Tans etmegiň saglygymyza peýdalary

    Döreýiş taryhy ynsanyýetiň başlangyjyndan gaýdan tans etmek sungaty ähli halklaryň we medeniýetleriň aýrylmaz bölegidir. Fransuzça «danse» sözünden gelip çykan tans bedeniň saza görä sazlaşykly we owadan hereketini aňladýar. Tans diňe sungatyň bir bölegi bolman, eýsem, onuň ynsan saglygyny dikeltmekde hem uly ähmiýeti bardyr. Fiziki we ruhy taýdan ynsany gurşap alýan tans beýleki sport maşklaryna garanyňda kän ýadatmaýan we özüneçekiji işjeňlikdir. Ol diňe bir bedenimiziň kuwwatyny däl, beýnimizi hem güýçlendirýär. Nerw dartgynlylygyny pese gaçyrýar we bedenimizde serotonin garmonynyň bölünip çykarylmagyna ýardam edýär. Şeýlelikde, adam özüni şat duýýar.
    Ýürek-damar keselleriniň öňüni alýar

    Aşa semizlikden halas edýär

    Günüň ahyrynda gaýtadan güýçleniň!

    Özümize ynamymyzy artdyrýar

    Ýatkeşligimizi güýçlendirýär

    Haýsy tans görnüşini saýlamaly?