Diňe ululara däl, eýsem çagalara hem niýetlenen

    Aşgabadyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän «Altyn kölde» döredilen dynç alyş zolagy diňe bir ululara däl, eýsem-de bolsa, çagalara hem dynç almaga, wagtlaryny şadyýan geçirmäge niýetlenilendir. Şoňa görä, bu ýerdäki dynç alyş çäreleri zolagyň umumy düzgünnamasyna we halkara işde toplanylan döwrebap tejribä laýyk ýagdaýda alnyp barlar. Şeýlelikde, bu ýerde dynç almaga isleg bildirýän çagalar üçin olaryň ata-eneleri Aşgabat şäheriniň bilim müdirliginden degişli resminamalary alyp bilerler. Munuň özi dynç alýanlaryň sanawyny kesgitlemek, olaryň dynç alyş zolagynda bolýan wagtlaryny anyklamak üçin möhümdir.