Sagdynlyk hemraňyz bolsun!

Saglyk – başymyzyň täji. Şonuň üçin hem saglygymyzy goramak hemmämiziň borjumyz. Munuň üçin:
Şahsy gigiýenanyň kadalaryna we arassaçylyk düzgünlerine berk eýeriň! Elleriňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwuň we hemişe arassa saklaň! Daşary çykanyňyzda antiseptiki serişdelerini elleriňize sepmegi endige öwrüň!
Köpçülik ýerlerinde bellenilen 2 metr araçägi saklamagy unutmaň!
Çagalaryňyzyň pasla görä geýinmegini ünsden düşürmäň!
Agyz-burun örtüklerini dakynmagyň lukmanlar tarapyndan bellenilen kadalaryny dogry ýerine ýetiriň!
Iýmitiňiziň sagdyn we arassa bolmagyny gazanyň! Azyk önümlerini saklamagyň kadalaryny berjaý ediň!
Gyş paslynyň dowam edýän günlerinde limonly, ary baly garylan gyzgynjak çaý içiň!
Eziz watandaşlar, şu düzgünleri doly we dogry berjaý etseňiz, hemişe sagdyn bolarsyňyz!