Milli medeniýet – giň dünýä mawy ýaýlymyň tolkun...

5

13.12.2019

Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalynyň ÝAZGY...

22

13.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň «Türkmen ed...

16

13.12.2019

Android
WINDOWS

Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk...

12

13.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BITARAPLYK BINASYNA GÜ...

25

13.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

62

11.12.2019

Sebitlerde baýramçylyk mynasybetli täze desgalar...

47

11.12.2019

Türkmen döwletiniň baş sütünleriniň biri

65

10.12.2019

ÖŇÜNI ALYŞ DIPLOMATIÝASY: DÖWLETARA GEPLEŞIKLERI...

43

10.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

31

10.12.2019

Finalyň ady: «Altyn asyr» — «Ahal»

39

09.12.2019

Innowasiýalara ýokary baha

61

09.12.2019

Abadançylygyň we durnukly ösüşiň kepili

54

09.12.2019

Hassahana ulanylmaga berildi

40

09.12.2019

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze...

40

09.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

83

07.12.2019

Resmi habarlar

109

07.12.2019

AZIÝA ÇEMPIONATY — 2020: BIJE ATYŞLYGY GEÇIRILDI

81

07.12.2019

MILLI LIDERIMIZIŇ «TÜRKMENISTAN — BEÝIK ÝÜPEK ÝO...

87

04.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

137

03.12.2019

MUZEÝDE — TARYHYMYZYŇ BEÝANY

61

03.12.2019

IŞEWÜRLER MASLAHATY: GARAÝYŞLAR, BAŞLANGYÇLAR

57

03.12.2019

Kubok ýaryşyna badalga berildi

58

02.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI 2020-nji ÝYL ÜÇIN DÖWLET...

98

02.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

83

30.11.2019

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň kons...

67

30.11.2019

Türkmenistanda iň täze aragatnaşyk tehnologiýala...

175

28.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

76

28.11.2019

«NURLY MARGIANA» ILKINJI GEZEK RUSSIÝADA GÖRKEZI...

73

27.11.2019

TÜRKMENISTAN — ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASY: DOST-DOG...

121

27.11.2019

Resmi habar

74

27.11.2019

TELEARAGATNAŞYK, TELEMETRIÝA, HABAR BERIŞ TILSIM...

52

27.11.2019

Beýik geçmişiň yzlary

102

24.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

88

23.11.2019

Türkmen sahnasy — dostlugyň sahnasy

87

22.11.2019

BMG-niň SEBIT MAKSATNAMASYNYŇ FORUMY JEMLEÝJI RE...

74

22.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY...

85

22.11.2019

HER ÇEMENDEN BIR GUNÇA

89

21.11.2019

Türkmenistanda BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysady...

72

21.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SENAGAT-KOMMUNIKASIÝA...

93

21.11.2019

«MAGTYMGULY» — FESTIWALYŇ ILKINJI SAHNASYNDA

86

20.11.2019

Milli ýygyndymyz birinji orunda

121

20.11.2019

TÜRKMENISTANDA BMG-niň MAKSATNAMASYNYŇ «SPEKA GÜ...

89

20.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ TOPLUMYNY ÖSD...

95

20.11.2019

«BAGTYÝARLYK DÖWRÜNIŇ TEATR SUNGATY» ATLY III HA...

90

19.11.2019

TÜRKMENISTAN — BMG: SEBIT YKDYSADY MAKSATNAMASY...

78

19.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

81

19.11.2019

Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal...

90

18.11.2019

«Leýli we Mejnun» — talyplar teatrynda

90

18.11.2019

Ýaşlara baýraklar gowşuryldy

141

18.11.2019

Üns beriň!

162

17.11.2019

Üstünlik — yhlasyň miwesi

132

16.11.2019

MILLI ÝYGYNDYMYZYŇ TARYHY ÝEŇŞI

125

15.11.2019

Türkmenistanda bilim hem-de sport boýunça halkar...

126

15.11.2019

GÜÝZE MYHMANDYR

98

14.11.2019

«BILIM WE SPORT BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLY...

115

14.11.2019

Resmi habar

142

13.11.2019

Ýeňijiler yglan edildi

126

13.11.2019

Yşyk ýürekdeşlikden güýç alýar

89

13.11.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

226

09.11.2019

Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylaryň zähmet ýe...

120

09.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

121

09.11.2019

Balkan welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet ýeňşi

96

08.11.2019

Kärhana işe girizildi

126

08.11.2019

Daşoguz welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet üstünl...

98

07.11.2019

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW...

122

07.11.2019

TÜRKMENISTAN WE ITALIÝA NETIJELI HYZMATDAŞLYGY Ö...

139

07.11.2019

ERMENISTAN RESPUBLIKASYNYŇ TÜRKMENISTANDAKY MEDE...

94

06.11.2019

Mary welaýaty pagta taýýarlamak baradaky borçnam...

99

06.11.2019

Türkmenistanda halkara kitap sergi-ýarmarkasy we...

129

06.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

121

06.11.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

193

06.11.2019

Ahal welaýaty pagta taýýarlamak baradaky borçnam...

103

05.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

130

05.11.2019

Türkmenistanyň merkezi döwlet arhiwi 90 ýyllyk ş...

135

02.11.2019

Manadyň gymmaty ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösmeg...

135

02.11.2019

Resmi habar

160

02.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

147

02.11.2019

Milli manat — döwletliligiň nyşany

223

01.11.2019

Täze neşirler çapdan çykdy

165

01.11.2019

Türkmengalalylaryň zähmet üstünligi

98

31.10.2019

Şa sowgady — rowaçlygyň nyşany 

296

31.10.2019

Paýtagtymyzyň ýaşaýyş toplumynda täze jaý toýlar...

108

31.10.2019

Döwletliler köşgüniň çagalary üçin welosipedler...

255

31.10.2019

Ykdysadyýetimiziň sarsmaz sütüni

156

30.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

131

29.10.2019

FUTZAL BOÝUNÇA AZIÝA ÇEMPIONATY — 2020: AŞGABATD...

138

29.10.2019

Tagtabazarly daýhanlaryň zähmet ýeňşi

89

29.10.2019

Alyslary ýakyn eýläp

144

29.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

136

28.10.2019

Hormatly Malaýziýanyň Premýer-ministri Tun dokto...

106

28.10.2019

TÜRKMEN-MALAÝZIÝA HYZMATDAŞLYGYNYŇ TÄZE TAPGYRYN...

136

28.10.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

141

26.10.2019

AŞGABATDA IV WENA BALY GEÇIRILDI

149

25.10.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýaponiýa iş sapary...

183

25.10.2019

STRATEGIK ÖSÜŞ UGURLY TÜRKMEN-ÝAPON GATNAŞYKLARY

180

24.10.2019

YLYM-BILIM HYZMATDAŞLYGY — «AÇYK GAPYLAR» SYÝASA...

222

24.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

215

19.10.2019

Raýatlyk pasportlary gowşuryldy 

198

18.10.2019

Türkmen wekiliýeti Minskide

139

18.10.2019

Hoşniýetli dostluga ygrarlylyk

143

18.10.2019

Resmi habar

181

18.10.2019

“DAÝAHATYN” — GAZAK SAHNASYNDA

119

17.10.2019

TÜRKMEN WEKILIÝETI MINSKIDE

138

17.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ SENAGAT PUDAGY: ÝETILEN SEPGITLER...

148

17.10.2019

Ilat üçin göwnejaý hyzmat

158

16.10.2019

Hünär ussatlary öňe saýlandy

130

16.10.2019

AŞGABAT JARNAMASY: ÝAKYN-U-ALYS GELJEGI NAZARLAP

151

16.10.2019

Resmi habar

155

16.10.2019

Halkara pudaklaýyn sergi we ylmy maslahat

174

16.10.2019

Kubok ugrundaky ýaryş

121

15.10.2019

Resmi habar

164

15.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

136

15.10.2019

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwl...

178

14.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGYND...

241

14.10.2019

Aşgabat sammiti: ynsanperwerligiň röwşen ýoly bi...

214

12.10.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

170

12.10.2019

Halkara maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek babat...

119

12.10.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

117

12.10.2019

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňde...

174

10.10.2019

Medeni gatnaşyklar rowaçlanýar

114

09.10.2019

Türkmen ýüreginiň gyzgyn salamy

182

09.10.2019

TÜRKMENISTAN — GDA: DOSTLUK HEM YNANYŞMAK — ESAS...

214

09.10.2019

Resmi habarlar

218

07.10.2019

Türkmen telekeçileri «Anuga 2019» halkara sergis...

152

07.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

164

07.10.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

158

07.10.2019

Watanymyzyň bähbidine çeken halal zähmeti üçin d...

168

05.10.2019

Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň KARARY

203

05.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

184

05.10.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

165

05.10.2019

ÝIGRIMI SEKIZINJI ÝYL

206

03.10.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

167

03.10.2019

«ATYŇ ÝÜREGI AÝAGYNDA»

169

02.10.2019

ÝOL HEM ÝOLAGÇYLYK

148

02.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET...

241

02.10.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

212

30.09.2019

WATANA HYZMAT — ÖMRÜŇ MANYSY

334

26.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

363

26.09.2019

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

332

26.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

211

26.09.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

205

26.09.2019

Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birle...

168

24.09.2019

Resmi habarlar

213

24.09.2019

Paýtagtymyzda ýurdumyzyň ykdysady gazananlarynyň...

153

24.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

155

24.09.2019

Resmi habarlar

218

23.09.2019

Türkmenistanyň topary Özbegistanda geçirilen hal...

225

17.09.2019

SAÇAKLARYŇYZ DOLY BOLSUN!

290

17.09.2019

DÖWLET BAŞTUTANYMYZ TARYHY WAKA BARADA WIDEOKONF...

308

17.09.2019

Basketbolçylar kümüşli dolandy

173

16.09.2019

Hywada tans festiwaly 

180

16.09.2019

BOULING: MILLI BIRINJILIKDEN YKLYM ÇEMPIONATYNA

149

16.09.2019

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geç...

176

14.09.2019

RESMI HABARLAR

260

14.09.2019

MILLI LIDERIMIZIŇ «TÜRKMEN ALABAÝY» ATLY KITABY...

626

14.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

216

14.09.2019

«Ak kerweniň» ak ýoly

156

12.09.2019

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Magtymguly adynda...

454

12.09.2019

Güýzki at çapyşygyna badalga berildi

174

10.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

154

10.09.2019

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurl...

161

09.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

356

09.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

252

09.09.2019

TÜRKMENISTAN — GERMANIÝA: ADAMLARYŇ SAGLYGY UGRU...

177

07.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

289

07.09.2019

Görkezme çykyşlary boldy

155

06.09.2019

Ýeňişli başlangyç

181

06.09.2019

Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri...

217

06.09.2019

RESMI HABARLAR

206

06.09.2019

Owazynda döwrüň ajap keşbi bar

362

05.09.2019

Aşgabatda «Koreý hepdeliginiň» çäreleri başlandy

623

05.09.2019

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga be...

151

05.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

182

05.09.2019

Milli taryhy-medeni mirasymyzy wagyz etmek wezip...

182

04.09.2019

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy saýlama oý...

148

03.09.2019

Türkmen söweş sungaty ussatlarynyň nobatdaky hal...

161

03.09.2019

Bilim arkaly beýik geljek döredilýär

389

03.09.2019

TÜRKMENISTAN GARAŞSYZLYK TOÝUNA BARÝAR

202

30.08.2019

Möwsüme uly taýýarlyk

114

30.08.2019

Pudaklaýyn halkara sergi we maslahat

174

30.08.2019

Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmegiň ilk...

170

29.08.2019

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tap...

303

26.08.2019

Mekdep bazarlarynda

244

23.08.2019

Türkmen jigitleri Hytaýda

135

23.08.2019

Türkmenistan — Mongol-ralliniň merkezi düşelgesi

134

22.08.2019

Döwrebap kärhana işe başlady

153

22.08.2019

Türkmenistan — Singapur: gatnaşyklaryň täze sahy...

201

21.08.2019

Dünýä uzaýan dostluk ýollary

128

20.08.2019

 Türkmen döwlet neşirýat gullugy HALKARA BÄSLEŞI...

181

23.05.2019