Ýeňişli başlangyç

    Düýn Şri-Lanka döwletiniň Kolombo şäherindäki «Reýskors» stadionynda ýerli ýygyndy topar bilen geçirilen duşuşyk Türkmenistanyň futbol ýygyndysy üçin 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek Dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynyň badalgasyna öwrüldi. Bu duşuşykda türkmen futbolçylary ajaýyp ýeňiş gazandylar. Olar myhmançylykda çykyş edýändigine garamazdan, Şri-Lankanyň ýygyndysyny jogapsyz pökgüleriň ikisi bilen ýeňdiler.
    Horwatiýaly hünärmen Ante Mişeniň şägirtleriniň ilkinji pökgüsini duşuşygyň 8-nji minudynda hüjümçi Wahyt Orazsähedow geçirdi. Ikinji pökgini bolsa 54-nji minutda milli ýygyndymyzyň kapitany Arslanmyrat Amanow öz adyna ýazdyrdy.
    Türkmen futbolçylarynyň ýaryşýan «H» toparçasyndaky beýleki bir duşuşykda Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň futbol ýygyndysy liwanly futbolçylardan edil şu hasap bilen üstün çykdy. Toparçadaky iň güýçli garşydaş hasaplanýan Koreýa Respublikasynyň ýygyndysy bolsa birinji tapgyryň duşuşyklaryny goýberdi.
    Şeýlelikde, birinji tapgyrdan soň, biziň ildeşlerimiz KHDR-iň ýygyndysy bilen birlikde 3 utuk bilen toparçanyň başyny çekýär. Türkmenistanyň futbol ýygyndysy saýlama tapgyrdaky ikinji duşuşygyny Koreýa Respublikasynyň ýygyndysy bilen geçirer. Bu duşuşyk 10-njy sentýabrda Aşgabatdaky «Köpetdag» stadionynda bolar.