RESMI HABARLAR

    «Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:
    1-nji derejeli ýurist Arazgeldi Aşyrdurdyýewiç Ataýew Balkan welaýatynyň harby prokurory wezipesine;
    1-nji derejeli ýurist Oraz Osmanowiç Hojaýew Daşoguz welaýatynyň harby prokurory wezipesine;
    2-nji derejeli ýurist Nedirguly Orazgulyýewiç Allanazarow Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň prokurory wezipesine;
    1-nji derejeli ýurist Artur Otuzowiç Hojamedow Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň prokurory wezipesine;
    2-nji derejeli ýurist Nurmuhammet Meretseýidowiç Saparlyýew Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
    ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, ýustisiýanyň geňeşçisi Daňatar Kerimowiç Mädenow Balkan welaýatynyň harby prokurory wezipesinden;
    ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Begenç Orazgeldiýewiç Orazgeldiýew Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň prokurory wezipesinden;
    ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, 1-nji derejeli ýurist Mämetjan Ýagşygeldiýewiç Baýramklyçow Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň prokurory wezipesinden;
    ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Meret Annaberdiýewiç Meredow Daşoguz welaýatynyň harby prokurory wezipesinden;
    ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, 1-nji derejeli ýurist Ýusup Jumanazarowiç Meredow Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.
                                                            ***
    Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginde özleriniň zehinlerini görkezip, tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:
    Aşgabat şäherindäki S.A.Nyýazow adyndaky 20-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Serdarmyrat Ataýewiç Abakow;
    Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndaky 6-njy orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Hommat Hudaýnazarow;
    Balkan welaýatynyň Hazar şäherindäki 2-nji orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Mähriban Annadurdyýewna Annaýewa;
    Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Eziz Tagandurdyýewiç Taganow;
    Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Şamuhammet Nizamjanowiç Baltaýew;
    Mary welaýatynyň Mary şäherindäki ýöriteleşdirilen 23-nji orta mekdebiň 3-nji synp okuwçysy Didar Aşyrberdiýewiç Aşyrberdiýew “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň ýeňijisi diýlip yglan edildi we noutbuk kompýuterleri bilen sylaglanyldy hem-de olara bäsleşigiň ýeňijisiniň diplomy gowşuryldy.
    Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşan çagalara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.