Türkmen wekiliýeti Minskide

    Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň çäklerindäki çäreler ýurdumyzyň Medeniýet ministriniň orunbasarynyň belarus kärdeşi bilen duşuşygyndan başlandy. Dostlukly ýurduň Medeniýet ministrliginde türkmen wekiliýeti bilen geçirilen duşuşykda döwletara we pudagara hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek, iki ýurduň bu ulgamda gazanan tejribelerini paýlaşmak, iki ýurduň halklaryny türkmendir belarus suratkeşleriniň, kinoçylarynyň, ýazyjy-şahyrlarynyň eserleri bilen ýakyndan tanyşdyrmak we beýleki meseleler boýunça giňişleýin pikir alşyldy.
    Belarusuň döwlet filarmoniýasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň resmi açylyşy boldy. Onuň öňüsyrasynda filarmoniýanyň foýesinde hormatly Prezidentimiziň kitaplarynyň, Türkmenistanyň amaly-haşam sungaty eserleriniň, muzeý gymmatlyklarynyň, şeýle-de «Türkmenistanyň gözellikleri we täsinlikleri» atly syýahatçylykdyr foto sergisiniň açylyş dabarasy hem geçirildi.
    Soňra Türkmenistanyň sungat ussatlary konsert bilen çykyş etdiler. Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowanyň ýerine ýetirmeginde «Arkadagym toý tutýar» aýdymy bilen başlan konsert uly şatlyk-şowhuna beslendi.
    Ýurdumyzyň Belarus Respublikasyndaky Medeniýet günleri gyzgalaňly hem joşgunly dowam edýär.