup, saglygy goraýyş ulgamynda iň soňky gazanylan tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylmalydyr diýip, milli Liderimiz nygtady we degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän 10 müň orunlyk köpugurly döredijilik we sungat merkeziniň şekil taslamasy hem-de “Dokmaçylar” medeni merkeziniň baş meýilnamasy, şekil taslamasy bilen tanyşdy.
Milli Liderimiz taslamalary gözden geçirip, guruljak desgalaryň ýurdumyzyň baş şäheriniň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirmelidigini, şunda halkymyzyň milli mirasynyň aýratynlyklarynyň öz beýanyny tapmalydygyny aýratyn belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz degişli binalarda medeni çäreler we beýleki köpçülikleýin dabaralar geçirilende, saz öwüşginleriniň mynasyp ýaňlanmagy üçin olaryň akustika ulgamynyň hem oýlanyşykly guralmalydygyny belläp, degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem Aşgabat şäheriniň demirgazyk künjegindäki “Altyn kölüň” kenarynda dynç alyş zolagynyň gurulmagy meýilleşdirilýän şekil taslamalary bilen tanşyp, häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäheriniň ähli künjeklerinde bina edilýän medeni-durmuş maksatly desgalarda aşgabatlylar we şäheriň myhmanlary üçin ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilmegine üns berilmelidigini belledi. Gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary taýýarlanylanda, oňa hemmetaraplaýyn we örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidir. Şunda adamlaryň döwrebap ýaşaýşy, göwnejaý dynç alyş bilen baglanyşykly wezipeleriň üstünlikli çözülmegine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu barada degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň garamagyna paýtagtymyzyň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň günbatar tarapynda gurulmagy meýilleşdirilýän seýilgähiň şekil taslamasy hödürlenildi. Soňra milli Liderimiz Aşgabat şäheriniň Gurbansoltan eje şaýolunyň ugrunda gurulmagy meýilleşdirilýän ýaşaýyş we durmuş maksatly binalar toplumynyň teklip edilýän şekil taslamalary bilen tanşyp, olara birnäçe anyk bellikleri aýtdy we düýpli düzedişleri girizdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy özüniň ýerleşiş we bezeg aýratynlyklary bilen tapawutlanmalydyr. Desgalaryň binagärlik keşbi häzirki zaman ösen talaplaryna we milli binagärlik ýörelgelerine doly laýyk gelmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we taslamalar taýýarlananda, gurluşyk ulgamyna bildirilýän talaplaryň göz öňünde tutulmalydygyna ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz Halkara onkologiýa merkeziniň taslamasy bilen hem tanşyp, merkeziň adamlarynyň saglygyny goramakda örän wajypdygyny belläp, onuň döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilmelidigini aýtdy we bu babatda saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine anyk görkezmeleri berdi.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň çäginde bar bolan we döwrebaplaşdyrylmagy teklip edilýän köprüleriň şekil taslamalaryny gözden geçirdi. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek boýunça öňe sürülýän täzeçil şähergurluşyk maksatnamasynda durmuş üpjünçiligi bilen bir hatarda, şäheriň ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurulmagy we ozal bar bolanlarynyň durkunyň täzelenmegi ýaly ugurlar möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi. Şähergurluşyk maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde binalaryň we desgalaryň gurluşygy bilen birlikde, olaryň bezegi wajyp ugurlaryň biridir. Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, gurulýan we döwrebaplaşdyrylýan köprüleriň özboluşly bezeg aýratynlyklarynyň döredilmelidigini belledi.
Her ýyl türkmen paýtagtynyň ajaýyp binagärlik toplumynyň üsti täze, özboluşly binalar we desgalar, döwrebap seýilgähler bilen ýetirilýär. Şolar häzirki döwrüň özboluşly şäher gymmatlyklaryna hem-de täze eýýamyň aýdyň nyşanyna, Watanymyzyň baş şäheriniň bezegine öwrülýär diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taýýarlanan taslamalary bilen tanyşlygyny tamamlap, eziz Diýarymyzyň baş şäherinde ýaýbaňlandyrylan şähergurluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmekde işleriň hil babatda halkara ölçeglere gabat gelmeginiň, binalaryň daşky we içki bezeginde milli bezeg ýörelgeleriniň giňden ulanylmagynyň zerurdygyny nygtady. Şäherde we onuň daş-töwereginde amatly ekologiýa ýagdaýyny saklamak esasy talap bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti halk hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
Aşgabat, 22-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, käbir ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.
Maslahatyň barşynda halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny ösdürmek boýunça şu ýyl üçin bellenilen meýilnamalaryň ýerine ýetirilişi, eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny mynasyp garşylamak, ähli düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere garaldy.
Iş maslahatynda şanly seneleri mynasyp garşylamak ugrunda alnyp barylýan taýýarlyk işleriniň çäklerinde ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, birnäçe ugurlar boýunça kanun taslamalaryny taýýarlamak hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde ýerlerde döwletimiziň ynsanperwer içeri we daşary syýasatyny giňden wagyz etmek ugrundaky çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, onda hakyky demokratik ýörelgeleri berkarar etmek boýunça Halk Maslahatynyň işiniň örän wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz Garaşsyz Türkmenistanyň düýpli özgertmeler ýoluna düşüp, kanunyň hökmürowanlygyny, jemgyýetiň iň ýokary gymmatlygy hökmünde öz raýatlarynyň bähbitleriniň, hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralmagyny döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary hökmünde yglan edendigini aýtdy.
Iş maslahatynyň dowamynda Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, «Açyk gapylar», hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli, deňhukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasyna möhüm üns berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň döwletara derejede hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen, köptaraply görnüşde netijeli gatnaşyklara üýtgewsiz eýerýändigini aýdyp, halkara hyzmatdaşlygyň köpugurly esasda ösdürilmegi bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny belledi. Bu ugurda amala aşyrylýan işler Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk derejesine doly laýyk gelmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.
Maslahatyň dowamynda dürli düzümleriň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, önümçilik toplumlaryna öňdebaryjy tejribäni, innowasion tehnologiýalary we sanly ulgamlary ornaşdyrmagyň wajypdygy barada gürrüň edildi hem-de ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly işleriň barşy barada hasabatlar diňlenildi.
Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyny mynasyp garşylamak ugrunda alyp barýan işleri, guraljak dabaraly harby ýörişe taýýarlygyň derejesi barada habar berildi.
Döwlet Baştutanymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýy mynasybetli guralýan medeni-köpçülikleýin çärelerde bolşy ýaly, dabaraly harby ýörişde-de şahsy düzümleriň ata Watanymyza bolan söýgüsiniň, mähriban halkymyzyň synmaz döredijilik ruhunyň açylyp görkezilmelidigini belledi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.
Soňra ýurdumyzyň baş baýramynyň hormatyna gurlup, ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginleri barada hasabat berildi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli künjeklerinde häzirki zamanyň şertlerine laýyk gelýän täze şäherleriň we şäherçeleriň gurulýandygyny hem-de bu işleriň depginli dowam etdirilmelidigini belledi.
Iş maslahatynyň dowamynda hormatly Prezidentimize şanly seneler mynasybetli guraljak sergiler, ýarmarkalar barada hasabat berildi. Döwlet Baştutanymyz bazar ykdysadyýeti şertlerinde işewürligi we hususy telekeçiligi ösdürmäge uly üns bermegi, döwlet emlägini hususylaşdyrmak hem-de paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 30 ýyllygynyň hormatyna meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz bu şanly senäni mynasyp dabaralandyrmakda obasenagat toplumynyň düzümlerine möhüm ornuň degişlidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, içerki bazaryň azyk we beýleki ilkinji nobatdaky zerur harytlar bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, halkymyzyň baýramçylyk saçaklarynyň bereketli bolmagyny gazanmak meseleleriniň wajypdygyna üns çekildi.
Maslahatyň dowamynda milli Liderimiz beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýy mynasybetli geçirilýän döwlet we medeni-köpçülik çäreleri, baýramçylyk dabaralary baradaky hasabatlary diňläp, degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.