Ak öýleriň bezegi

13

17.01.2020

2020-nji ÝYLYŇ «TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKA...

16

17.01.2020

Netije hyzmatyň hilinde 

40

15.01.2020

Android
WINDOWS

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

89

15.01.2020

Köýtendaga gyşda-da gelip görüň!

115

13.01.2020

GÖK TOLKUNLARYŇ GÜLGÜNE REŇKI

96

11.01.2020

 Aşgabadyň güneş nurly jemaly

90

11.01.2020

Resmi habarlar

93

11.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

64

11.01.2020

AHAL WELAÝATYNDAKY ÖZGERTMELER 

73

10.01.2020

Resmi habarlar

91

10.01.2020

Milli ykdysadyýet: dördünji senagat rewolýusiýas...

144

06.01.2020

Gökderede çagalaryň gyşky dynç alyş möwsümi başl...

92

03.01.2020

«Ýylyň gelşi äheňinden maglumdyr»

177

03.01.2020

TÄZE ÝYLYŇ GUTLY BOLSUN, TÜRKMENISTAN — BITARAPL...

232

01.01.2020

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAME...

129

01.01.2020

HAKYDA HEM HYÝAL

82

31.12.2019

Ak bedewde ak ýollara rowanalyk

65

31.12.2019

Rowaçlyk we Bitaraplyk ýoly: üstünliklerden-üstü...

98

31.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçyl...

73

30.12.2019

Täze ýylyň gözelligine görk goşup

175

29.12.2019

Täze tehnikalar gelip gowuşdy

80

29.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

74

29.12.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

164

28.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

286

28.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ HEM-DE DÖW...

112

28.12.2019

Täze ýyla sowgat aldyňyzmy?!

135

27.12.2019

Sanlylaşdyrmak ulgamynda tejribe alyşmak

88

27.12.2019

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW...

104

27.12.2019

Şatlyk-şagalaňly günler

106

25.12.2019

Sirk artistleriniň şowhunly çykyşlary

90

25.12.2019

Resmi habar

119

25.12.2019

Balkan welaýatynda täze desgalaryň ulanmaga beri...

79

25.12.2019

Täze ýylyň şat toýy...

124

24.12.2019

Innowasion desganyň nobatdaky sylaglary

91

24.12.2019

Belli estrada ýyldyzlarynyň konserti

110

23.12.2019

Döwlet Simfoniki orkestriniň konserti

86

23.12.2019

Kerkiniň howa menzili: uçar tizliginde gurulýar

167

23.12.2019

Ýürekdeşlige çagyryş

144

21.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

105

21.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

128

19.12.2019

Resmi habarlar

126

19.12.2019

Nurdan ýeten peşgeş

103

19.12.2019

Ak şäheriň öwüşginleri

121

19.12.2019

Türkmenistanda Aral babatda BMG-niň maksatnamasy...

80

19.12.2019

Türkmenistan Owganystana nobatdaky ynsanperwerli...

99

18.12.2019

Ýaş estrada aýdymçylarynyň «Ýylyň parlak ýyldyzy...

181

18.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

94

18.12.2019

Ahal welaýaty — sanly tehnologiýalary ornaşdyrma...

145

17.12.2019

Türkmen milli halyçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň Adam...

172

17.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

78

17.12.2019

Paýtagtymyzda ýurdumyzyň Baş arçasynyň yşyklaryn...

164

16.12.2019

SAZ SUNGATY — ÄHLI NESILLERIŇ YLHAM JOŞGUNYNYŇ G...

90

16.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

102

16.12.2019

Milli medeniýet – giň dünýä mawy ýaýlymyň tolkun...

148

13.12.2019

Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalynyň ÝAZGY...

164

13.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň «Türkmen ed...

171

13.12.2019

Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk...

96

13.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BITARAPLYK BINASYNA GÜ...

123

13.12.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

129

11.12.2019

Sebitlerde baýramçylyk mynasybetli täze desgalar...

114

11.12.2019

Türkmen döwletiniň baş sütünleriniň biri

185

10.12.2019

ÖŇÜNI ALYŞ DIPLOMATIÝASY: DÖWLETARA GEPLEŞIKLERI...

153

10.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

93

10.12.2019

Finalyň ady: «Altyn asyr» — «Ahal»

107

09.12.2019

Innowasiýalara ýokary baha

156

09.12.2019

Abadançylygyň we durnukly ösüşiň kepili

120

09.12.2019

Hassahana ulanylmaga berildi

102

09.12.2019

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze...

102

09.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

148

07.12.2019

Resmi habarlar

194

07.12.2019

AZIÝA ÇEMPIONATY — 2020: BIJE ATYŞLYGY GEÇIRILDI

163

07.12.2019

MILLI LIDERIMIZIŇ «TÜRKMENISTAN — BEÝIK ÝÜPEK ÝO...

140

04.12.2019

MUZEÝDE — TARYHYMYZYŇ BEÝANY

114

03.12.2019

IŞEWÜRLER MASLAHATY: GARAÝYŞLAR, BAŞLANGYÇLAR

95

03.12.2019

Kubok ýaryşyna badalga berildi

105

02.12.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI 2020-nji ÝYL ÜÇIN DÖWLET...

187

02.12.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

129

30.11.2019

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň kons...

113

30.11.2019

Türkmenistanda iň täze aragatnaşyk tehnologiýala...

259

28.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

137

28.11.2019

«NURLY MARGIANA» ILKINJI GEZEK RUSSIÝADA GÖRKEZI...

128

27.11.2019

TÜRKMENISTAN — ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASY: DOST-DOG...

183

27.11.2019

Resmi habar

125

27.11.2019

TELEARAGATNAŞYK, TELEMETRIÝA, HABAR BERIŞ TILSIM...

106

27.11.2019

Beýik geçmişiň yzlary

155

24.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

127

23.11.2019

Türkmen sahnasy — dostlugyň sahnasy

140

22.11.2019

BMG-niň SEBIT MAKSATNAMASYNYŇ FORUMY JEMLEÝJI RE...

119

22.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY...

133

22.11.2019

HER ÇEMENDEN BIR GUNÇA

138

21.11.2019

Türkmenistanda BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysady...

106

21.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SENAGAT-KOMMUNIKASIÝA...

149

21.11.2019

«MAGTYMGULY» — FESTIWALYŇ ILKINJI SAHNASYNDA

153

20.11.2019

Milli ýygyndymyz birinji orunda

167

20.11.2019

TÜRKMENISTANDA BMG-niň MAKSATNAMASYNYŇ «SPEKA GÜ...

133

20.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ TOPLUMYNY ÖSD...

141

20.11.2019

«BAGTYÝARLYK DÖWRÜNIŇ TEATR SUNGATY» ATLY III HA...

123

19.11.2019

TÜRKMENISTAN — BMG: SEBIT YKDYSADY MAKSATNAMASY...

111

19.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

123

19.11.2019

Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal...

128

18.11.2019

«Leýli we Mejnun» — talyplar teatrynda

137

18.11.2019

Ýaşlara baýraklar gowşuryldy

191

18.11.2019

Üns beriň!

209

17.11.2019

Üstünlik — yhlasyň miwesi

172

16.11.2019

MILLI ÝYGYNDYMYZYŇ TARYHY ÝEŇŞI

156

15.11.2019

Türkmenistanda bilim hem-de sport boýunça halkar...

179

15.11.2019

GÜÝZE MYHMANDYR

142

14.11.2019

«BILIM WE SPORT BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLY...

153

14.11.2019

Resmi habar

170

13.11.2019

Ýeňijiler yglan edildi

170

13.11.2019

Yşyk ýürekdeşlikden güýç alýar

125

13.11.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

277

09.11.2019

Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylaryň zähmet ýe...

164

09.11.2019

Balkan welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet ýeňşi

121

08.11.2019

Kärhana işe girizildi

156

08.11.2019

Daşoguz welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet üstünl...

126

07.11.2019

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW...

153

07.11.2019

TÜRKMENISTAN WE ITALIÝA NETIJELI HYZMATDAŞLYGY Ö...

168

07.11.2019

ERMENISTAN RESPUBLIKASYNYŇ TÜRKMENISTANDAKY MEDE...

118

06.11.2019

Mary welaýaty pagta taýýarlamak baradaky borçnam...

125

06.11.2019

Türkmenistanda halkara kitap sergi-ýarmarkasy we...

188

06.11.2019

Ahal welaýaty pagta taýýarlamak baradaky borçnam...

130

05.11.2019

Türkmenistanyň merkezi döwlet arhiwi 90 ýyllyk ş...

195

02.11.2019

Manadyň gymmaty ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösmeg...

164

02.11.2019

Milli manat — döwletliligiň nyşany

287

01.11.2019

Täze neşirler çapdan çykdy

200

01.11.2019

Türkmengalalylaryň zähmet üstünligi

125

31.10.2019

Şa sowgady — rowaçlygyň nyşany 

358

31.10.2019

Paýtagtymyzyň ýaşaýyş toplumynda täze jaý toýlar...

139

31.10.2019

Döwletliler köşgüniň çagalary üçin welosipedler...

387

31.10.2019

Ykdysadyýetimiziň sarsmaz sütüni

191

30.10.2019

FUTZAL BOÝUNÇA AZIÝA ÇEMPIONATY — 2020: AŞGABATD...

172

29.10.2019

Tagtabazarly daýhanlaryň zähmet ýeňşi

114

29.10.2019

Alyslary ýakyn eýläp

185

29.10.2019

TÜRKMEN-MALAÝZIÝA HYZMATDAŞLYGYNYŇ TÄZE TAPGYRYN...

163

28.10.2019

AŞGABATDA IV WENA BALY GEÇIRILDI

177

25.10.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýaponiýa iş sapary...

219

25.10.2019

STRATEGIK ÖSÜŞ UGURLY TÜRKMEN-ÝAPON GATNAŞYKLARY

224

24.10.2019

YLYM-BILIM HYZMATDAŞLYGY — «AÇYK GAPYLAR» SYÝASA...

282

24.10.2019

Raýatlyk pasportlary gowşuryldy 

231

18.10.2019

Türkmen wekiliýeti Minskide

161

18.10.2019

Hoşniýetli dostluga ygrarlylyk

171

18.10.2019

“DAÝAHATYN” — GAZAK SAHNASYNDA

142

17.10.2019

TÜRKMEN WEKILIÝETI MINSKIDE

160

17.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ SENAGAT PUDAGY: ÝETILEN SEPGITLER...

197

17.10.2019

Ilat üçin göwnejaý hyzmat

195

16.10.2019

Hünär ussatlary öňe saýlandy

157

16.10.2019

AŞGABAT JARNAMASY: ÝAKYN-U-ALYS GELJEGI NAZARLAP

180

16.10.2019

Halkara pudaklaýyn sergi we ylmy maslahat

236

16.10.2019

Kubok ugrundaky ýaryş

161

15.10.2019

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwl...

215

14.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGYND...

307

14.10.2019

Aşgabat sammiti: ynsanperwerligiň röwşen ýoly bi...

250

12.10.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

203

12.10.2019

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňde...

216

10.10.2019

Medeni gatnaşyklar rowaçlanýar

148

09.10.2019

Türkmen ýüreginiň gyzgyn salamy

289

09.10.2019

TÜRKMENISTAN — GDA: DOSTLUK HEM YNANYŞMAK — ESAS...

252

09.10.2019

Türkmen telekeçileri «Anuga 2019» halkara sergis...

181

07.10.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

204

07.10.2019

Watanymyzyň bähbidine çeken halal zähmeti üçin d...

198

05.10.2019

ÝIGRIMI SEKIZINJI ÝYL

253

03.10.2019

«ATYŇ ÝÜREGI AÝAGYNDA»

203

02.10.2019

ÝOL HEM ÝOLAGÇYLYK

182

02.10.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

248

30.09.2019

WATANA HYZMAT — ÖMRÜŇ MANYSY

377

26.09.2019

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

426

26.09.2019

Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birle...

198

24.09.2019

Paýtagtymyzda ýurdumyzyň ykdysady gazananlarynyň...

182

24.09.2019

Türkmenistanyň topary Özbegistanda geçirilen hal...

251

17.09.2019

SAÇAKLARYŇYZ DOLY BOLSUN!

315

17.09.2019

Basketbolçylar kümüşli dolandy

204

16.09.2019

Hywada tans festiwaly 

201

16.09.2019

BOULING: MILLI BIRINJILIKDEN YKLYM ÇEMPIONATYNA

174

16.09.2019

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geç...

203

14.09.2019

MILLI LIDERIMIZIŇ «TÜRKMEN ALABAÝY» ATLY KITABY...

700

14.09.2019

«Ak kerweniň» ak ýoly

178

12.09.2019

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Magtymguly adynda...

637

12.09.2019

Güýzki at çapyşygyna badalga berildi

196

10.09.2019

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurl...

196

09.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

431

09.09.2019

TÜRKMENISTAN — GERMANIÝA: ADAMLARYŇ SAGLYGY UGRU...

217

07.09.2019

Görkezme çykyşlary boldy

182

06.09.2019

Ýeňişli başlangyç

207

06.09.2019

Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri...

248

06.09.2019

Aşgabatda «Koreý hepdeliginiň» çäreleri başlandy

667

05.09.2019

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga be...

174

05.09.2019

Milli taryhy-medeni mirasymyzy wagyz etmek wezip...

230

04.09.2019

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy saýlama oý...

170

03.09.2019

TÜRKMENISTAN GARAŞSYZLYK TOÝUNA BARÝAR

249

30.08.2019

Möwsüme uly taýýarlyk

137

30.08.2019

Türkmen jigitleri Hytaýda

170

23.08.2019

Türkmenistan — Mongol-ralliniň merkezi düşelgesi

166

22.08.2019

Döwrebap kärhana işe başlady

175

22.08.2019

Türkmenistan — Singapur: gatnaşyklaryň täze sahy...

251

21.08.2019

Dünýä uzaýan dostluk ýollary

166

20.08.2019

 Türkmen döwlet neşirýat gullugy HALKARA BÄSLEŞI...

228

23.05.2019