Resmi habarlar

    Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Mahtymguly Meretgulowiç Penjiýew “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.
                                                ***
    Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hem-de döwlet ministri — “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew Türkmenistan bilen Marokko Patyşalygynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy maslahatlaşmalary geçirmek we iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin, 2020-nji ýylyň 4 — 6-njy marty aralygynda Marokko Patyşalygynda gulluk iş saparynda bolar.