Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Aha...

8

20.02.2020

Adam hukuklary boýunça Pudagara toparyň mejlisi...

5

20.02.2020

ÄLEMI AÝLANÝAN AK GUŞ

8

20.02.2020

Android
WINDOWS

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MILLI YKDYSADYÝETIMIZI...

25

19.02.2020

«Merw» paýtagtymyzyň «Köpetdag» topary bilen ýol...

29

19.02.2020

PARAHATÇYLYK DÖREDIJILIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ...

13

19.02.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

40

18.02.2020

Oba durmuşynyň waspçysy

53

18.02.2020

TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGY: HYZMATDAŞL...

37

18.02.2020

2020-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasy: anyk...

172

10.02.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

117

10.02.2020

Arkadagyň göreldesi — nesilleriň ýörelgesi

64

10.02.2020

Parahatçylyk döretmegiň sungaty

126

08.02.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

119

08.02.2020

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duş...

77

06.02.2020

Bitaraplyk ýoly — ykdysady rowaçlygyň binýady

113

05.02.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Polat Bilbil ogluny gu...

89

05.02.2020

Milli Liderimiz möhüm desgalardaky işleriň ýagda...

60

05.02.2020

Resmi habarlar

104

04.02.2020

TOP: TÜRKMEN SAHAWATYNYŇ ŞUGLASY

70

04.02.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

47

04.02.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

153

03.02.2020

Şekillerde toý ýylynyň tarypy

67

03.02.2020

TOP energotaslamasynyň möhüm tapgyryny amala aşy...

50

03.02.2020

Resmi habarlar

118

01.02.2020

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duş...

63

01.02.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

114

31.01.2020

Sagdyn bedende — sagdyn ruh

80

31.01.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

106

31.01.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

111

30.01.2020

Ýeriň ýaşyl ýaşaýşy

140

29.01.2020

TÜRKMENISTAN — BMG: ösüşiň ählumumy maksatlaryna...

100

29.01.2020

HORMATLY PREZIDENTIMIZ MEDENIÝET ULGAMYNY HEM-DE...

73

29.01.2020

Futzal: milli ýygyndy 15 günlük ýygnanyşyga gitd...

83

28.01.2020

Serhetler abadan, ilimiz aman

86

28.01.2020

Diýarymyzyň sebitlerinde täze jaýlar açyldy

43

28.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

57

28.01.2020

Wepaly dost hergiz dilden düşmeýär

104

27.01.2020

Merdanalyk mekdebi

101

27.01.2020

Resmi habarlar

112

25.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

252

25.01.2020

Melhem suwly gaýnarbaba

95

24.01.2020

Watan goragçylaryna harby we ýörite atlar dakyld...

103

24.01.2020

Resmi habarlar

82

24.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ELEKTROENERGETIKA PUDA...

54

24.01.2020

Ýaz ekişine taýýarlyk görülýär

56

23.01.2020

Hünärli ýaşlaryň bäsleşigi

88

23.01.2020

Resmi habarlar

110

23.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ GIŇIŞ...

253

23.01.2020

Parahatçylygyň ak ýoly

137

22.01.2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

177

21.01.2020

Bitaraplyk syýasaty: taryhy tejribeler, anyk mak...

137

21.01.2020

Birža täzelikleri

75

20.01.2020

Daýahatyn dikeldilýär

82

20.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ BITARAPLYGYNYŇ 25 ÝYLLYGY: şanly...

125

20.01.2020

Baky bagtyýarlygyň mekany

179

20.01.2020

«Daşoguzda» dynç almagyň höziri

73

18.01.2020

Resmi habarlar

144

18.01.2020

Ak öýleriň bezegi

128

17.01.2020

2020-nji ÝYLYŇ «TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKA...

156

17.01.2020

Netije hyzmatyň hilinde 

86

15.01.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

324

15.01.2020

Köýtendaga gyşda-da gelip görüň!

215

13.01.2020

GÖK TOLKUNLARYŇ GÜLGÜNE REŇKI

359

11.01.2020

 Aşgabadyň güneş nurly jemaly

319

11.01.2020

Resmi habarlar

147

11.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

283

11.01.2020

AHAL WELAÝATYNDAKY ÖZGERTMELER 

297

10.01.2020

Resmi habarlar

135

10.01.2020

Milli ykdysadyýet: dördünji senagat rewolýusiýas...

203

06.01.2020

Gökderede çagalaryň gyşky dynç alyş möwsümi başl...

137

03.01.2020

«Ýylyň gelşi äheňinden maglumdyr»

532

03.01.2020

TÄZE ÝYLYŇ GUTLY BOLSUN, TÜRKMENISTAN — BITARAPL...

534

01.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAME...

177

01.01.2020

HAKYDA HEM HYÝAL

120

31.12.2019

Ak bedewde ak ýollara rowanalyk

106

31.12.2019

Rowaçlyk we Bitaraplyk ýoly: üstünliklerden-üstü...

147

31.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçyl...

112

30.12.2019

Täze ýylyň gözelligine görk goşup

249

29.12.2019

Täze tehnikalar gelip gowuşdy

120

29.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

280

29.12.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

209

28.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

358

28.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ HEM-DE DÖW...

339

28.12.2019

Täze ýyla sowgat aldyňyzmy?!

161

27.12.2019

Sanlylaşdyrmak ulgamynda tejribe alyşmak

133

27.12.2019

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW...

304

27.12.2019

Şatlyk-şagalaňly günler

161

25.12.2019

Sirk artistleriniň şowhunly çykyşlary

116

25.12.2019

Resmi habar

149

25.12.2019

Balkan welaýatynda täze desgalaryň ulanmaga beri...

283

25.12.2019

Täze ýylyň şat toýy...

223

24.12.2019

Innowasion desganyň nobatdaky sylaglary

147

24.12.2019

Belli estrada ýyldyzlarynyň konserti

138

23.12.2019

Döwlet Simfoniki orkestriniň konserti

116

23.12.2019

Kerkiniň howa menzili: uçar tizliginde gurulýar

220

23.12.2019

Ýürekdeşlige çagyryş

192

21.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

333

21.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

332

19.12.2019

Resmi habarlar

169

19.12.2019

Nurdan ýeten peşgeş

360

19.12.2019

Ak şäheriň öwüşginleri

149

19.12.2019

Türkmenistanda Aral babatda BMG-niň maksatnamasy...

116

19.12.2019

Türkmenistan Owganystana nobatdaky ynsanperwerli...

126

18.12.2019

Ýaş estrada aýdymçylarynyň «Ýylyň parlak ýyldyzy...

211

18.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

290

18.12.2019

Ahal welaýaty — sanly tehnologiýalary ornaşdyrma...

188

17.12.2019

Türkmen milli halyçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň Adam...

231

17.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

290

17.12.2019

Paýtagtymyzda ýurdumyzyň Baş arçasynyň yşyklaryn...

201

16.12.2019

SAZ SUNGATY — ÄHLI NESILLERIŇ YLHAM JOŞGUNYNYŇ G...

120

16.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

134

16.12.2019

Milli medeniýet – giň dünýä mawy ýaýlymyň tolkun...

182

13.12.2019

Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalynyň ÝAZGY...

229

13.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň «Türkmen ed...

208

13.12.2019

Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk...

132

13.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BITARAPLYK BINASYNA GÜ...

162

13.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

337

11.12.2019

Sebitlerde baýramçylyk mynasybetli täze desgalar...

156

11.12.2019

Türkmen döwletiniň baş sütünleriniň biri

273

10.12.2019

ÖŇÜNI ALYŞ DIPLOMATIÝASY: DÖWLETARA GEPLEŞIKLERI...

207

10.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

281

10.12.2019

Finalyň ady: «Altyn asyr» — «Ahal»

141

09.12.2019

Innowasiýalara ýokary baha

200

09.12.2019

Abadançylygyň we durnukly ösüşiň kepili

161

09.12.2019

Hassahana ulanylmaga berildi

136

09.12.2019

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze...

131

09.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

346

07.12.2019

Resmi habarlar

233

07.12.2019

AZIÝA ÇEMPIONATY — 2020: BIJE ATYŞLYGY GEÇIRILDI

195

07.12.2019

MILLI LIDERIMIZIŇ «TÜRKMENISTAN — BEÝIK ÝÜPEK ÝO...

170

04.12.2019

MUZEÝDE — TARYHYMYZYŇ BEÝANY

188

03.12.2019

IŞEWÜRLER MASLAHATY: GARAÝYŞLAR, BAŞLANGYÇLAR

122

03.12.2019

Kubok ýaryşyna badalga berildi

148

02.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI 2020-nji ÝYL ÜÇIN DÖWLET...

223

02.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

330

30.11.2019

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň kons...

358

30.11.2019

Türkmenistanda iň täze aragatnaşyk tehnologiýala...

463

28.11.2019

«NURLY MARGIANA» ILKINJI GEZEK RUSSIÝADA GÖRKEZI...

173

27.11.2019

TÜRKMENISTAN — ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASY: DOST-DOG...

233

27.11.2019

Resmi habar

152

27.11.2019

TELEARAGATNAŞYK, TELEMETRIÝA, HABAR BERIŞ TILSIM...

132

27.11.2019

Beýik geçmişiň yzlary

178

24.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

332

23.11.2019

Türkmen sahnasy — dostlugyň sahnasy

187

22.11.2019

BMG-niň SEBIT MAKSATNAMASYNYŇ FORUMY JEMLEÝJI RE...

146

22.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY...

334

22.11.2019

HER ÇEMENDEN BIR GUNÇA

177

21.11.2019

Türkmenistanda BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysady...

140

21.11.2019

«MAGTYMGULY» — FESTIWALYŇ ILKINJI SAHNASYNDA

220

20.11.2019

TÜRKMENISTANDA BMG-niň MAKSATNAMASYNYŇ «SPEKA GÜ...

165

20.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ TOPLUMYNY ÖSD...

348

20.11.2019

«BAGTYÝARLYK DÖWRÜNIŇ TEATR SUNGATY» ATLY III HA...

161

19.11.2019

Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal...

153

18.11.2019

 Türkmen döwlet neşirýat gullugy HALKARA BÄSLEŞI...

291

23.05.2019