Kerki howa menziline ICAO-nyň kody we halkara ülňülere laýyklyk güwänamasy berildi

Ozal habar berlişi ýaly, 23-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde Kerki şäheriniň Halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.
Dabaranyň dowamynda Kerkiniň Halkara howa menziline dört harply UTAE kodunyň berlendigi baradaky ICAO-nyň resminamasy hem-de Mýunheniň Halkara howa menzili tarapyndan halkara ülňülere laýyk gurlandygy baradaky laýyklyk güwänamasy gowşuryldy.
ICAO-nyň indeksi howa gullugynyň ýerleşýän ýerini görkezýär, ol bellenilen çäkleriň arasyndaky aragatnaşygy düzgünleşdirýär hem-de aeronawigasiýanyň howpsuzlygyny, yzygiderliligini, netijeliligini hem-de tygşytlylygyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.
Mýunhen Halkara howa menzili tarapyndan Halkara raýat awiasiýasy hakyndaky Konwensiýanyň (Çikago konwensiýasy, 1944) 14-nji goşundysy esasynda berlen laýyklyk güwänamasy meýilnamalaşdyrmak, taslamalaşdyrmak, olaryň fiziki häsiýetnamalaryna, howa menzilleriniň ulanylmagyna, oňa tehniki taýdan hyzmat etmäge bildirilýän talaplar, şeýle hem peýdalanylýan gonuş, nawigasiýa, meteorologiýa, yşyklandyryş-habar beriş ulgamlarynyň, beýleki zerur ulgamlaryň halkara kadalara we ülňülere laýyk gelýändigini tassyklaýar.
Bu desganyň açylyş dabarasyna sanly ulgam arkaly halkara guramalaryň hem-de düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagy Garaşsyz Watanymyza ýokary sylag-hormatyň, milli Liderimiziň sebit we yklym derejesinde ulag geçelgelerini döretmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň belent münberinden öňe süren başlangyçlarynyň goldanylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Olaryň hatarynda Howa ulaglarynyň Halkara assosiasiýasynyň (IATA) Türkiýe, Merkezi Aziýa we Azerbaýjan boýunça sebit menejeri Funda Çalyşyr, Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edarasy bolan Raýat awiasiýasynyň halkara guramasynyň (ICAO) Aeronawigasiýa býurosynyň monitoring we gözegçilik boýunça direktorynyň orunbasary Denis Gindon, Mýunheniň Halkara howa menziliniň dolandyryjy direktory Ralf Gaffal bar. Olar öz çykyşlarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Kerki şäherindäki Halkara howa menziliniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, täze howa menziliniň howa ulag ulgamynyň mundan beýläk hem howpsuz, ygtybarly we durnukly ösüşine uly goşant boljakdygyny bellediler.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe awiasiýa pudagynda iri taslamalar durmuşa geçirilýär. Bu ugurda daşary ýurtly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk degişli halkara şertnamalaryň we konwensiýalaryň esasynda ösdürilýär.
Türkmenistan Awiasiýa we howa giňişligini ulanmak boýunça geňeşiň, Döwletara awiasiýa komitetiniň agzasy bolmak bilen, dünýäniň 50-den gowrak ýurdy bilen, şeýle hem Raýat awiasiýasynyň halkara guramasy bilen ylalaşyklara goşulyp, Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça agentligi bilen (EASA) ýakyn gatnaşyklary saklaýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýady ýyl-ýyldan içerki we halkara ugurlarda täze ýolagçy hem-de ýük uçarlary bilen berkidilýär.
Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylynda ulanylmaga berlen täze howa menzili döwrebap üstaşyr-ulag düzümini kemala getirmekde möhüm halka bolup, Ýewropa hem-de Aziýa ýurtlarynyň arasynda ykdysady, söwda hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze, ýokary derejelere çykarmaga mümkinçilik döreder, sebit we halkara ulag gatnawlary üçin giň şertleri açar.
Häzirki döwürde Türkmenistanda döwrüň talaplaryna we halkara ülňülere laýyk gelýän ýerüsti düzüm döredilýär. Şolaryň hatarynda dürli görnüşli howa gämilerini kabul etmäge ukyply uçuş-gonuş zolaklary, iň täze tehniki serişdeler bilen enjamlaşdyrylan howa menzilleriniň toplumlary bar. Uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen ýurdumyzyň howa menzillerinde “Thales” fransuz kompaniýasynyň öňdebaryjy radionawigasiýa enjamlary ornaşdyryldy.
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek bilen, sebitiň möhüm ulag halkasyna hem-de iri halkara logistika merkezine öwrülýär. Möhüm başlangyçlary öňe sürýän hem-de olary amala aşyrmakda anyk işleri alyp barýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ulag syýasaty netijesinde bu wezipeler yzygiderli durmuşa geçirilýär.
Aşgabadyň döwrebap Halkara howa menzili bu ugurda alnyp barylýan ägirt uly işleriň aýdyň mysalydyr. Bu desga Türkmenistanyň esasy “howa derwezesi” bolup, yklym we yklymara howa ýollarynda iri üstaşyr merkeze öwrüldi.
Bu ulgamyň düzümine Mary, Daşoguz, Türkmenabat we Türkmenbaşy şäherlerindäki howa menzilleri girýär. Bularyň hemmesi hem degişli halkara laýyklyk güwänamalary bilen bellenendir, olar ähli görnüşdäki we ýük göterijilikdäki uçarlary kabul etmäge ukyplydyr.
Häzirki döwürde Türkmenistanda raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2012 — 2030-njy ýyllar üçin milli maksatnamasynyň çäklerinde ýolagçylara edilýän hyzmatyň hilini ýokarlandyrmaga, uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmäge, howa menzillerinde öňdebaryjy usullary ulanmaga gönükdirilen anyk işler alnyp barylýar.
(TDH).