2020-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasy: anyk...

140

10.02.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

99

10.02.2020

Arkadagyň göreldesi — nesilleriň ýörelgesi

54

10.02.2020

Android
WINDOWS

Parahatçylyk döretmegiň sungaty

105

08.02.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

106

08.02.2020

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duş...

68

06.02.2020

Bitaraplyk ýoly — ykdysady rowaçlygyň binýady

98

05.02.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Polat Bilbil ogluny gu...

82

05.02.2020

Milli Liderimiz möhüm desgalardaky işleriň ýagda...

54

05.02.2020

Resmi habarlar

99

04.02.2020

TOP: TÜRKMEN SAHAWATYNYŇ ŞUGLASY

66

04.02.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

45

04.02.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

145

03.02.2020

Şekillerde toý ýylynyň tarypy

62

03.02.2020

TOP energotaslamasynyň möhüm tapgyryny amala aşy...

49

03.02.2020

Resmi habarlar

111

01.02.2020

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duş...

58

01.02.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

106

31.01.2020

Sagdyn bedende — sagdyn ruh

76

31.01.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

100

31.01.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

105

30.01.2020

Ýeriň ýaşyl ýaşaýşy

137

29.01.2020

TÜRKMENISTAN — BMG: ösüşiň ählumumy maksatlaryna...

98

29.01.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ MEDENIÝET ULGAMYNY HEM-DE...

71

29.01.2020

Futzal: milli ýygyndy 15 günlük ýygnanyşyga gitd...

81

28.01.2020

Serhetler abadan, ilimiz aman

83

28.01.2020

Diýarymyzyň sebitlerinde täze jaýlar açyldy

42

28.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

52

28.01.2020

Wepaly dost hergiz dilden düşmeýär

101

27.01.2020

Merdanalyk mekdebi

97

27.01.2020

Resmi habarlar

108

25.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

242

25.01.2020

Melhem suwly gaýnarbaba

92

24.01.2020

Watan goragçylaryna harby we ýörite atlar dakyld...

101

24.01.2020

Resmi habarlar

79

24.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ELEKTROENERGETIKA PUDA...

51

24.01.2020

Ýaz ekişine taýýarlyk görülýär

50

23.01.2020

Hünärli ýaşlaryň bäsleşigi

82

23.01.2020

Resmi habarlar

108

23.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ GIŇIŞ...

246

23.01.2020

Parahatçylygyň ak ýoly

132

22.01.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

173

21.01.2020

Bitaraplyk syýasaty: taryhy tejribeler, anyk mak...

133

21.01.2020

Birža täzelikleri

71

20.01.2020

Daýahatyn dikeldilýär

79

20.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ BITARAPLYGYNYŇ 25 ÝYLLYGY: şanly...

122

20.01.2020

Baky bagtyýarlygyň mekany

169

20.01.2020

«Daşoguzda» dynç almagyň höziri

65

18.01.2020

Resmi habarlar

142

18.01.2020

Ak öýleriň bezegi

123

17.01.2020

2020-nji ÝYLYŇ «TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKA...

153

17.01.2020

Netije hyzmatyň hilinde 

83

15.01.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

313

15.01.2020

Köýtendaga gyşda-da gelip görüň!

211

13.01.2020

GÖK TOLKUNLARYŇ GÜLGÜNE REŇKI

348

11.01.2020

 Aşgabadyň güneş nurly jemaly

311

11.01.2020

Resmi habarlar

145

11.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

275

11.01.2020

AHAL WELAÝATYNDAKY ÖZGERTMELER 

287

10.01.2020

Resmi habarlar

131

10.01.2020

Milli ykdysadyýet: dördünji senagat rewolýusiýas...

201

06.01.2020

Gökderede çagalaryň gyşky dynç alyş möwsümi başl...

134

03.01.2020

«Ýylyň gelşi äheňinden maglumdyr»

504

03.01.2020

TÄZE ÝYLYŇ GUTLY BOLSUN, TÜRKMENISTAN — BITARAPL...

518

01.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAME...

175

01.01.2020

HAKYDA HEM HYÝAL

116

31.12.2019

Ak bedewde ak ýollara rowanalyk

103

31.12.2019

Rowaçlyk we Bitaraplyk ýoly: üstünliklerden-üstü...

141

31.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçyl...

111

30.12.2019

Täze ýylyň gözelligine görk goşup

247

29.12.2019

Täze tehnikalar gelip gowuşdy

116

29.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

274

29.12.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

207

28.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

354

28.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ HEM-DE DÖW...

329

28.12.2019

Täze ýyla sowgat aldyňyzmy?!

159

27.12.2019

Sanlylaşdyrmak ulgamynda tejribe alyşmak

129

27.12.2019

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW...

297

27.12.2019

Şatlyk-şagalaňly günler

157

25.12.2019

Sirk artistleriniň şowhunly çykyşlary

115

25.12.2019

Resmi habar

144

25.12.2019

Balkan welaýatynda täze desgalaryň ulanmaga beri...

274

25.12.2019

Täze ýylyň şat toýy...

217

24.12.2019

Innowasion desganyň nobatdaky sylaglary

144

24.12.2019

Belli estrada ýyldyzlarynyň konserti

137

23.12.2019

Döwlet Simfoniki orkestriniň konserti

111

23.12.2019

Kerkiniň howa menzili: uçar tizliginde gurulýar

217

23.12.2019

Ýürekdeşlige çagyryş

187

21.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

325

21.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

323

19.12.2019

Resmi habarlar

165

19.12.2019

Nurdan ýeten peşgeş

354

19.12.2019

Ak şäheriň öwüşginleri

148

19.12.2019

Türkmenistanda Aral babatda BMG-niň maksatnamasy...

110

19.12.2019

Türkmenistan Owganystana nobatdaky ynsanperwerli...

124

18.12.2019

Ýaş estrada aýdymçylarynyň «Ýylyň parlak ýyldyzy...

210

18.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

284

18.12.2019

Ahal welaýaty — sanly tehnologiýalary ornaşdyrma...

184

17.12.2019

Türkmen milli halyçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň Adam...

226

17.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

284

17.12.2019

Paýtagtymyzda ýurdumyzyň Baş arçasynyň yşyklaryn...

199

16.12.2019

SAZ SUNGATY — ÄHLI NESILLERIŇ YLHAM JOŞGUNYNYŇ G...

118

16.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

132

16.12.2019

Milli medeniýet – giň dünýä mawy ýaýlymyň tolkun...

180

13.12.2019

Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalynyň ÝAZGY...

224

13.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň «Türkmen ed...

207

13.12.2019

Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk...

130

13.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BITARAPLYK BINASYNA GÜ...

158

13.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

329

11.12.2019

Sebitlerde baýramçylyk mynasybetli täze desgalar...

154

11.12.2019

Türkmen döwletiniň baş sütünleriniň biri

249

10.12.2019

ÖŇÜNI ALYŞ DIPLOMATIÝASY: DÖWLETARA GEPLEŞIKLERI...

201

10.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

274

10.12.2019

Finalyň ady: «Altyn asyr» — «Ahal»

138

09.12.2019

Innowasiýalara ýokary baha

198

09.12.2019

Abadançylygyň we durnukly ösüşiň kepili

157

09.12.2019

Hassahana ulanylmaga berildi

132

09.12.2019

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze...

128

09.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

336

07.12.2019

Resmi habarlar

230

07.12.2019

AZIÝA ÇEMPIONATY — 2020: BIJE ATYŞLYGY GEÇIRILDI

194

07.12.2019

MILLI LIDERIMIZIŇ «TÜRKMENISTAN — BEÝIK ÝÜPEK ÝO...

167

04.12.2019

MUZEÝDE — TARYHYMYZYŇ BEÝANY

186

03.12.2019

IŞEWÜRLER MASLAHATY: GARAÝYŞLAR, BAŞLANGYÇLAR

119

03.12.2019

Kubok ýaryşyna badalga berildi

144

02.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI 2020-nji ÝYL ÜÇIN DÖWLET...

221

02.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

324

30.11.2019

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň kons...

349

30.11.2019

Türkmenistanda iň täze aragatnaşyk tehnologiýala...

455

28.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

382

28.11.2019

«NURLY MARGIANA» ILKINJI GEZEK RUSSIÝADA GÖRKEZI...

164

27.11.2019

TÜRKMENISTAN — ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASY: DOST-DOG...

228

27.11.2019

Resmi habar

149

27.11.2019

TELEARAGATNAŞYK, TELEMETRIÝA, HABAR BERIŞ TILSIM...

130

27.11.2019

Beýik geçmişiň yzlary

176

24.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

323

23.11.2019

Türkmen sahnasy — dostlugyň sahnasy

174

22.11.2019

BMG-niň SEBIT MAKSATNAMASYNYŇ FORUMY JEMLEÝJI RE...

145

22.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY...

327

22.11.2019

HER ÇEMENDEN BIR GUNÇA

175

21.11.2019

Türkmenistanda BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysady...

132

21.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SENAGAT-KOMMUNIKASIÝA...

367

21.11.2019

«MAGTYMGULY» — FESTIWALYŇ ILKINJI SAHNASYNDA

216

20.11.2019

Milli ýygyndymyz birinji orunda

201

20.11.2019

TÜRKMENISTANDA BMG-niň MAKSATNAMASYNYŇ «SPEKA GÜ...

164

20.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ TOPLUMYNY ÖSD...

338

20.11.2019

«BAGTYÝARLYK DÖWRÜNIŇ TEATR SUNGATY» ATLY III HA...

153

19.11.2019

TÜRKMENISTAN — BMG: SEBIT YKDYSADY MAKSATNAMASY...

301

19.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

322

19.11.2019

Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal...

149

18.11.2019

«Leýli we Mejnun» — talyplar teatrynda

167

18.11.2019

Ýaşlara baýraklar gowşuryldy

240

18.11.2019

Üns beriň!

233

17.11.2019

Üstünlik — yhlasyň miwesi

197

16.11.2019

MILLI ÝYGYNDYMYZYŇ TARYHY ÝEŇŞI

183

15.11.2019

Türkmenistanda bilim hem-de sport boýunça halkar...

220

15.11.2019

GÜÝZE MYHMANDYR

184

14.11.2019

«BILIM WE SPORT BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLY...

184

14.11.2019

Resmi habar

198

13.11.2019

Ýeňijiler yglan edildi

212

13.11.2019

Yşyk ýürekdeşlikden güýç alýar

154

13.11.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

319

09.11.2019

Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylaryň zähmet ýe...

215

09.11.2019

Balkan welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet ýeňşi

142

08.11.2019

Kärhana işe girizildi

175

08.11.2019

Daşoguz welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet üstünl...

149

07.11.2019

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW...

175

07.11.2019

 Türkmen döwlet neşirýat gullugy HALKARA BÄSLEŞI...

284

23.05.2019