“Türkmenfilm” birleşiginde täze filmler

    Sanlyja ýylyň içinde “Türkmen tebigatynyň täsinlikleri”, “Bedew bady bilen”, “Enä tagzym”, “Sagdynlygyň belent ruhy”, “Ene toprak”, “Beýik Ýüpek ýoly”, “Nejeboglan” ýaly filmleri döreden Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynda hormatly Prezidentimiziň içeri we daşary syýasaty bilen baglanyşykly filmleri döredýär. Ýagny hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň dabaraly bellenilýän ýylynda Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginde “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany”, “Parahatçylyk taglymaty” atly täze filmler surata düşürildi. Bu filmlerde Gahryman Arkadagymyzyň ähli ugurlardan halkymyz üçin amala aşyrylýan il bähbitli işleri, parahatçylyk, agzybirlik, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary ündeýän syýasaty, onuň wajyplygy öz beýanyny tapýar.