Türkmenistan sportuň we ruhubelentligiň ýurdudyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sport ulag merkezine bardy
Aşgabat, 17-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän Sport ulag merkezine geldi. Bu ýerde milli Liderimiz awtomobil sporty boýunça ýaryşlary guramak, degişli türgenleşik işlerini geçirmek üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilişi bilen tanyşdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz degişli döwlet düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.
Sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň tarapdary we ony wagyz edýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow boş wagtlarynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga ähmiýet berýär. Ine, bu gün hem döwlet Baştutanymyz ir bilen IIM-niň Sport ulag merkezine geldi we şu ýerde soňky döwürde dünýäniň dürli ýurtlarynda uly meşhurlyga eýe bolan skandinaw ýörişi bilen meşgullandy.
Milli Liderimiz halkymyzyň saglygy baradaky aladany döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitläp, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesiniň pugtalandyrylmagyny mydama üns merkezinde saklaýar. Şunuň bilen birlikde, ata Watanymyzyň ähli künjeklerinde ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegine üns berilýär. Munuň özi adamlaryň durmuş derejesiniň wajyp şertleriniň birine öwrüldi.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, eziz Diýarymyzyň baş baýlygy bolan ynsan saglygyny berkitmekde köpçülikleýin bedenterbiýäniň, olimpiýa hereketiniň we sport medeniýetiniň ösdürilmegine möhüm orun degişlidir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adamyň beden agzalarynyň mümkinçilikleriniň açylmagy hem-de olaryň kadaly hereketiniň ýola goýulmagy bilen baglanyşykly meseleleriň çözgüdine lukmançylyk ylmy we köpýyllyk tejribe nukdaýnazaryndan çemeleşýär. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, pyýada gezelenç etmek adamyň bedenini berkidýär hem-de işjeňligini artdyrýar we uzak ýaşamaga ýardam edýär.
Sport bilen yzygiderli meşgullanmak ähli ýaşdaky adamlaryň boş wagtlaryny netijeli geçirmegine, ynsan bedeniniň berkemegine kömek edýär. Yzygiderli bedenterbiýe maşklary adamda oňyn şahsy häsiýetleriň, işjeň durmuş hereketiniň kemala gelmegini üpjün edýär. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, sport we bedenterbiýe adamlaryň saglygynyň köpugurly guraly we onuň ukyplarynyň amala aşmagynyň hem-de ösüşiniň esasy şerti bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport maşklaryny ýerine ýetirip, bogunlaryň we beýleki synalaryň berkemeginde möhüm ähmiýeti bolan skandinaw ýörişi bilen meşgullandy. Häzirki döwürde bedenterbiýe işjeňliginiň bu görnüşi lukmançylyk ylmy tarapyndan ykrar edildi. Ýöriş mahalynda ýörite taýýarlanylan taýaklaryň kömeginden peýdalanylýar.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, her bir adam öz ýagdaýyna görä ýörişiň tizligini özüçe kesgitlemelidir. Ol ýüregiň we dem alyş ýollarynyň işleýşini gowulandyrýar hem-de adaty ýörişe garanyňda, bu görnüşiň adamyň tutuş bedenine oňyn täsiri bar. Ýöriş mahalynda bogunlaryň hereketi sazlaşýar. Bu bolsa adamyň bogunlaryna duz ýygnanmagynyň öňüni alýar.
Döwlet Baştutanymyz köp ýyllaryň dowamynda bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, bu ugur boýunça ajaýyp endikleri özünde jemleýär. Ýetginjeklik ýyllarynda milli Liderimiz nusgawy we erkin göreş bilen meşgullandy. Dürli ýaryşlara gatnaşyp, ýokary netijeler we uly ýeňişler gazandy. Arkadag Prezidentimiz 1972-nji ýylda nusgawy göreş boýunça Aşgabadyň çempiony boldy. 1973-nji ýylda bolsa ok atmakda Türkmenistanyň çempiony diýen derejäni eýeledi.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylda karate boýunça gara guşagyň altynjy danynyň eýesi bolandygyny, 2009-njy ýylda bolsa Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Hormat ordeni bilen sylaglanandygyny bellemek gerek.
Milli sport hereketini ösdürmäge, Türkmenistanda ýapon söweş sungatyny ýaýratmaga goşan goşandy üçin döwlet Baştutanymyza 2010-njy ýylyň mart aýynda Bütinýapon “Karate-do” federasiýasynyň Hormatly agzasynyň güwänamasy, şol ýylyň aprel aýynda taekwondo boýunça 7-nji derejäniň gara guşagyna mynasyp bolandygyny aňladýan güwänama, 2012-nji ýylyň sentýabr aýynda bolsa karate boýunça 10-njy danyň diplomy gowşuryldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş ugurly syýasatyna laýyklykda, Diýarymyzda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, ilaty bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmek boýunça alnyp barylýan işler bu ugurda ägirt uly netijeleri gazanmagyň esasy şertleriniň birine öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, 2014-nji ýylda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň milli Liderimizi çilimkeşlige garşy göreşmäge goşan ägirt uly goşandy üçin ýörite sylag bilen sylaglandygyny bellemeli.
Türkmen bedewleriniň şan-şöhratyny dikeltmek, halkymyzyň at çapmak sungatynyň abraýyny ýokarlandyrmak hem-de dünýäde wagyz etmek, atçylyk sportuny we atçylyk pudagyny ösdürmek, bu ulgamda giň halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmak ugrunda görkezen aýratyn hyzmatlary, şeýle hem ýokary çapyksuwarlyk ussatlygy üçin hormatly Prezidentimize 2014-nji ýylda “Türkmenistanyň ussat halypa çapyksuwary” diýen hormatly at berildi.
Döwlet Baştutanymyzyň şahsy göreldesine eýerip, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga höwesek watandaşlarymyzyň, aýratyn-da, sportuň dürli görnüşlerine gyzyklanma bildirýän ýaşlaryň sany yzygiderli artýar. Munuň özi sagdyn durmuş ýörelgeleriniň pugtalandyrylmagyna, adamlaryň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine ýardam berýär.
...Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow içeri işler ministri M.Çakyýewiň hem-de sport we ýaşlar syýasaty ministri G.Agamyradowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.
Milli Liderimiz Sport ulag merkeziniň işiniň esasy ugurlary, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler, düzümiň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak bilen baglanyşykly meseleler bilen gyzyklandy.
IIM-niň ýolbaşçysy merkezde guralýan okuw-türgenleşik işleri, awtomobil sportuny ösdürmek we ony dünýä derejesine çykarmak maksady bilen, durmuşa geçirilýän anyk işler barada hasabat berdi. Eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli awtomobil sportunyň toparlaýyn “Volkicar” we ýekelikde “Volkicar-drift” görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatlaryny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada maglumat berildi.
Şeýle hem karting boýunça ýaryşlaryň we beýleki çäreleriň guralýandygy barada aýdyldy. Şolar soňky ýyllarda sazlaşykly ösüş ýoluna düşen awtomobil sportunyň hil taýdan täze derejä çykmagyna ýardam berer.
Sport we ýaşlar syýasaty ministri G.Agamyradow şu günler “Garagum ýalkymy” ralli-reýdi boýunça ýurdumyzyň çempionatynyň geçirilýändigi, onuň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli guralýandygy barada hasabat berdi. Şu gezekki bäsleşige awtomobil sportunyň wekilleriniň toparlary gatnaşýar. Sport ulaglarynyň dürli görnüşlerine ussatlyk bilen erk edýän türgenler Garagum sährasynyň çäginde 100 kilometre golaý aralyk boýunça ýaryşarlar.
Ýurdumyzda şunuň ýaly ýaryşlary guramak üçin oňyn tejribäniň toplanandygyny bellemek gerek. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça guralan “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisinde türkmen türgenleri sport ulaglaryna ussatlyk bilen erk edip, ýokary netijeleri gazandylar.
Halkara ýaryşlaryň özboluşly dowamy bolan “Garagum ýalkymy” ralli-reýdi boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň türkmen türgenleriniň ussatlyk derejesini ýokarlandyrmakda uly ähmiýeti bardyr.
Watanymyzyň Bitaraplygynyň şanly senesi mynasybetli geçirilýän ýaryşlary ýurdumyzyň Içeri işler hem-de Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri guraýar. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bolsa şu ýaryşlaryň hemaýatkäri bolup çykyş edýär.
Iş maslahatynyň dowamynda döwlet Baştutanymyza Sport ulag merkeziniň ygtyýaryna täze gelip gowşan sport ulaglary barada habar berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow soňky ýyllarda ýurdumyzda tutuş dünýäde meşhurlyk gazanan awtomobil sportunyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýändigini nygtap, bu ugur boýunça degişli türgenleşikleri geçirmek we dürli derejedäki ýaryşlary guramak üçin mundan beýläk-de zerur şertleriň dörediljekdigine ünsi çekdi.
Iş maslahatynyň ahyrynda ministrlikleriň ýolbaşçylary döwlet Baştutanymyzdan awtomobil sportunyň dürli görnüşleri boýunça guralýan ýurdumyzyň çempionatlaryna ak pata bermegini hem-de täze görnüşdäki ýokary tizlikli sport ulagyny synagdan geçirmegini haýyş etdiler.
Milli Liderimiz ýaryşlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berip, merkeziň çäginde görkezilýän sport ulaglarynyň täze görnüşleri bilen tanyşdy.
Soňky ýyllarda milli Liderimiziň yzygiderli üns bermegi netijesinde awtomobil sportunyň ösdürilýändigini we onuň öňünde giň mümkinçilikleriň açylýandygyny bellemeli. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýokary tizlikli täze görnüşli sport ulaglarynyň gelip gowuşmagy bilen bu düzümiň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylmagy sportuň bu görnüşi bilen meşgullanýanlaryň sanynyň artmagyny üpjün edýär we türgenleriň hem-de tälimçileriň ussatlyk derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň goldaw bermegi netijesinde, sportuň bu görnüşleri bilen meşgullanmak hem-de ussat türgenleri taýýarlamak üçin ägirt uly mümkinçilikler açylýar. Türkmen türgenleri ýurdumyzda we daşary döwletlerde geçirilýän ýaryşlara işjeň gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Şunuň bilen birlikde, awtomobil sporty boýunça ýaryşlary guramaga niýetlenen halkara derejeli merkezleri gurmak üçin oňaýly şertler döredilýär.
Soňra döwlet Baştutanymyz degişli taýýarlyk işlerini ýerine ýetirip, sport ulaglarynyň birini synagdan geçirdi. Milli Liderimiz sport ulagynyň tehniki häsiýetleri, aýratyn-da, tizligi artdyrmagyň mümkinçilikleri, onuň beýleki ulgamlary hem-de ulagda sürüji üçin döredilen şertler bilen tanyşdy.
Sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň tarapdary we sport ulaglaryny çylşyrymly ýollarda sürmekde ussatlyk derejesine eýe bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň watandaşlarymyza, aýratyn-da, ýaşlara sportuň şu görnüşi bilen meşgullanmagyna nusgalyk görelde görkezýändigini bellemeli.
Milli Liderimiz ýokary tizlikli sport ulagyna ussatlyk bilen erk edip, birnäçe çylşyrymly öwrümleri ýerine ýetirdi.
Ýokary netijeli sporty ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Biziň türgenlerimiz halkara ýaryşlara işjeň gatnaşýar, olaryň gazanan medallary we ýeňişleri eziz Diýarymyzyň abraýyny hem-de türkmenistanlylaryň ata Watanymyza buýsanjyny artdyrýar, milli sport mekdebini mundan beýläk-de kämilleşdirmek üçin uly mümkinçilikleri açýar.
Döwrebap sport-sagaldyş düzümlerini giňeltmek, olaryň dünýä ölçeglerine kybap gelmegi üçin düýpli maýa goýumlary gönükdirilýär. Ýurdumyzda gurulýan bilim we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň ählisiniň taslamalary hökmany ýagdaýda örän gowy abzallaşdyrylan sport zallaryny, basketbol hem-de woleýbol meýdançalaryny, suwda ýüzülýän howuzlary, tennis kortlaryny we beýlekileri özünde jemleýär. Welaýatlaryň ählisinde iri ýaryşlary geçirmäge niýetlenen sport toplumlary gurulýar.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda dürli sport ýaryşlaryny, şol sanda halkara bäsleşikleri geçirmäge aýratyn ähmiýet berýär, munuň üçin iň amatly şertler döredilýär. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, sport — bu bütin dünýäde parahatçylygy hem-de dostlugy pugtalandyrmaga, halklary we medeniýetleri ýakynlaşdyrmaga ýardam edýän jebisleşdiriji güýçdür.
Şu jähetden Türkmenistan sport diplomatiýasyny işjeň ösdürýär. Biziň ýurdumyz Halkara olimpiýa komitetiniň, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolmak bilen, Olimpiýa hereketiniň ösmegine mynasyp goşant goşýar.
Bu ugurdaky abraýly guramalar, sport federasiýalary bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk arkaly sportuň köp sanly görnüşleri, şol sanda awtomobil, hokkeý, buzda figuralaýyn typmak ýaly görnüşler ösdürilýär. Aşgabatda ajaýyp Olimpiýa şäherçesi hereket edýär. Bu ýerde 2017-nji ýylyň sentýabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary, 2018-nji ýylyň noýabrynda bolsa Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlikli geçirildi. Şonuň ýaly-da, bu ýerde Sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek bellenildi.
Hormatly Prezidentimiziň howandarlygynda ýurdumyzda awtosport güýçli depginde ösdürilýär. Biziň toparlarymyzyň ralli boýunça halkara ýaryşlara gatnaşmagy, şonuň ýaly-da, taryhy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça 2018-nji ýylda geçirilen “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi munuň aýdyň subutnamasydyr.
Bu öz gerimi hem-de ähmiýeti boýunça Aziýada ýolsuz ýerlerde guralan iň iri bäsleşik boldy. Bu uly ýaryş 20-den gowrak ýurduň, şol sanda Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Saud Arabystanynyň, Çehiýanyň, Beýik Britaniýanyň we beýleki döwletleriň sportuň örän özüne çekiji görnüşiniň professional hem-de höwesjeň türgenlerini birleşdirdi.
Ýaryşyň bir bölegi Garagum sährasynyň çylşyrymly ýerlerinden geçdi. Türgenler ralliniň bu bölegini üstünlikli boýun egdirdiler, bu bolsa olaryň ýokary ussatlygyndan habar berýär. “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi hem-de ýokarda agzalan iri halkara ýaryşlar tutuş dünýä bileleşigine olimpiýa hereketiniň ýörelgelerine ygrarly ýurdumyzyň ägirt uly geljeginiň bardygyny görkezdi.
Milli Liderimiziň ýadawsyz aladasy netijesinde, Türkmenistanda sport muşdaklarynyň sany barha artýar hem-de jemgyýetde has uly ähmiýete eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sporty ösdürmegiň strategiýasyny işläp düzmegiň hem-de Diýarymyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň ornaşdyrylmagynyň esasy maksady sport we bedenterbiýe bilen köpçülikleýin meşgullanmagyň, esasan-da, ösüp gelýän ýaş nesliň meşgullanmagynyň işjeň häsiýete eýe bolmagy üçin şertleri döretmekden ybaratdyr diýip nygtaýar.
Bu gün ýurdumyzda islendik adamyň halaýan sport görnüşi bilen meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Bu bolsa olaryň beden taýdan sagdynlygyny oňat derejede saklamaga kömek edýär.
Ilatyň saglygyny goramak ileri tutulýan ugurlaryň biridir, bu ugurda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde, umumymilli spartakiadalary guramak ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi. Köpçülikleýin sport çärelerine kärhanalaryň we guramalaryň wekilleri, talyplar hem-de okuwçylar, welaýat, etrap we şäher häkimlikleriniň işgärleri gatnaşýarlar. Bu ýaryşlar türkmenistanlylaryň müňlerçesini gurşap alýar.
Köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş we sport çäreleriniň olaryň saglygyň gözbaşydygyna, ony pugtalandyrmagyň we öňde goýlan ähli maksatlara ýetmegiň ýakyn ýardamçysy bolan sportuň gymmatyna juda oňat düşünýän döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň, milli Liderimiziň hem-de agzybir türkmen halkynyň tagallalarynyň sazlaşykly utgaşmasydygyny bellemek möhümdir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze sport awtoulagyny synagdan geçirip, ýurdumyzda awtosport boýunça çempionatlary geçirmäge ak pata berip, bu awtoulagy IIM-niň Sport ulag merkezine sowgat berdi.
***
Şu gün ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli awtomobil sportunyň ralli-reýd, “Volkicar-drift”, toparlaýyn “Volkicar” görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi.
Häzirki wagtda Diýarymyzda awtomobil sportuny ösdürmek üçin uly mümkinçilikler döredildi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary netijesinde, bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýady düýpli täzelenildi we giňeldildi. Onuň üsti täze, ýokary tizlikli awtomobiller bilen yzygiderli ýetirilýär.
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň şu ýyl üçin köpçülikleýin sport çäreleriniň meýilnamasyna laýyklykda, Ahal welaýatynyň çägine degişli bolan “Garagum ýalkymy” atly alawyň ýanyndaky ýerden ýaryşlara badalga berildi. Sportuň bu görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionatyna toparlaryň 10-sy gatnaşdy.
Aşgabat — Daşoguz ýolunyň ugry boýunça badalga alan türgenler Garagum sährasynyň içi bilen 100 kilometre golaý aralyk boýunça ýaryşdylar. Bu gezekki çempionata gatnaşýanlaryň düzüminiň artandygyny, köpüsiniň bolsa ýaş türgenlerdigini bellemeli. Munuň özi sportuň şu görnüşiniň köpçülikleýin häsiýete eýe bolýandygyny hem-de ýaşlaryň onuň bilen meşgullanýandygyny subut edýär.
Türgenler ýokary tizlikli sport awtomobillerine ezberlik bilen erk edip, ýaryşy okgunlylyk bilen ynamly dowam etdirdiler. Bellenilen ugruň iň çylşyrymly böleklerinden başarnykly geçilmegi ulaglara erk edýän türgenleriň we olaryň tälimçileriniň ýokary ussatlygyndan habar berýär.
Geçilmeli menziliň aýratynlyklary bilen içgin tanşan türgenleriň ählisi sähranyň geçmesi kyn bölegini ussatlyk bilen geçdiler.
Içeri işler ministrliginiň Sport ulag merkezinde awtomobil sportunyň “Volkicar-drift” boýunça toparlaýyn, “Volkicar” hem-de karting görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi.
Ilki bilen, ýurdumyzyň kartingçileri bellenilen aralyk boýunça ýaryşa goşuldylar. Ýurdumyzda awtomobil sportunyň hemmetaraplaýyn ösdürilýändigini görkezen bu günki ýaryşlaryň netijeleri türkmen türgenleriniň degişli ugurlar boýunça ýokary ussatlyk derejesine ýetendigini äşgär etdi.
Türgenleriň sport ulagyna ussatlyk bilen erk edýändigini görkezen bäsleşikler ýurdumyzda sportuň bu görnüşlerini wagyz etmekde görülýän çäreleriň netijelidigine şaýatlyk edýär.
Ýokary tizlikde çylşyrymly öwrümleri ýerine ýetirýän kartingçileriň ýeňşe bolan ynamy aýdyň duýulýar. Alty sürüjiniň gatnaşmagynda geçirilen karting ýaryşy örän çekeleşikli we gyzykly boldy.
Soňra “Volkicar” boýunça toparlaýyn ýaryşlar geçirildi. Gönüden-göni milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen üstünlikli ösdürilýän awtomobil sportunyň bu görnüşi, dünýä ýüzünde bolşy ýaly, türkmen ýaşlarynyň arasynda hem uly meşhurlyga eýe boldy.
Bellenilen badalgadan ugran türgenler ýokary tizlikli sport ulaglarynda 1671 metr aralyk boýunça üç tapgyrda ýaryşdylar. Türgenler bellenilen aralygy çalt geçmek ugrunda öz ussatlyklaryny, ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.
Häzirki zaman sport ulaglarynyň tehniki mümkinçilikleri, enjamlaşdyrylyşy hem-de ulagda sürüjiler üçin döredilen şertler guralýan ýaryşlaryň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirýär.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, häzirki zaman sport ulaglarynyň hil häsiýetleri bilen bir hatarda, olaryň bezeg aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilmelidir. Şu günki ýaryşlar muny ýene bir gezek tassyklady, çempionata gatnaşýan sport ulaglarynyň daşky görnüşlerinde milli äheňde taýýarlanan bezeg aýratynlyklary özboluşlylygy bilen tapawutlanýar.
Şeýle hem milli Liderimiz sport ulagyny dolandyrmakda ýokary netijeleri gazanmak bilen bir hatarda, sürüjileriň degişli inženerçilik ugrundan hem ukyply bolmagyny zerur şertleriň biri hökmünde kesgitleýär.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, islendik ýagdaýda degişli çözgüdi çalt kabul etmek hem-de hereketi yzygiderli dowam etmek sürüjiniň esasy endigi bolmalydyr. Şol bir wagtyň özünde sport ulagyny sürmegiň tehnikasyna oňat düşünmek, kesgitlenen öwrümleri ussatlyk bilen geçmek türgenden degişli başarnyklary talap edýär.
Soňra «Volkicar-drift» boýunça ýaryşlara badalga berildi. Oňa jemi bäş türgen gatnaşyp, olar ýekelikde öz ussatlyklaryny hem-de sport ulagyna erk etmegiň özboluşly aýratynlyklaryny görkezdiler.
Awtomobil sportunyň bu görnüşiniň ýurdumyzda uly meşhurlyga eýe bolýandygyny aýratyn bellemeli. Soňky ýyllarda awtomobil sportunyň “Volkicar” görnüşi boýunça tälim alýanlaryň we bu ugra höwesekleriň sany yzygiderli artýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň göreldesi sportuň bu görnüşine höwes bildirýän ýaşlary uly ýeňişlere ruhlandyrýar.
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan awtomobil sporty boýunça ýurdumyzyň çempionaty tamamlanandan soň, ýeňijileri sylaglamak dabarasy boldy.
Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedow öz çykyşynda bu günki ýaryşlaryň ýurdumyzyň senagat işgärleriniň hünär baýramçylygy bilen gabat gelmeginde çuňňur manynyň bardygyny belledi.
S.Berdimuhamedow çempionatlara gatnaşyjylary we onuň guramaçylaryny ýaryşlaryň üstünlikli tamamlanmagy bilen gutlap, ýurdumyzyň awtomobil sporty bilen meşgullanýan türgenlerine, tälimçilerine türkmen sportunyň dünýä ýüzündäki abraýyny belende galdyrmakda uly üstünlikleri arzuw etdi.
Eminleriň çözgüdine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň Howpsuzlyk gullugynyň toparyna wekilçilik edýän Çary Muhyýew we Mekan Populow “Nissan Pathfinder” awtoulagynda pellehana 2 sagat 7 minut 3 sekuntda gelip, üçünji orna mynasyp boldular.
Içeri işler ministrliginiň Bezirgen Nyýazowdan we Bäşim Saparowdan ybarat topary “Mini Cooper” awtoulagynda 1 sagat 48 minut 8 sekunt netije görkezip, ikinji orny eýeledi.
“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Merdan Toýlyýewden we Şöhrat Toýlyýewden ybarat topary “Nissan Patrol” kysymly awtoulagda bellenilen aralygy 1 sagat 42 minut 07 sekuntda geçip, birinji orny eýelemegi başardy.
Karting boýunça geçirilen ýaryşda IIM-niň Sport ulag merkeziniň türgeni Merdan Orazmuhammedow bellenilen aralygy 3 minut 33 sekuntda geçip, üçünji baýrakly orna mynasyp boldy.
IIM-niň Sport ulag merkeziniň türgeni Kemal Täşliýew bellenen aralygy 3 minut 26 sekuntda geçip, ikinji orna düşdi.
Bellenilen aralyga 3 minut 21 sekunt wagt sarp eden Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Sport ulag merkeziniň türgeni Rüstem Begenjow birinji orny eýelemegi başardy.
“Volkicar” boýunça üç tapgyrda geçirilen bäsleşigiň jemleri final ýaryşyň netijeleri boýunça jemlendi. Şonda Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň türgeni Maksat Daňatarow bellenilen aralygy 4 minut 35 sekuntda geçip, üçünji baýrakly orna mynasyp boldy. IIM-niň Sport ulag merkeziniň türgeni Gara Garaýew bolsa bu aralygy 4 minut 30 sekuntda geçip, ikinji orna düşdi. Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň türgeni Muhammetmyrat Gurbanow bellenilen aralygy 4 minut 29 sekuntda geçip, birinji orny eýeledi.
“Volkicar-drift” boýunça ýaryşyň ýeňijileri yglan edildi. Emin agzalarynyň çözgüdine laýyklykda, “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň türgeni Merdan Toýlyýew bu ýaryşda 66 utuk gazanyp, baýrakly üçünji orna düşdi. Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň türgeni Karen Awagýan 69 utuk gazanyp, ikinji orny eýeledi. IIM-niň Sport ulag merkeziniň türgeni Parahat Garlyýew bu ýaryşda 73 utuk gazanyp, birinji orna mynasyp boldy.
Ýeňijilere hormatly Prezidentimiziň adyndan ýurdumyzyň elektron senagatynyň önümleri bolan gymmatly baýraklar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.
Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanda milli Liderimiziň baştutanlygynda alyjylaryň uly isleginden peýdalanýan elektron we elektrotehniki önümleriň öndürilişi ýola goýulýar. Öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmegiň, pudaklaýyn önümçiligi ylmy esasda ösdürmegiň, bilelikdäki kärhanalary döretmegiň meselelerine uly ähmiýet berilýär. Bu köpugurly işde, esasan, ýerli çig maly ulanmagy, häzirki zamanyň öňdebaryjy tehnologiýalaryny işjeň ornaşdyrmagy maksat edinýän ýurdumyzyň telekeçilerine uly ornuň berilýändigi bellärliklidir.
Şeýlelikde, uly wakalara, ýatda galyjy pursatlara baý bolan awtomobil sporty boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. Munuň özi eziz Diýarymyzyň her bir gününiň şanly wakalara hem-de ilatyň saglygyny berkitmekde gazanylýan üstünliklere beslenýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Bu ýaryşlaryň awtomobil sportuny mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de ony hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam etjekdigine şübhe bolup bilmez.