Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

    O.GURBANNAZAROW hakynda
    Orazmyrat Gurbannazarowy Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine bellemeli.

    IŞANOW A.B. hakynda
    Işanow Amandurdy Bekdurdyýewiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesinden boşatmaly.
                                                                        Türkmenistanyň Prezidenti 
                                                                        Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

                                                            Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 4-nji sentýabry.