WATAN OGLUNYŇ ENE-ATASYNA NUSGALYK HORMATY ARKALY JEMGYÝETIŇ JEBISLIGI BERKEÝÄR

AŞGABAT, AHAL WELAÝATY 28-nji maý (TDH). Şu gün Mälikguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän harby bölümde we Medeniýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň kyblasy, Watanymyzyň wepaly oglunyň röwşen keşbine hem-de durmuş ýoluna bagyşlanan çäreler geçirildi.
Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminiň medeniýet öýünde hormatly Prezidentimiziň mähriban kyblasy, içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň nusgalyk ömür ýoluna bagyşlanyp, «Ata Watana söýgi» atly maslahat geçirildi.
Çärä harby we hukuk goraýjy edaralaryň käbir ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýurdumyzyň medeniýet işgärleri gatnaşdylar.
Maslahat hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Atamyň” atly täze goşgusynyň labyzly, çeper okalmagy bilen başlandy.
Ýygnananlaryň belleýşi ýaly, Mälikguly aganyň asylly keşbinde beýik watançynyň, ata Watana we halka wepaly gulluk etmegiň nusgalary jemlenendir.
Milli Liderimiziň: “Ata pendi — perzent borjy” diýen sözlerinden ugur alyp, maslahatda çykyş edenler Mälikguly aganyň ýaş Watan goraýjylaryna öwüt-ündewleriniň möhümdigini bellediler.
Mälikguly aganyň merdemligi, akyl-paýhaslylygy, işeňňirligi, ruhubelentligi hormatly Prezidentimiziň “Döwlet guşy” romanynda hem inçelik bilen çeper beýan edilýär.
Şeýle ajaýyp ynsan bolan Mälikguly aganyň adynyň Içeri işler ministrliginiň 1001-nji harby bölümine dakylmagynyň hem uly ähmiýete eýedigi bellenildi. Munuň özi ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde, saýlap alýan hünäriňe söýgi oýarmakda, öz käriňe tüýs ýürekden berlip, halal zähmet çekmegi terbiýelemekde örän wajypdyr.
Maslahatyň dowamynda Mälikguly aganyň goşgulary we bu goşgulara döredilen aýdymlar ýaňlandy.
Şeýle hem şu gün Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde «Nusgalyk ömür — nesillere görelde» atly maslahat geçirildi. Maslahata Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, medeniýet işgärleri we sungat ussatlary gatnaşdylar.
Maslahat sahnalaşdyrylan edebi kompozisiýanyň görkezilmegi bilen başlandy. Ony Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň artistleri ýerine ýetirdiler. Artistleriň ussatlyk bilen ýerine ýetirmeginde maşgala durmuşynda ata bilen ogluň arasyndaky gatnaşyklaryň belent nusgasy baradaky milli öwüşginli mazmun beýan edildi.
Hut şu ýörelgelerden ugur alanyňda, milli Liderimiz ata-enä hormat goýmakda tutuş türkmen halkymyz üçin nusgalyk göreldedir. Munuň şeýledigine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban kyblasynyň kyrky mynasybetli beren sadakasynda aýdan sözleri we şunuň bilen baglylykda, okap beren goşgy setirleri hem örän aýdyň şaýatlyk edýär.
Milli Liderimiziň şatlykly günlerini hem, hasratly günlerini hem halky bilen paýlaşmagy, belent ynsanperwer däp-dessurlara uly hormat bilen garaýşy bolsa nusga alarlyk göreldedir.
Maslahata gatnaşyjylaryň çykyşlarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň bähbidine alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň ähmiýeti bellenildi. Jemgyýetiň agzybirligi we jebisligi Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň girewi bolup durýar diýip, çykyş edenler bellediler.
Maşgala hem-de ösüp gelýän nesil mowzugyna uly üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, asyrlaryň dowamynda emele gelen däp-dessurlaryň ähmiýeti bellenildi.
Milli Liderimiziň nusgalyk işleri Watan oglunyň öz ene-atasyna belent hormaty bolup durýar diýip, maslahata gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kyblasyna, onuň röwşen keşbine, päk ýürekli işlerine hem-de döredijilik ýoluna bagyşlan goşgy setirlerini mysal getirdiler.
Çäräniň dowamynda Mälikguly aganyň goşgy setirlerine döredilen aýdymlar ýaňlandy.
Maslahat “Arkadag bilen” diýen watançylyk aýdymy bilen jemlenildi.
Maslahatlaryň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň adyndan hormatly Prezidentimiziň adyna Ýüzlenmeler kabul edildi. Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedowy hatyralap, paýtagtymyzda we Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde sadakalar berildi.